FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
2021 Sürdürülebilirlik Raporu / Sayfa 30 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090754
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Çevrenin korunması, insan hakları, toplumsal refah ve iyi yönetişim ilkelerinde çatı niteliğindeki Banka "Sürdürülebilirlik Politikası" kamuya açık şekilde yayımlanmıştır. Buna ek olarak İnsan Kaynakları Politikası, Bankacılık Etik İlkeleri, Ücretlendirme Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası Banka kurumsal web sitesinde yer almaktadır. Banka Çalışan Yönetmeliği içsel olarak uygulanmakta olup kamuya açıklanmamıştır.
https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/pdf-liste/Politikalar/146/0/0 https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/detay/Surdurulebilirlik/1820/4819/0
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY ile risk ve fırsatlara uygun stratejiler henüz belirlenmemiş olup, kurduğumuz Sürdürülebilirlik Komitesi’nde belirlenmesi planlanmaktadır. Kısa, orta ve uzun vadeli ÇSY hedefleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna açıklama yapılması hedeflenmektedir.
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
https://www.icbc.com.tr/tr/sizin-icin/detay/Komite-Yapisi/1817/4823/0
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
2023 yılında gerçekleşen yönetim değişiklikleri sebebiyle Sürdürülebilirlik Komitesi toplanamamıştır.
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
ICBC Grubu’nun hedeflerine paralel olarak gelecekte açıklanacak stratejik gelişim planlarında ÇSY kapsamının da ele alınması öngörülmektedir. Ayrıca kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi’nde ÇSY stratejilerinin ve hedeflerinin belirlenmesi, ve eylem planlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090745
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
ICBC Grubu hedeflerine paralel olarak gelecekte açıklanacak stratejik gelişim planlarında ÇSY kapsamlarının da ele alınması öngörülmektedir.
2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik 2021 Sürdürülebilirlik Raporu / Sayfa 34
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Herhangi bir dava bulunmamaktadır.
2023 Faaliyet Raporu / Diğer Hususlar
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY Kilit Performans ölçümlerinde bağımsız üçüncü taraflardan doğrulama hizmeti alınmamaktadır.
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Sistem dokümantasyon süreci devam etmektedir.
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
2023 Faaliyet Raporu / İletişim Bilgileri
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Halihazırda uygulanan veya kamuya açıklanan bir kriter bulunmamaktadır. Kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi’nde ÇSY stratejilerinin ve hedeflerinin belirlenmesi, eylem planlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır.
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
ICBC Turkey olarak müşteri portföyü ve hedef müşteri kitlesi dikkate alındığında, özellikle 2015 yılı sonrasında proje kredilerinin finansmanına aracılık edilmeye başlanmıştır. Her bir proje Bankamız’ın tek finansör olması ya da bir sendikasyona katılması durumları dikkate alınarak ilgili Bölümler ve Kredi Komiteleri tarafından detaylı olarak değerlendirilmekte ve özellikle olumsuz çevresel etki oluşturabilecek projeler ile ÇED raporlarında eksiklik ya da aksaklık olan projelere daha da hassasiyetle yaklaşılmaktadır. Özellikle olumsuz çevresel etkisi olabilecek projelere finansör olmaktan kaçınılmaktadır. Çevresel etkileri olumsuz sonuçlanabilecek projelerde, ÇED raporlarını temin edici maddeler, kredi kullandırım öncesinde ön şart olarak kredi sözleşmelerine derç edilmektedir. ÇED Raporlarında sonradan meydana gelen eksiklik, aksaklık, iptal durumları yakınen takip edilmekte ve gerekir ise hızlıca aksiyon alınmaktadır. Değerlendirme süreçleriyle ilgili yazılı bir politika bulunmamakla birlikte İç Kontrol ve Uyum Başkanlığı’ndan gelen “Kısıtlı Şirketler Listesi”, karşı taraf risklerinin gözetildiği Kredi Tahsis Bölümü’nden gelen sınırlı listeler ve ICBC Genel Merkez Politikalarına uyumlu Kredi ve Yatırım Yönetimi Bölümü’nden gelen ticari riski olan ve kategorilendirilen firmaların sektör analizleri değerlendirilerek çalışmalar yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik kapsamındaki projelerin geliştirilmesinde deneyimi bulunan EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası), IFC (Uluslararası Finans Kurumu) gibi kuruluşlarla yeşil finansı ön plana çıkaran fon işlemlerine ilişkin yakın bir çalışma içerisindeyiz. PLM Raporu (Post Loan Management Report) hazırlanan krediler iş birimlerimiz tarafından sürecin anlaşma aşamasının başından sürecin bitimine kadar takip edilmekte olup, gerektiğinde ilgili iş kolları ile koordineli olarak durum takibi yapılmaktadır. Büyük montanlı ve/ veya çok katılımlı projelerde teknik ve operasyonel süreçler için denetim yapılmaktadır. Konsorsiyumun zorunlu tuttuğu şartnameler doğrultusunda danışmanlık hizmetleri de alınabilmektedir. Kaynakların etkin kullanımını kurum kültürüne entegre etmeye önem veren Banka, çalışanlarını gayretli bir şekilde; çevre ile dost, enerji tasarrufunu gözeten bir yaklaşımla faaliyetlerini yürütmeyi ilke haline getirmesi ve israfı ve atığı önlemesi konusunda destekler. Ayrıca, Banka ihtiyaçları doğrultusunda satın alma süreçlerinde tedarikçi firma seçilirken çevreye duyarlı firmalara öncelik verilmektedir.
