FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Klimasan A.Ş. faaliyette bulunduğu sektör ve coğrafyanın gerektirdiği yasalara ve çevresel, sosyal düzenlemelere uyum sağlarken, imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 temel ilkesi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi çerçevesinde sorumlu çalışmalarda bulunur. Klimasan, Sürdürülebilirlik Politikası, Sosyal Uygunluk Politikası, Entegre Yönetim Sistemi Politikası ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi ile bu kapsamdaki yönetim stratejilerini ve yıllık GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığı ile ÇSY gündemini, risklerini, performans göstergelerini ve projelerini tüm paydaşları ile paylaşır. Klimasan A.Ş. değer zincirindeki ÇSY önceliklerini belirlemek amacıyla kapsamlı paydaş analizi çalışması yürütür ve bu çalışmanın sonuçlarını yıllık GRI Sürdürülebilirlik Raporları'nda duyurur. Klimasan Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’ni iç ve dış paydaşlarının öncelikleri üzerinde şekillendirmiştir. Öncelikli konuların ele alımı ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin güncel uygulamaları Klimasan 2022 GRI Sürdürülebilirlik Rapor açıklanmıştır. Klimasan, paydaş analizi ve önceliklendirme çalışmasını, sektörel ve coğrafi koşulları göz önünde bulundurarak ÇSY risk-fırsat değerlendirmesi yapar. Güncel değerlendirme 2022 GRI Sürdürülebilirlik Raporu'nda yayınlanmıştır.
Klimasan Sürdürülebilirlik Politikası https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-02_0-Klimasan-Surdurulebilirlik-Politikasi.pdf Klimasan Sosyal Uygunluk Politikası https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf Klimasan Entegre Yönetim Sistemi Politikası https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-01_5-Klimasan-Entegre-Yonetim-Sistemi-Politikasi.pdf Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 26,27, 45-48. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Sürdürülebilirlik Politikası, Sosyal Uygunluk Politikası ve Entegre Yönetim Sistemi Politikası, bunun yanında Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri (Çalışan Davranış Kuralları) ve Tedarikçi Davranış Kuralları Prensipleri Klimasan Kurumsal Websitesi’nde www.klimasan.com.tr paylaşılmıştır. Ayrıca Klimasan A.Ş. İnsan Hakları Politika ve Uygulamaları'na GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığıyla ulaşılabilir.
Klimasan Sürdürülebilirlik Politikası ve Klimasan Sosyal Uygunluk Politikası ve Klimasan Sürdürülebilirlik Raporları https://www.klimasan.com.tr/tr/surdurulebilirlik Klimasan Entegre Yönetim Sistemi Politikası, Klimasan Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri https://www.klimasan.com.tr/tr/misyon-vizyon-ve-degerler
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Kısa ve uzun vadeli hedefler ve taahhütler Klimasan Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi'nin dört ana odağı çerçevesinde belirlenen GRI Sürdürülebilirlik Raporlarında açıklanmış, ve yıllık ilerlemeler yayınlanmıştır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 58, 87, 108, 109. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi’ne dair tüm bilgiler, Klimasan A.Ş. GRI Sürdürülebilirlik Raporları’nda açıklanmaktadır.
