FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[AKGRT]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetAcquisitionAbstract|
Finansal Duran Varlık Edinimi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForAcquisition|
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/03/2024
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForAcquisition|
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş.
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetWhoseSharesWereAcquired|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Sigortacılık
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000.000
oda_AcquirementWay|
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
oda_DateOnWhichTheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Gerekli izin ve tescil işlemlerini takiben
oda_AcquisitionConditions|
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
oda_DetailedConditionsIfItIsATimedPayment|
Vadeli ise Koşulları
-
oda_NominalValueOfSharesAcquired|
Edinilen Payların Nominal Tutarı
400.000.000
oda_PurchasePricePerShare|
Beher Payın Alış Fiyatı
1,5725
oda_TotalPurchasingValue|
Toplam Tutar
629.000.000
oda_RatioOfNewSharesAcquiredToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%80
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%80
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterTransaction|
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%80
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetAcquiredToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,38
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%6,71
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Sağlık sigortacılığı faaliyetleri alanında sinerji yaratmak ve verimlilik artışının sağlanması.
oda_DidTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
oda_WillExemptionApplicationBeMadeIfTakeoverBidObligationArised|
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
oda_TitleNameSurnameOfCounterParty|
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu - Gelir Yaklaşımı Kapsamında İndirgenmiş Temettü Yöntemi, Piyasa Yaklaşımında Benzer İşlemler ve Benzer Şirketler
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
26.02.2024
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlığı A.Ş.
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
157.250.000
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Aksigorta A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş., 04.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında dijitalleşme yatırımları gerçekleştirmek, verimlilik artışı sağlamak ve sağlık sigortacılığı faaliyetlerini büyütmek amacıyla pay başına 1,5725 TL'den 400.000.000 TL nominal değerli 629.000.000 TL sermaye artırımına gitme kararı almıştır. Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş. tarafından sermaye artırım işlemleri ile ilgili olarak yasal izinlerin alınması için başvuru süreçleri başlatılacaktır.

 

Yönetim Kurulu'muzun 04.03.2024 tarihli kararı uyarınca; Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş.  tarafından primli hisse senedi ihraç etmek suretiyle yapacağı sermaye artışına 629.000.000 TL ile iştirak edilmesine, sermaye artışı neticesinde ortaklık payımızın 400.000.000 adet karşılığı 400.000.000,00 TL olmasına karar verilmiş olup, bu işlem ile sağlık sigortacılığı faaliyetleri alanında sinerji yaratmak ve verimlilik artışı sağlamak amaçlanmaktadır.  İşlem sonrasında Şirketimizin  Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş.deki ortaklık oranının %80 olacağı ve Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş'nin finansal raporlarımızda konsolide edileceği öngörülmektedir.

 

İşleme esas olan ve Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş. Değerleme Raporu'nun özeti ekte yer almaktadır.

 

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.