FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik politikaları kapsamında ÇSY konularının etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalarına 2024 yılında devam edecektir.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 44 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Anadolu Isuzu, bu temel ilkeleri uygulamaya koymak ve sürdürülebilirliğin üç farklı ekseninde (ekonomik, çevresel ve sosyal) ürettiği değeri geliştirmek için, faaliyetlerini yan sekmede yer alan linkte tanımlanan çerçeve kapsamında yürütmektedir.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 38-41 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket sürdürülebilirlik raporu çerçevesinde Anadolu’dan Yarınlara stratejisi altında ÇSY politikaları doğrultusunda kısa ve uzun vadeli hedeflerini açıklamıştır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 37 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
Anadolu Isuzu’da sürdürülebilirlik ile ilgili faaliyet, proje ve araştırmalar yapan ve bu konu da Yönetim kurulu ile üst yönetime destek veren bir Sürdürülebilirlik Komitesi bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik Komitesi Genel Müdür liderliğinde 9 üyeden oluşmaktadır. Sürdürülebilirlik Komitesi; İnsan Kaynakları Direktörü, Kalite Direktörü, Teknik Direktörlük, Ar-Ge Direktörü, Bilgi Teknolojileri Direktörü, Tedarik Zinciri Direktörü ve Mali İşler Direktörü’nden oluşmaktadır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 24-25 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Sürdürlebilirlik Komitesi yılın belirli dönemlerinde toplanmaktadır. Komitede alınan kararlar Genel Müdür/Komite Başkanı tarafından Anadolu Isuzu Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 25 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi “Yarınlara Dönüşüyoruz”, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda paylaşılmaktadır. Böylelikle, ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 31-37 https://www.anadoluisuzu.com.tr/ surdurulebilirlik/raporlar
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
Anadolu Isuzu bünyesinde çevre alanına yapılan yatırım, emisyon azaltımlarına ilişkin enerji yoğunluğu, karbon salımı, sera gazı yoğunluğu, su yoğunluğu, atık yönetimi, inovasyon, Ar-Ge yatırımları, İSG konularındaki ilerlemeler paylaşılmaktadır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 17, 48, 80-88, 114,118 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet raporunda ve sürdürülebilirlik raporunda açıklanmaktadır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 27 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Anadolu Isuzu sürdürülebilirlik alanındaki performansının temel taşlarını oluşturan sosyal ve çevresel faaliyetleri hakkındaki bilgileri paydaşlarıyla paylaşmaktadır.. Anadolu Isuzu’nun sürdürüle bilirlik faaliyetleri hakkındaki bilgiler, Sürdürülebilirlik Raporlarının yanı sıra, Faaliyet Raporu ve kurumsal internet sitesi vasıtasıyla paylaşılmaktadır. Başta Anadolu Isuzu çalışanları olmak üzere tüm paydaşlar, çevresel, sosyal ve yönetimsel konulardaki politika ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmektedir.
Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Bölümü Sürdürülebilirlik Raporu 2022 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik öncelikleri ve yürüttüğü sosyal farkındalık çalışmaları kapsamında ürettiği ve paylaştığı değer ile SKA’nın 13’üne doğrudan katkıda bulunmaktadır
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 47 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Şirkete karşı açılan ve önemli nitelikteki tüm davalar Faaliyet raporlarının Diğer Faaliyetler ve Bilgiler bölümünde ve Konsolide Finansal Tablolar bölümünde açıklanmıştır.
Faaliyet Raporu Diğer Faaliyetler ve Bilgiler Bölümü Sayfa 118
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Anadolu Isuzu, yayınladığı sürdürülebilirlik raporlarında yer verdiği sürdürülebilirlik performans göstergelerinin dış doğrulama kapsamını genişletmeye yönelik çalışmalarını sürdürecektir.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Anadolu Isuzu, tüm faaliyetlerini ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde hayata geçirmektedir. Çevre üzerindeki doğrudan etkilerine ek olarak üretim sürecinde ortaya çıkan çevre etkilerini azaltma konusunda, paydaşları ile iş birliği içinde çalışmalar yürütmekte ve bu çalışmaları Çevre Yönetimine Proaktif Yaklaşım başlığı altında kamuya açık bir şekilde paylaşmaktadır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 78-87 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Çevre verilerine ilişkin rapor kapsamı, tarihi ve kısıtlarıyla ilgili bilgilere Sürdürülebilirlik Raporlarında ve CDP Raporunda yer verilmektedir.