Klimasan Sürdürülebilirlik Raporları https://www.klimasan.com.tr/tr/surdurulebilirlik
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi’nin ve ilgili ekiplerin çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik kapsamında yürüttüğü çalışmaların, iyileştirme projelerinin Üst Yönetim’e sunum yapılır. Yılda en az bir kez Yönetim Sistemleri Gözden Geçirme Toplantısı yapılır. Bu toplantıda, KYS, ÇYS, EnYS ve İSG YS kapsamında yıl içerisinde yapılan faaliyetler, iyileştirmeler, risk analizleri, performans göstergeleri incelenir, bir sonraki dönem için kararlar alınır. Yönetim Kurulu’na bağlı çalışan Klimasan Riskin Erken Teşhisi Komitesi, iki aylık periyotlarla Konsolide Risk Analizi Raporlaması yapar. Risk Analizi kapsamına tüm Klimasan A.Ş. süreçleri dahildir.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu,Sayfa 31, 40, 41. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf Klimasan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Sayfa 4, 5. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/Kurumsal-Yonetim-Uyum-Raporu-2022.pdf Klimasan 2023 Faaliyet Raporu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257738
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin dört temel odağı çerçevesinde belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler ve taahhütler, GRI Sürdürülebilirlik Rapor'ları aracılığıyla açıklanmıştır. Klimasan A.Ş. belirlediği bilim temelli GHG emisyon azaltım hedefleri ile 2030 yılına kadar kapsam 1-2-3 emisyonlarında önemli azaltım hedeflerken, bu çerçevede eylem planı geliştirmektedir.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu,Sayfa 58, 87, 108, 109. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf SBTi Aksiyon Alan Şirketler Listesi https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin dört temel odağı çerçevesinde belirlenen kısa ve uzun vadeli hedef ve taahhütler ile ÇSY KPG’lerine ulaşım düzeyi her yıl GRI Sürdürülebilirlik Raporları ile kamuya açıklanmaktadır.
Klimasan Sürdürülebilirlik Raporları https://www.klimasan.com.tr/tr/surdurulebilirlik
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. GRI Sürdürülebilirlik Raporu “Güçlü Sürdürülebilirlik Performansımız” ve “2022 Yılı Gerçekleşmelerimiz” Bölümleri’nde ÇSY kapsamında yürütülen önemli projeleri raporlamaktadır. Klimasan A.Ş. ürün ve proses sürdürülebilirliğini geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik faaliyetleri Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin Sürdürülebilir İş ve Sürdürülebilir Büyüme odaklarında ele almaktadır. Klimasan. A.Ş. sürekli iyileştirme, yatırım ve verimlilik faaliyetleri, GRI Sürdürülebilirlik Raporu “Sürekli İyileştirme ve Yatırımlar” Bölümü’nde açıklanmıştır. Klimasan A.Ş. ürün geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri GRI Sürdürülebilirlik Raporu “Ar-Ge ve İnovasyon” ve “Doğa Dostu Ürünlerimiz” Bölümleri’nde açıklanmıştır. Klimasan A.Ş. sürdürülebilirlik çalışmaları, 3 aylık periyotlarla raporlanan Faaliyet Raporları’nın “Sürdürülebilirlik Çalışmaları” Bölümü’nde açıklanır.
Klimasan Sürdürülebilirlik Raporları https://www.klimasan.com.tr/tr/surdurulebilirlik Klimasan Faaliyet Raporları https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/faaliyet-raporlari/
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Klimasan A.Ş. sürdürülebilirlik çalışmaları, 3 aylık periyotlarla raporlanan Faaliyet Raporları’nın “Sürdürülebilirlik Çalışmaları” Bölümü’nde açıklanır.
Klimasan Faaliyet Raporları https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/faaliyet-raporlari/
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. imzası olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni desteklemekte ve yıl içinde bu amaçla yürüttüğü faaliyetleri GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığıyla raporlamaktadır. 2022 GRI Sürdürülebilirlik Raporu'nun ”Katkı Sağladığımız Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları" bölümünde, ilgili SKA ve bu kapsamda hayata geçirilen çalışmalar özetlenmiştir. Bunun yanında Klimasan'ın öncelikli konuları da SKA'lar ile ilişkilendirilerek GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığıyla paydaşların dikkatine sunulur.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50, 51, 52. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. adına açılan ve/veya devam eden davalar üç aylık periyotlarla Faaliyet Raporları’nda açıklanır.
