FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
17.02.2024
Genel Kurul Tarihi
14.03.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Şeker Kule No:1/1 A2 Katı 201 Nolu salon 34415
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 2023 yılı hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı kapsamlı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına dair önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, üye sayısına göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu Başkanının, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10 - SPK'nın Kurumsal yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek onaylanması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve "Türk Ticaret Kanunu" uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesinin onaya sunulması
13 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2023 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2023 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında Halka arz aşamasında Fiyat İstikrarı Uygulanması uyarınca geri alınan Şirket payları hakkında bilgi verilmesi
18 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Davet Metni 2023.pdf - İlan Metni
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Seker GYO - Konsolide Rapor - 31.12.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Seker GYO - Solo Rapor - 31.12.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 17.02.2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının, 14.03.2024 tarihinde saat 10:30'da yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Şeker Kule No:1/1 A2 Katı 201 no'lu salon 34415 Kağıthane –İstanbul adresinde yapılmasına karar vermiştir.