Anadolu Isuzu 2023 yılında yayınlanan CDP Raporu (C0.2) bölümü https://www.anadoluisuzu.com.tr/_docs/ANADOLU_ISUZU_OTOMOTIV_SANAYI_VE_TICARET_A.S._-_CDP_Climate_Change_Questionnaire_2023.pdf
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Anadolu Isuzu, bu bağlamda tüm kademedeki çalışanlarının performansa dayalı teşvik uygulamasının yanı sıra, şirketin sürdürülebilir üretim anlayışına fayda sağlayan tüm başarı, buluş ve önerilerileri ilgili platformlarda değerlendirir, ödüllendirir. CDP raporunda kamuya açık bir şekilde paylaşılmıştır.
Anadolu Isuzu 2023 yılında yayınlanan CDP Raporu (C1.3a) bölümü https://www.anadoluisuzu.com.tr/_docs/ANADOLU_ISUZU_OTOMOTIV_SANAYI_VE_TICARET_A.S._-_CDP_Climate_Change_Questionnaire_2023.pdf
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Komitesi, Üst Yönetim, Çevre ve Sürdürülebilirlik Müdürlüğü, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi için çalışmalar yapmaktır. Sürdürülebilirlik ilke ve politikaları kapsamında kurumsal risk ve fırsatları değerlendirerek stratejik kararlar alır, risk ve fırsatları yönetir. Her bir risk türü için kurumsal risk politikalarını ve her bir risk türü için yıllık limitleri inceler ve onaylar. Tespit edilen risklerin gerçekleşmesi durumunda etkilerini azaltacak önlemleri inceler ve onaylar.
Anadolu Isuzu 2023 yılında yayınlanan CDP Raporu (C3) bölümü https://www.anadoluisuzu.com.tr/_docs/ANADOLU_ISUZU_OTOMOTIV_SANAYI_VE_TICARET_A.S._-_CDP_Climate_Change_Questionnaire_2023.pdf
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Geniş bir tedarikçi ağına sahip olan Anadolu Isuzu, tedarikçilerinden çevre konusundaki güncel mevzuata uymalarının yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik açısından da kendilerini sürekli geliştirmelerini talep etmektedir.
Anadolu Isuzu 2023 yılında yayınlanan CDP Raporu (C1.2) bölümü https://www.anadoluisuzu.com.tr/_docs/ANADOLU_ISUZU_OTOMOTIV_SANAYI_VE_TICARET_A.S._-_CDP_Climate_Change_Questionnaire_2023.pdf
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Anadolu Isuzu, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmek için yenilikçi ve sürdürülebilir çalışmalar yürütmektedir. Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, bayi ve iş ortakları, hissedarlar ve yatırımcılar, kamu kurumları ve toplum gibi ana paydaşlar ile değer yaratmak için ortak faaliyetlerde bulunulmaktadır. Ayrıca üniversiteler, STK'lar, finans kuruluşları, sektörel birlik ve kuruluşlar, grup şirketleri ve medya gibi diğer paydaşlarla sosyal, ekonomik ve çevresel alanlarda çalışmalara devam etmektedir.