Klimasan 2023 Faaliyet Raporu https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257738
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. yıllık GHG emisyon ölçümleri 14064-1:2018 Standardı çerçevesinde hesaplanmakta, bağımsız akredite kuruluşlar tarafından doğrulanmaktadır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 13, 94, 95. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Klimasan A.Ş. 2011 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı kapsamında iş süreçlerini düzenlemekte ve yürütmektedir. Klimasan A.Ş. Çevre Politikası, Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nda açıklanmıştır. Klimasan A.Ş. GRI Sürdürülebilirlik Raporlamaları ile, çevresel, sosyal, yönetsel ve ekonomik göstergelerini, politika ve uygulamalarını, risk analizlerini, hedef ve planlarını kamuya açıklamaktadır.
Klimasan Entegre Yönetim Sistemi Politikası https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-01_5-Klimasan-Entegre-Yonetim-Sistemi-Politikasi.pdf Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 32, 88. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf Klimasan A.Ş. Faaliyet Raporları https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/faaliyet-raporlari/ Klimasan Sürdürülebilirlik Politikası https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-02_0-Klimasan-Surdurulebilirlik-Politikasi.pdf
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. GRI Sürdürülebilirlik Raporları’nın “Rapor Hakkında” Bölümü’nde açıklanmıştır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 9. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Öneri Değerlendirme Sistemi, tüm çalışanların teknik ve idari önerilerini, iyileştirme fikirlerini dile getirebileceği ve karşılığında ödüllendirildikleri bir uygulamadır. Çalışanların önerileri birçok farklı puanlama kriteri kapsamında değerlendirilir, çevre ve enerji kapsamındaki değerlendirme ve bu kriterler arasında yer alır. Çalışan önerileri ile hayata geçen çevre ve enerji korunumu temalı toplam öneri sayıları Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından ÇSY KPG’leri arasında takip edilirken; departman bazlı Öneri Değerlendirme Sistemi KPG’leri departman yöneticileri tarafından takip edilir. Öneri Değerlendirme Sistemi’ne ait göstergeler GRI Sürdürülebilirlik Raporları’nda açıklanır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 64. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. değer zincirindeki ÇYS önceliklerini belirlemek amacıyla her yıl kapsamlı bir paydaş analizi çalışması yürütmektedir. Klimasan, Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’ni iç ve dış paydaşlarının öncelikleri üzerinde şekillendirmiştir. Öncelikli konuların ele alımı, yönetimi ve iş süreçlerine entegrasyonu ile Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin uygulamaları yıllık sürdürülebilirlik raporlarında açıklanır. Klimasan A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin “Gezegenimiz” odağı, önceliklendirme çalışmasında belirlenen, sektörel ve küresel çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerini temel almaktadır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 17, 28, 29, 44-50. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin “Sürdürülebilir İş” odağı, Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi ve Müşteri Yönetimi anlayışlarını kapsar. Klimasan Sürdürülebilirlik Rapor'larında, “Sürdürülebilir İş” Stratejisi detaylandırılmış, Klimasan tarafından taahhüt edilen ve tanınması beklenen prensipler açıklanmıştır. Klimasan A.Ş. Tedarikçi Davranış Kuralları Prensipleri Dökümanı tedarik zinciri boyunca tüm iş ortakları tarafından tanınması beklenen insan hakları, çevre, İSG ve etik uygulamalarını kapsar. Bunun yanında Klimasan, tedarikçi seçim ve değerlendirme sürecine, tedarikçilerinden beklediği çevresel uyum kriterlerini de dahil etmiştir.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 36, 74-81. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf Klimasan Tedarikçi Davranış Kuralları Prensipleri https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-04-Klimasan-Tedarikci-Davranis-Kurallari-Prensipleri.pdf