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
2021 Sürdürülebilirlik Raporu/ Sayfa 38-39 , 42
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Banka, politika ve hedeflerini belirleme süreçlerini devam ettirmektedir. Bu kapsamda, raporlama döneminde herhangi bir kuruluşla iş birliği yürütülmemiş ve herhangi bir sürece dahil olmamıştır.
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
İzleme sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup mevcut durumda sadece Genel Müdürlük binasına ait tüketim verileri paylaşılmaktadır.
2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Sistem kurulum çalışmaları devam etmektedir.
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
İzleme sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup mevcut durumda sadece Genel Müdürlük binasına ait tüketim verileri paylaşılmaktadır.
2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
ICBC Grubu hedeflerine ve Sürdürülebilirlik Komitesi’nde alınacak kararlara paralel olarak ÇSY hedeflerinin belirlenmesi planlanmaktadır.
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Genel Merkez hedeflerine paralel olarak gelecekte açıklanacak stratejik gelişim planlarında ÇSY kapsamlarının da ele alınması öngörülmektedir.
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Banka Sürdürülebilirlik Politikası’nda olumsuz etkilerin önlenmesine ilişkin maddelere yer verilmiş olup, konu ile ilgili prosedür oluşturulma çalışmaları devam etmektedir.
https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/detay/Surdurulebilirlik/1820/4819/0 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Banka, satın alma süreçlerinde tedarikçilerin sahip olduğu ISO standartları, gıda kodeksi, çevre yönetim sistemi, çevre bilinci ve LEED sertifikaları gibi kriterleri göz önünde bulundurmakta olup, üçüncü tarafların emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik henüz bir aksiyon almamıştır.
2021 Sürdürülebilirlik Raporu / Sayfa 42
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
İzleme sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup mevcut durumda sadece Genel Müdürlük binasına ait tüketim verileri paylaşılmaktadır.
2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Herhangi bir üretim yapılmamaktadır.
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Halihazırda yenilenebilir enerji satın alımı yapılmamaktadır.
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Halihazırda yenilenebilir enerji satın alımı yapılmamaktadır.
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Halihazırda enerji verimliliğine ilişkin yürütülen bir proje bulunmamaktadır.
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
İzleme sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam etmekte olup mevcut durumda sadece Genel Müdürlük binasına ait tüketim verileri paylaşılmaktadır.
2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Operasyonlarımız ve faaliyelerimiz herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir.
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Raporlama döneminde karbon kredisi alınmamıştır.
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Raporlama döneminde karbon kredisi alınmamıştır. Karbon fiyatlandrıması uygulanmamaktadır.
