FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi
1.000 TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi
2023 / Yıllık
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu?
HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu?
HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100
2,35
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tutarı (4E-4F)
25.090.948
5) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlarının Tutarı (5H-5I)
61.166.598
1) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Faaliyetlere İlişkin Esas Sözleşme Bilgileri
EVET / HAYIR
İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirket esas sözleşmesinde Pay Senedi İhracı ve Alım-Satımı Standardı (Standart) madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu?
HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde, faaliyetleri arasında Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi biri olan şirketlere ortak olunabileceği yazıyor mu?
HAYIR
3) Şirketin hakim ortak olarak %50'den fazlasına sahip olduğu bağlı ortaklıklarından (varsa) en az birisinin esas sözleşmesinde Standart madde 1.1'de sayılan faaliyetlerden herhangi birinin yapılabileceği yazıyor mu?
HAYIR
2) İmtiyazlı Pay ve İntifa Senedi Bilgileri
EVET / HAYIR
İLGİLİ ESAS SÖZLEŞME MADDESİNİN NUMARASI
1) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde kar payı imtiyazı bulunuyor mu?
HAYIR
2) Şirketin pay grupları arasında veya varsa intifa senetlerinde tasfiye payı imtiyazı bulunuyor mu?
HAYIR
3) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirler (A+B-C)
A) HASILAT KALEMİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMİŞ, KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN FAALİYET GELİRLERİ
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Alkollü içki/gıda üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
2) Domuz mamullerinin üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
3) İçime yönelik tütün mamulleri üretim ve ticaretine yönelik faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
4) Kumar ve kumar hükmündeki faaliyetlerden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
5) Katılım esaslı olanlar hariç finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
6) Basın-yayın ve bu türden faaliyetlerin dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
7) Otel işletmeciliği, turizm sektörü faaliyetleri, çeşitli eğlence ve organizasyon faaliyetlerinden elde edilen ve "Hasılat" kaleminde muhasebeleştirilen toplam gelir.
0
TOPLAM
0
B) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.591.521
2) Finansman Gelirleri
3.296.577
3) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
359.280
5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
78.356
TOPLAM
8.325.734
C) B TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN GELİRLER
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Fiyat farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
2) Kur farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
536.541
3) Vade farkı gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
4) Kur Korumalı Katılım hesapları dahil katılım esaslı kıymetlerden ve fonlardan elde edilen gelirler
255.436
5) SGK prim gelirleri
0
6) Katılım bankalarından alınan promosyon gelirleri
0
7) Müşteri peşinatları irad kaydı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
2.055
8) Konusu kalmayan karşılıklar
20.418
9) Hizmet gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
155.463
10) Kira ve bakım onarım gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
28.547
11) Ardiye gelirleri (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
105.842
12) Tazminat ve gecikme ceza gelirleri
25.725
13) Sigorta hasar tazminat gelirleri
2.578.723
14) Dava gelirleri
753.097
15) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren şirketlerden elde edilen temettü gelirleri
0
16) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer gelirlerin toplamı (B tablosunda sayılan kalemlerde muhasebeleştirilmiş kısmı)
199.677
TOPLAM
4.661.524
Yukarıdaki 16 numaralı madde için açıklama
Sabit kıymet satış gelirleri, yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin kira gelirleri ve olağan faaliyetler sonucu elde edilen diğer gelirlerden oluşmaktadır.
D) TOPLAM GELİRLER
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Hasılat
147.899.792
2) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.591.521
3) Finansman Gelirleri
3.296.577
4) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
359.280
5) Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
6) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
78.356
TOPLAM
156.225.526
4) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklar (E-F)
E) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Nakit ve Nakit Benzerleri
24.072.967
2) Finansal Yatırımlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
1.898.709
3) Türev Araçlar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
11.396
4) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar (Dönen ve Duran Varlıklarda Sınıflandırılanların Toplamı)
0
5) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
884.293
6) İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1.089
TOPLAM
26.868.454
F) E TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN VARLIKLAR
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Çekler
0
2) Kasa
60
3) Vadesiz mevduat hesapları
892.064
4) Katılım esaslı yatırım araçlarındaki (kira sertifikası, sukuk, kur korumalı dahil katılım bankalarında tutulan hesaplar) tutarlar
0
5) Katılım Finans İlkelerine uygun faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklardaki şirket payları
1.089
6) Kredi kartı alacakları
0
7) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer varlıkların toplamı (E tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı)
884.293
TOPLAM
1.777.506
Yukarıdaki 7 numaralı madde için açıklama
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan oluşmaktadır.
G) TOPLAM VARLIKLAR
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
Toplam Varlıklar
310.033.249
5) Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Borçlar (H-I)
H) İLGİLİ FİNANSAL TABLO KALEMLERİ
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.034.968
2) Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.726.115
3) Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.979.619
4) Türev Araçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
122.650
5) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
0
6) Diğer Borçlar (Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
0
TOPLAM
67.863.352
I) H TABLOSUNDA SAYILAN FİNANSAL TABLO KALEMLERİNİN İÇİNDE YER ALAN VE KATILIM FİNANS İLKELERİNE UYGUN OLDUĞU VARSAYILAN BORÇLAR
KALEM ADI
TUTAR
1.000 TL
2023 / Yıllık
Konsolide
1) Kiralama işlemlerinden borçlar (Kısa ve ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerde Sınıflandırılanların Toplamı)
339.945
2) Katılım bankalarından alınmış krediler
6.356.809
3) Kira sertifikası, sukuk vb. faizsiz finansal araçlarda yapılmış ihraçlar
0
4) Yukarıdaki kalemlerde yer verilmeyen ancak Katılım Finans İlkelerine uygun sayılan diğer borçların toplamı (H tablosunda sayılan mali tablo kalemlerinde muhasebeleştirilmiş kısmı)
0
TOPLAM
6.696.754
Yukarıdaki 4 numaralı madde için açıklama