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş.’nin sivil toplum kuruluşları ile sosyal sorumluluk işbirlikleri, Sürdürülebilirlik Raporlamaları’nın “Paydaş Haritamız, Paydaşlarımızla İlişkiler Ve Kurumsal Üyeliklerimiz” Bölümü’nde açıklanır. Klimasan A.Ş. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı ve, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 temel ilkesinin ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin destekçisidir. Klimasan A.Ş. çalışanları UN Global Compact Academy’den yararlanıp eğitim ve sertifika programlarına katılırken; Klimasan A.Ş. temsilcileri de yıl içerisinde UN Global Compact tarafından düzenlenen workshop ve geliştirme programlarına katılım göstermektedir. 2023 yılında UN Global Compact Türkiye tarafından düzenlenen bilim temelli emisyon hedefleri belirleme workshoplarına katılım sağlanmıştır. Klimasan A.Ş. Sosyal Sorumluluk ve Çevre Korunumu anlayışı kapsamında Ege Orman Vakfı iş birliği ile “Klimasan Çalışanları Sevgi Korusu” oluşturulmuştur.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 15, 54. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Tüm çevresel göstergeler, sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla yıllık olarak kamuya açıklanmaktadır. Raporlar dönemsel olarak karşılaştırmalı veriler içermektedir.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 87-106, 132, 133. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. 2011 yılından bu yana karbon emisyonlarını GHG Protokolü’ne uygun şekilde ölçmekte, izlemekte ve raporlamaktadır. Klimasan A.Ş. 2021 yılı itibari ile, her yıl GHG Protokolü’nün yanında ISO 14064-1:2018 Standardı’na uygun şekilde karbon emisyonlarını ölçmekte, izlemekte ve raporlamaktadır. Emisyon raporlamaları Klimasan A.Ş. GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığı ile yapılmaktadır. Hesaplama metodoloji ve standardı GRI Sürdürülebilirlik Raporları’nda belirtilmektedir.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 12, 93-97. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Tüm çevresel göstergeler, sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla yıllık olarak kamuya açıklanmaktadır. Raporlar dönemsel olarak karşılaştırmalı veriler içermektedir.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 87-106, 132, 133. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin “Gezegenimiz” odağı kapsamında belirlediği kısa ve uzun vadeli hedefleri, taahhütleri ve bu kapsamdaki ilerlemesini GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığıyla yıllık olarak duyurur. Bunun yanında Klimasan A.Ş. bilim temelli GHG emisyon azaltım hedefleri SBTi tarafından yayınlanan Aksiyon Alan Şirketler (Companies Taking Action) Listesi’nde açıklanmıştır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 86. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf SBTi Aksiyon Alan Şirketler Listesi https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin “Gezegenimiz” odağı kapsamında kısa ve uzun vadeli hedefler ve taahhütler belirlenmiş ve GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığı ile duyurulmuştur. Klimasan A.Ş. taahhüt ettiği ve 2023 yılında SBTi tarafından onaylanan bilim temelli GHG emisyon azaltım hedefleri ile iklim krizi ile mücadele hedefleri doğrultusunda eylem planı geliştirmektedir.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 28, 94, 97. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf SBTi Aksiyon Alan Şirketler https://sciencebasedtargets.org/companies-taking-action
