FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
19.12.2023
Genel Kurul Tarihi
19.01.2024
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
18.01.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
AKYURT
Adres
Büğdüz Mah. Enver Paşa Cad. No: 8 Akyurt / ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyetinin seçimi,
2 - Toplantı Başkanlık Heyetine Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - Dönem içerisinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen istifa ve atamaların TTK 363. Madde uyarınca ortakların onayına sunulması,
4 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve seçilecek kişilerin görev sürelerinin belirlenmesi, seçilecek yönetim kurulu üyeleri hakkında II-17.1 KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'nde yer alan (4.4.7.) numaralı ilke uyarınca genel kurula bilgi verilmesi,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı/aylık ücretlerinin, Şirketin "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
6 - - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
7 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
TURK İLAÇ olağanüstü genel kurul bilgilendirme dokümanı2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2-TURK İLAÇ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

TOPLANTI TUTANAĞI

(19 Ocak 2024)Turk İlaç ve Serum Sanayi Anonim Şirketi'nin, Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 19 Ocak 2024 tarihinde Cuma günü saat 15:00'da, Büğdüz Mahallesi, Enver Paşa Caddesi, No:8, Akyurt/ANKARA adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.01.2024 tarih ve 93127286 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mutullah KILIÇ gözetiminde toplanıldı.


Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 21.12.2023 tarih 10984 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 20.12.2023 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.


Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 161.805.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 161.805.000 adet hisseden vekaleten katılımın olmadığı, 66.206.978TL sermayeye tekabül eden 66.206.978 adet hissesinin asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldı.


Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Berat BATTAL tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.


1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Sinem GÜCÜM OKTAY, Oy Toplama Memurluğuna Şule Kader BARİK'in aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu 2 olumsuz oya karşılık 66.206.976 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.


Bu sırada, bir kısım ortaklar tarafından verilen yazılı önerge ile 9 Ocak 2024 tarih ve 2024/1 sayılı SPK Bülteninde duyurulduğu üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimiz hakkında uygulanmasına karar verilen 2.616.846,00TL idari para cezasının, ilgili dönemde görev alan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceğinin görüşülmesi hususunun "Dilek ve Temenniler" maddesinin görüşülmesinden önce karara bağlanabilmesi için, 7. Gündem maddesi olarak gündeme ilave yapılması önerilmiş olup, bu öneri gündemde bulunmamış olmasına rağmen Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca Halka açık ortaklıkların genel kurullarında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Kurulun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunlu olduğundan gündemin 7. Madde olarak eklenmesine, dilek ve temenniler kapanış maddesinin 8. Madde olarak görüşülmesi hususu önerilmiş olup, bu öneri oylamaya sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.


2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Yakup KARAKUŞ'a yetki verilmesine katılanların 2 olumsuz oya karşılık 66.206.976 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.


3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden ………. TC kimlik numaralı Nehir ALICI'nın istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca …………… TC kimlik numaralı İsmet GERGERLİ'nin 26.01.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına yönelik Yönetim Kurulunun, 08.08.2023 gün ve 2023/10 sayılı kararı ortakların onayına sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.


4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, …………… T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Berat BATTAL, …………… T.C. Kimlik Numaralı Yunus Emre BATTAL, …………. TC kimlik numaralı İsmet GERGERLİ, …………. T.C. kimlik numaralı Yakup KARAKUŞ, ……….. T.C. Kimlik numaralı Onur ÖRSEL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ………… T.C. kimlik numaralı Volkan SAPMAZ'ın ve ………. T.C. Kimlik Numaralı Mahir BEDEL'in seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu yapılan oylamada 2 olumsuz oya karşılık 66.206.976 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.


Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1. maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birinin iş insanı oldukları ve tebliğ maddesi uyarınca seçildikleri görevi yerine getirmelerine engel durumlarının olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Söz alan olmadı.


5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu madde ile ilgili Toplantı başkanlığına verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 150.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin önerildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden verilen önerge oylamaya sunuldu, söz konusu önerge ve bu önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 150.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.


6. Gündemin altıncı maddesi görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınması 2 olumsuz oya karşılık 66.206.976 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.


7. Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarihli 2024/01 sayılı bültenine istinaden yapılacak ilk genel kurulda ortaklara duyurulması ve karar alınması zorunlu olan;

Şirketimiz "faaliyetleri hakkında meydana gelen gelişmelere ilişkin özel durum açıklaması yapılmaması" gerekçesiyle II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları ile 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık meydana geldiğinden bahisle 2.616.846,00TL idari para cezasının uygulandığı hususu ortakların bilgisine sunuldu. Para cezasına konunun söz alan olmadı.


İşbu idari para cezasının, aykırılıkların söz konusu olduğu dönemde görev alan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu müzakere edildi.


Bu sırada, 2.616.846,00TL idari para cezasının verilmesine sebep olan olay sırasında yönetim kurulunda görev alan kişilere rücu edilmemesi hususu önerildi, başkaca öneri olmadığından bu öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim kurulunda görev alanlardan sadece Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal'ın pay sahibi olduğu, diğerlerinin payı olmadığı tespit edildi. Mevzuat gereği bu oylamada Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Berat Battal'ın oy kullanması mümkün olmadığından oylamaya katılmamış olup, diğer pay sahiplerinin oylarına sunuldu.


Elektronik ortamda katılımcılardan toplam 2 olumsuz oya karşılık 1.265.690 olumlu oy ile oyçokluğu ile idari para cezasının kesinleşmesi halinde ilgili dönemde görev alan yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine karar verildi. Yapılan oylamada idari para cezasının ilgili olduğu dönemde görev yapan yönetim kurulu üyeleri oy kullanmadı.


8. Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim edilerek müştereken imza altına alınmıştır. Saat: 15:21


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
23.01.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
4- TURK İLAÇ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI KAP.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun_KAP .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kararları 23.01.2024 tarihinde Tescil edilmiştir.

Saygılarımızla.