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Banka çevresel bilgilerini, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve kurumsal web sitesi üzerinden açıklamaktadır.
https://www.icbc.com.tr/tr/sizin-icin/detay/Surdurulebilirlik/1817/4823/0
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Banka Personel Yönetmeliği’nde ilgili konular belirtilmiş olup ilgili doküman içsel olarak yer almaktadır.
https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/detay/Bankacilik-Etik-Ilkeleri/147/111/0 https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/pdf-liste/Politikalar/146/0/0 2023 Faaliyet Raporu / İnsan Kaynakları Uygulamaları
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Banka Personel Yönetmeliği’nde ilgili konular belirtilmiş olup, doküman içsel olarak yer almaktadır. Kamuya açıklanan sürdürülebilirlik politikamızda konuya ilişkin maddeler yer almaktadır.
https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/detay/Surdurulebilirlik/1820/4819/0
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Politikası’nda ilgili konulara değinilmiş olup, konuya ilişkin alınan önlemler açıklanmamıştır.
https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/detay/Surdurulebilirlik/1820/4819/0
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
2021 Sürdürülebilirlik Raporu / Sayfa 24-28 , 26-28, 42
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Banka Personel Yönetmeliği’nde ilgili konular belirtilmiş olup, doküman içsel olarak yer almaktadır. Ayrıca her yıl Faaliyet Raporu’nda İnsan Kaynakları Uygulamaları’na yer verilmektedir.
2023 Faaliyet Raporu / İnsan Kaynakları Uygulamaları
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Çalışanlar şikayet ve anlaşmazlıklarını öncelikle yöneticilerine, yöneticilerine bilgi vermenin mümkün olmadığı durumlarda ise İnsan Kaynakları Bölümü İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Birimi’ne veya Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gecikmeksizin aktarmaktadır. Şikayete konu olaylar gizli bir şekilde araştırılmakta ve gerektiğinde sorumlular hakkında gerekli disiplin cezaları uygulanmaktadır. Ayrıca etik ve uyum konusunda Banka’da tespit edilen veya şahit olunan etik ihlalleri ve şüpheli görülen olayların doğrudan bildirilebileceği bir ihbar hattı bulunmaktadır. Bu kapsamda bildirimde bulunmak isteyen kişiler e-posta ile ihbar@icbc.com.tr adresine konuyu iletebilmektedir
2021 Sürdürülebilirlik Raporu / Sayfa 26-27
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
2023 Faaliyet Raporu / İnsan Kaynakları Uygulamaları
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Banka İSG Politikaları içsel olarak bulunmakta olup İSG faaliyetlerine dönemsel raporlarda yer verilmektedir.
2023 Faaliyet Raporu / İnsan Kaynakları Uygulamaları
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında, Banka’nın İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi’nin almış olduğu kararlar ile birlikte İş Sağlığı Mevzuatına uygun tüm önlemler alınmıştır. Bu kararlar, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri (Afet, İlk Yardım, Yangın, vb.) ile desteklenmekte ve personelin bilinçlenmesi sağlanmaktadır. 2023 yılı içerisinde herhangi bir iş kazası olmamıştır.
2023 Faaliyet Raporu / İnsan Kaynakları Uygulamaları
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
https://www.icbc.com.tr/tr/gizlilik/detay/KVKK/734/3547/0
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/detay/Bankacilik-Etik-Ilkeleri/147/111/0 2021 Sürdürülebilirlik Raporu / Sayfa 26-28
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
2023 Faaliyet Raporu / Bağışlar ve Yardımlar
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kamuya açık bir politika bulunmamakla birlikte 2023 Faaliyet Raporu’nda Müşteri Şikayetlerine ilişkin bilgiler paylaşılmıştır.
2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
2021 Sürdürülebilirlik Raporu / Sayfa 4 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
ICBC Turkey’nin herhangi bir üyeliği bulunmamaktadır. Banka, çevresel ve sosyal olumsuz etkilerini uluslararası sürdürülebilirlik ilkeleri ve ICBC Yeşil Sınıflandırma yaklaşımı ışığında yönetmekte, raporlamalarını GRI Standartları’na uygun şekilde yapmaktadır.
https://www.icbc.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/detay/Surdurulebilirlik/1820/4819/0
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
Banka Sürdürülebilirlik stratejisinin oluşumu ve sistem kurulumu çalışmalarını devam ettirmektedir.
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
2021 Sürdürülebilirlik Raporu’nda önceliklendirme analizi çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda ilk etapta iç paydaşların görüşlerine başvurulmuş olup gelecekte dış paydaşların da dahil edilmesi planlanmaktadır.
2021 Sürdürülebilirlik Raporu / Sayfa 30-31
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek olunmasının yanı sıra Banka, çalışanlarına, eğitim platformu olan ICBC Akademi altında Sürdürülebilirlik temalı pek çok eğitim sunarak farkındalığı arttırmaya çalışmaktadır.
2023 Faaliyet Raporu / Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik

Kredi Hesaplama