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin “Sürdürülebilir İş” odağında Sürdürülebilir Ürün ve Üretim anlayışı yer almaktadır. Klimasan A.Ş. Sürdürülebilir İş Stratejisi ile ürün geri dönüştürülebilirliğini ve ürünün çevresel etkilerini minimize etmeyi amaçlar. Klimasan A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin “Sürdürülebilir Büyüme” odağında AR&GE faaliyetleri ve sorumlu büyüme çalışmaları yer almaktadır. Klimasan A.Ş. Sürdürülebilir Büyüme Stratejisi ile, ürünlerin tasarım aşamalarında çevresel etki analizi yapmayı ve çevre dostu tasarım geliştirme faaliyetlerinde bulunmayı amaçlar. Klimasan ürünlerinin geri dönüştürülebilirlik analizini yapar, ürün geri dönüştürülebilirliğini arttıracak AR&GE ve Satınalma faaliyetlerinde bulunur. Klimasan A.Ş. belirlediği bilim temelli GHG emisyon azaltım hedefleri ile ürünlerinin kullanım aşamasından kaynaklı emisyonları azaltım planı hazırlamaktadır. Klimasan A.Ş. ürünlerinin çevre dostu özellikleri GRI Sürdürülebilirlik Raporları’nın “Doğa Dostu Ürünlerimiz” Bölümü’nde açıklanır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 15, 16, 36, 37, 51, 70, 104-106 . https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Yönetim Anlayışı, tüm değer zincirinde sorumlu katma değer yaratmayı amaçlar. Bu kapsamda Klimasan A.Ş. Tedarik Zinciri sorumlu faaliyetleri GRI Sürdürülebilirlik Raporları’nda açıklanır. Klimasan A.Ş. Tedarikçi Davranış Kuralları Prensipleri ile, tedarik zincirindeki iş ortaklarının uymasını beklediği çevresel ve sosyal gereklilikleri belirler.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 36, 74-76, . https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf Klimasan Tedarikçi Davranış Kuralları Prensipleri https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-04-Klimasan-Tedarikci-Davranis-Kurallari-Prensipleri.pdf
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Yıl içerisinde hayata geçirilen çevresel etkileri azaltım projeleri ve projelerin getirileri GRI Sürdürülebilirlik Raporları’nın "Güçlü Sürdürülebilirlik Performansımız", “Sürekli İyileştirme Ve Yatırımlar”, “Enerji Yönetimi”, "Atık Yönetimi", "Doğa Dostu Ürünlerimiz" ve "İnsan Kaynakları" Bölümü’nde açıklanmaktadır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 11-16, 64-66, 89-106, 118. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. yıllık enerji tüketimleri, GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığı ile kamuya açıklanmaktadır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 89, 96, 132. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Elektrik, ısı, buhar ve soğutma üretimi bulunmamaktadır.
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. her yıl yıllık toplam elektrik tüketimi üzerinden yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmakta ve I-REC Sertifikası almaktadır. Klimasan A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin “Sürdürülebilir Büyüme” odağı kapsamında, enerji verimli ürün satışlarını artırma hedefiyle çalışılmaktadır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 15, 37, 89, 92. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. her yıl yıllık toplam elektrik tüketimi üzerinden yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmakta ve I-REC Sertifikası almaktadır. Klimasan her yıl, yıllık toplam elektrik tüketiminin tamamı yenilenebilir enerji yatırımları ile karşılamakta ve GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 15, 89, 92. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Yıl içerisinde hayata geçirilen enerji verimliliği projeleri ve projelerin getirileri GRI Sürdürülebilirlik Raporları’nın “Sürekli İyileştirme Ve Yatırımlar” ve “Enerji Yönetmi” Bölümü’nde açıklanmaktadır. Ürünlerin enerji tüketimini iyileştirme kapsamında yapılan çalışmalar da benzer şekilde GRI Sürdürülebilirlik Raporları'nın "Doğa Dostu Ürünlerimiz" bölümünde detaylandırılmaktadır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 65, 66, 91, 92, 104-106. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. su tüketimi ve su kaynaklarına dair veriler GRI Sürdürülebilirlik Raporları’nın “Su Yönetimi” ve “Performans Göstergelerimiz” Bölümü’nde açıklanmaktadır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 98, 132. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir.
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. tarafından raporlanan tüm çevresel bilgilere, Klimasan A.Ş. websitesinin “Sürdürülebilirlik” Bölümü’nde yer alan Sürdürülebilirlik Raporları ile kamu bilgisine sunulmuştur.
