FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/12/2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Ticaret Sanayi AŞ
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Kitap basım ve yayımı
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
105.000.-TL
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Diğer (Other)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.12.2023
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
10.000.-TL
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
399,68 TL
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
3.996.808,75 TL
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%9,52
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%9,52
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%9,52
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,52
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,73
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Osman Hakan FEYYAT'tan 5.000.-TL nominal değerli pay devralınmış olup, 5.000.-TL nominal değerli pay ise sermaye artırımına katılımla elde edilmiştir.
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
21/12/2023
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 01.11.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Novel Scala Basılı Yayın ve Tanıtım Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (Novel Scala)'ne girişim sermayesi yatırımı yapılması amacıyla teknik inceleme/değerlendirme süreçlerinin başlatılmasına karar verilmiş olup, Novel Scala'ya yatırım yapılmasına ilişkin teknik inceleme/değerlendirme süreçleri sonucunda yatırım kararının netleşeceği, ilgili süreçlerin henüz tamamlanmadığı ve yatırım kararının kesinleşmediği göz önünde bulundurularak bahse konu süreçlerin sonuçlanması akabinde kamuoyuna açıklama yapılmasına ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca açıklamanın ertelenmesine karar verilmişti.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından bugün (21.12.2023) Novel Scala sermayesinin %5'ini temsil eden payları 62.500 Amerikan doları (USD) karşılığında 1.816.731,25 TL bedelle satın alınmıştır. Ayrıca, Novel Scala'nın 100.000.-TL olan sermayesinin 5.000.-TL artırılarak 105.000.-TL'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, 5.000.-TL nominal değerli sermayeye Şirketimiz tarafından emisyon primi dahil toplam 75.000.-USD karşılığı 2.180.077,50 TL bedel ile iştirak edilmiştir. Sermaye artırımı sürecinin tamamlanması sonucunda, Şirketimizin Novel Scala'daki payı % 9,52 oranında gerçekleşecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.