Klimasan Sürdürülebilirlik Raporları https://www.klimasan.com.tr/tr/surdurulebilirlik
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 temel ilkesi ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi çerçevesinde sorumlu çalışmalarda bulunur. Klimasan A.Ş. İnsan Hakları Politikaları’nı oluştururken, destekçisi olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi global kuruluşların gerekliliklerini esas alır ve bu kapsamda yürüttüğü tüm çalışmaları GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığı ile açıklar. Klimasan A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin “İnsan” odağı bu çerçevede, insan hakları ve etik iş anlayışı temel alınarak kurgulanmıştır. Klimasan A.Ş. tarafından oluşturulan Sosyal Uygunluk Politikası ve Davranış Kuralları Prensipleri Klimasan A.Ş. websitesinde yayınlanmıştır.
Klimasan Sosyal Uygunluk Politikası https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf Klimasan Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-05-Klimasan-Etik-Davranis-Kurallari-ve-Uygulama-Prensipleri.pdf Klimasan Tedarikçi Davranış Kuralları Prensipleri https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-04-Klimasan-Tedarikci-Davranis-Kurallari-Prensipleri.pdf Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 110-130. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Klimasan A.Ş. faaliyette bulunduğu tüm alanlarda uygulamak üzere kurguladığı Sosyal Uygunluk Politikası’nda Etik İş Anlayışı, İnsan ve Çalışan Hakları ve Yasal Düzenlemelere Uyum Prensiplerini kamuya duyurmuştur. Bunun yanında iç ve dış paydaşlarıyla yürüttüğü tüm süreçlerde çalışanlarına ve tedarik zincirinde yer alan iş ortaklarına birer Davranış Kuralları niteliğinde Etik İş Anlayışı Prensipleri kurgulamıştır. Bu prensipler ile, paydaşlarıyla olan iş ve iletişim süreçlerinde insan hakları ve etik ihlallerinin önüne geçmeyi hedefler. Klimasan A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin “İnsan” odağında İnsan Hakları, İş Ahlakı ve Etik, Sosyal Çeşitlilik ve Eşitlik uygulamalarını yönetir ve GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığı ile açıklar.
Klimasan Sosyal Uygunluk Politikası https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf Klimasan Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-05-Klimasan-Etik-Davranis-Kurallari-ve-Uygulama-Prensipleri.pdf Klimasan Tedarikçi Davranış Kuralları Prensipleri https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-04-Klimasan-Tedarikci-Davranis-Kurallari-Prensipleri.pdf Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 110-130. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. destekçisi ve imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) tarafından düzenlenen Hedef Cinsiyet Eşitliği (Target Gender Equality) Programı’na 2022-2023 döneminde katılım sağlayan 25 Türk katılımcı işletmeden biridir. Klimasan A.Ş. Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve Manisa Zihinsel Engelliler Eğitme ve Koruma Derneği iş birliğiyle yürütülen Z.E.K.İ (Zihinsel Engelli Korumalı İşyeri) Projesi’nin katılımcı işletmelerinden biri olup, dezavantajlı kişilere istihdam olanağı sunmaktadır. Klimasan A.Ş. 2021 yılında istihdam ettiği engelli çalışan sayısı ile, Manisa İli’nin En Çok Engelli Çalışan İstihdamı Sağlayan İşletmesi Ödülü’nü almıştır. Klimasan A.Ş. geliştirdiği istihdam projeleri, üniversitesanayi işbirlikleri, Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve yerel kurum ve kuruluşlarla yürütülen iş ortaklıkları ile, bulunduğu bölgenin ekonomik kalkınmasına ve istihdam düzeyinin artmasına katkı sağlamaktadır. Klimasan A.Ş. tarafından bu amaçla yürütülen tüm çalışmalar GRI Sürdürülebilirlik Raporları’nda açıklanır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50, 51, 112, 113, 123. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. destekçisi ve imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) tarafından düzenlenen Hedef Cinsiyet Eşitliği (Target Gender Equality) Programı’na 2022-2023 döneminde katılım sağlayan 25 Türk katılımcı işletmeden biridir. Klimasan A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin “İnsan” odağında yönetttiği İnsan Hakları, İş Ahlakı ve Etik, Sosyal Çeşitlilik ve Eşitlik Anlayışları kapsamındaki uygulamalarını GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığı ile açıklar. Klimasan A.Ş. tarafından uygulanan bu prensipler “Sürdürülebilir İş” odağının Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Anlayışı çerçevesinde tüm değer zincirini kapsamaktadır. Klimasan A.Ş. İnsan Hakları ve İş Etiği anlayışları çerçevesinde oluşturduğu politika, davranış kuralları ve prensipleri kamuya açıklamaktadır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 50, 51, 112, 113, 123. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf Klimasan Sosyal Uygunluk Politikası https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf Klimasan Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-05-Klimasan-Etik-Davranis-Kurallari-ve-Uygulama-Prensipleri.pdf Klimasan Tedarikçi Davranış Kuralları Prensipleri https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-04-Klimasan-Tedarikci-Davranis-Kurallari-Prensipleri.pdf
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Klimasan A.Ş. Eğitim Anlayışı Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nda açıklanmıştır. Klimasan A.Ş. kurguladığı Sosyal Uygunluk Politikası ile çalışanları için sağladığı eşit, adil çalışma koşullarını, hakları, yasal düzenlemelere uyum prensiplerini ve bunların yönetim metodolojilerini açıklar. Klimasan A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin “İnsan” odağında yer alan Çalışan Gelişimi Anlayışı ile çalışanlara sağlanan istihdam, gelişim, kariyer planlama, eğitim, ücretlendirme ve yan hak uygulamaları yönetilmektedir. GRI Sürdürülebilirlik Raporu’nun “İnsan Kaynakları” Bölümü’nde Klimasan A.Ş. İnsan Kaynakları politika ve prensipleri ile bu amaçla yürütülen faaliyetler raporlanmaktadır.
Klimasan Entegre Yönetim Sistemi Politikası https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-01_5-Klimasan-Entegre-Yonetim-Sistemi-Politikasi.pdf Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 34, 110-118. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf Klimasan Sosyal Uygunluk Politikası https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Klimasan A.Ş. çalışanlarının geri bildirimlerini şeffaf şekilde yapabildikleri ve bildirimlerinin değerlendirilerek çözüme ulaştırıldığı Etik Hattı ve Öneri Sistemi mekanizmalarını kurgulamıştır. Bunun yanında Klimasan A.Ş. Disiplin Kurulu faaliyetleri ile de çözüm süreçleri yürütülmektedir.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 64, 119. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. çalışanlarının memnuniyetleri için yürütülen çalışmalar GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 109, 117. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği süreçleri ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi ile yönetilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, Klimasan A.Ş. Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nda açıklanmıştır. Klimasan A.Ş. çalışanlarına ve tüm paydaşlarına sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunma taahhüdü ile, Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin “İnsan” odağına İş Sağlığı ve Güvenliği Anlayışını konumlandırmıştır. Klimasan A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Anlayışı, bu kapsamda yapılan çalışmalar ve gerçekleşmeler GRI Sürdürülebilirlik Raporları’nda açıklanır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 34, 124-128. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf Klimasan Entegre Yönetim Sistemi Politikası https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-01_5-Klimasan-Entegre-Yonetim-Sistemi-Politikasi.pdf
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Anlayışı, bu kapsamda yapılan çalışmalar ve gerçekleşmeler GRI Sürdürülebilirlik Raporları’nda açıklanır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 109, 124-126. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Bilgi Güvenliği süreçleri ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile yönetilmektedir. Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası, Klimasan A.Ş. Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nda açıklanmıştır. Klimasan A.Ş. Bilgi Güvenliği Anlayışı ve bu kapsamda yapılan çalışmalar GRI Sürdürülebilirlik Raporları’nda açıklanır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 85. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf Klimasan Entegre Yönetim Sistemi Politikası https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-01_5-Klimasan-Entegre-Yonetim-Sistemi-Politikasi.pdf
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Etik İş Anlayışı Klimasan Sosyal Uygunluk Politikası’nda açıklanmıştır. Bunun yanında, Klimasan A.Ş. oluşturduğu Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri (Çalışan Davranış Kuralları) ve Tedarikçi Davranış Kuralları Prensipleri’nde, etik iş anlayışı prensiplerini ve beklentilerini açıklamıştır. Klimasan A.Ş. Etik Politikası, Etik İş Anlayışı ve bu kapsamda yapılan çalışmalar GRI Sürdürülebilirlik Raporları’nda açıklanır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 34, 119-121. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf Klimasan Sosyal Uygunluk Politikası https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-03_1-Klimasan-Sosyal-Uygunluk-Politikasi.pdf Klimasan Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-05-Klimasan-Etik-Davranis-Kurallari-ve-Uygulama-Prensipleri.pdf Klimasan Tedarikçi Davranış Kuralları Prensipleri https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-04-Klimasan-Tedarikci-Davranis-Kurallari-Prensipleri.pdf
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. GRI Sürdürülebilirlik Raporları’nda açıklanmaktadır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 122, 123, 129, 130. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
Organize edilen eğitimlerin detayları GRI Sürdürülebilirlik Raporları ile açıklanmaktadır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 108, 114, 115, 119, 120, 133. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. müşteri odaklı yönetim anlayışı Entegre Yönetim Sistemi Politikası’nda açıklanmıştır. Müşteri Memnuniyeti Anlayışı Klimasan A.Ş. Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin “Sürdürülebilir İş” odağında yönetilmektedir. Müşteri Memnuniyeti Süreçleri ve yıl içerisinde yürütülen faaliyetler GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığıyla açıklanımaktadır.
Klimasan Entegre Yönetim Sistemi Politikası https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/KEYS-POL-01_5-Klimasan-Entegre-Yonetim-Sistemi-Politikasi.pdf Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 36, 79-81. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Paydaş İletişim Metodolojisi, GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığı ile, “Paydaş Harıtamız, Paydaşlarımızla İlişkiler Ve Kurumsal Üyeliklerimiz” Bölümü’nde açıklanır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 53-56. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Çevresel, Sosyal, Ekonomik göstergelerini GRI Standardı’na uyumlu şekilde raporlar.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 9. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Klimasan A.Ş. Sürdürülebilirlik Anlayışı, imzacısı ve destekçisi olunan kurum ve kuruluşlar GRI Sürdürülebilirlik Raporuları aracılığı ile “Sürdürülebilirlik Yönetişimi” Bölümü’nde açıklanır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 54. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
Klimasan A.Ş. Borsa İstanbul’un Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almak için 2023 yılında çalışmalarına başlamıştır. Bunun yanında Klimasan A.Ş. Sürdürülebilirlik Yönetimi kapsamında yürütülen tüm çalışmalar GRI Sürdürülebilirlik Raporları aracılığı ile açıklanır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 43. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Klimasan A.Ş. değer zincirindeki ÇSY önceliklerini belirlemek amacıyla her yıl kapsamlı bir paydaş analizi çalışması yürütmekte, ve kurguladığı Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’ni iç ve dış paydaşlarının öncelikleri üzerinde şekillendirmektedir. Öncelikli konuların ele alımı ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejisi’nin uygulamaları Klimasan Sürdürülebilirlik Rapor'larında açıklanmıştır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 44-49. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Klimasan A.Ş. tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri, etkinlikler ve eğitimlere dair tüm detaylar GRI Sürdürülebilirlik Raporu aracılığı ile kamuya açıklanır.
Klimasan 2022 Sürdürülebilirlik Raporu, Sayfa 108, 114, 115, 119, 120, 133. https://www.klimasan.com.tr/wp-content/uploads/2024/01/Klimasan-2022-Surdurebilirlik-Raporu.pdf