Anadolu Isuzu 2023 yılında yayınlanan CDP Raporu (C1.2) bölümü https://www.anadoluisuzu.com.tr/_docs/ANADOLU_ISUZU_OTOMOTIV_SANAYI_VE_TICARET_A.S._-_CDP_Climate_Change_Questionnaire_2023.pdf
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel göstergeler Kapsam 1 + 2 ve Kapsam 3 emisyonları olarak Sürdürülebilirlik Raporunda paylaşılmıştır. 2019 yılından bu yana hesaplanan sera gazı emsiyonları karşılaştırma yapılabilir bir şekilde grafikler ile anlatılarak paylaşılmaktadır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 81 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde Kurumsal Karbon Ayakizi hesaplaması yapılırken kullanılan standart, baz alınan yıl ve doğrulatma bilgilerine yer verilmektedir.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 81 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel göstergelerin tamamı karşılaştırma yapılabilir bir şekilde, grafikler ile anlatılarak kamuya açık bir şekilde paylaşılmaktadır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 78-87 https://www.anadoluisuzu.com.tr/ surdurulebilirlik/raporlar
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik politikası ve stratejileriyle uyumlu Sürdürülebilir Dönüşüm - 2030 Hedefleri adı altında 3 ayrı başlıkta incelenen hedeflerini kamuya açık bir şekilde paylaşmıştır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 37 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Anadolu Isuzu’nun İklim Değişikliği ve Enerji Verimliliği Eylem Planı 3 ana başlık altında oluşturulmuştur; Strateji Oluşturma, Enerji Verimliliği ve Döngüsel Ekonomi. CDP raporunda iklim krizi ile mücadele stratejileri ile ilgili aksiyonlar tanımlanmıştır
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 37 https://www.anadoluisuzu.com.tr/ surdurulebilirlik/raporlar Anadolu Isuzu 2023 yılında yayınlaan CDP Raporu (C3.3) Bölümü https://www.anadoluisuzu.com.tr/_docs/ANADOLU_ISUZU_OTOMOTIV_SANAYI_VE_TICARET_A.S._-_CDP_Climate_Change_Questionnaire_2023.pdf
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilir Dönüşüm - 2030 Hedefleri adı altında Operasyonel Dönüşümü ve Ürün Dönüşümü başlıkları ile verilen hedefler paylaşılmıştır. Otomotiv Grup Başkanı tarafından hazırlanan otomotiv sektöründeki ürün ve hizmetlerin çevreye etkileri ile ilgili alınması gereken aksiyonlar Sürdürülebilirlik Raporunda yer almaktadır. Konu ile ilgili bir program/prosedür oluşturulmamıştır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 6-7, 37 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Sera gazı emisyonları da dahil olmak üzere, çevresel performans ve iyileştirici çalışmalar, tedarikçi seçim kriterlerinde yer alan, denetlenen konular arasında yer almaktadır. 2023 yılında tedarikçilere sera gazı emisyon azaltımına yönelik bilgilendirme eğitimi verilmiştir. 2023 Faaliyet Raporunda kamuya açık bir şekilde paylaşılmıştır
Anadolu Isuzu 2023 Faaliyet Raporu Çevre Bilinci, Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları bölümü
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel etkileti azaltmak için fabrikada kullanılan güneş enerjisinden ve enerji projelerinden elde edilen kazançlar CDP raporunda paylaşılmıştır.
Anadolu Isuzu 2023 yılında yayınlanan CDP Raporu (C2.4a, C3.4) Bölümü https://www.anadoluisuzu.com.tr/_docs/ANADOLU_ISUZU_OTOMOTIV_SANAYI_VE_TICARET_A.S._-_CDP_Climate_Change_Questionnaire_2023.pdf
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Enerji tüketimi verileri kamuya açık bir şekilde paylaşılmaktadır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 115 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Raporlama yılında güneş enerjisinden sağlanan elektrik üretim ve tüketim değerleri kamuya açık paylaşılmıştır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 81 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
14 bin adet güneş paneli ile 6.700 MWp kapasiteye sahip Güneş Enerji Santrali kurulmuş, fabrikada yenilenebilir enerji kullanılmaya başlanmıştır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 81 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Yenilenebilir enerji aracılığı ile üretilen ve tüketilen enerji verileri Sürdürülebilirlik Raporunda paylaşılmıştır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 81 https://www.anadoluisuzu.com.tr/ surdurulebilirlik/raporlar
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Enerji projeleri aracılığı ile tüketilen enerji ve emisyon azaltım verileri Sürdürülebilirlik Raporunda ve CDP raporunda paylaşılmıştır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 17, 81 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Yer altı kaynağından çekilen su miktarı ve atık su deşarjı miktarları, atık su arıtma sistemi Sürdürülebilirlik Raporunda paylaşılmıştır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 83, 115 https://www.anadoluisuzu.com.tr/ surdurulebilirlik/raporlar
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Anadolu Isuzu herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine tabi değildir ancak içsel karbon fiyatlandırma mekanizması hakkında çalışmalar yapıldığı bilgisi Sürdürülebilirlik Raporunda ve CDP raporunda paylaşılmıştır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 83 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Raporlama döneminde karbon kredisi satın alınmamıştır.
Anadolu Isuzu 2023 yılında yayınlanan CDP Raporu (C11) Bölümü https://www.anadoluisuzu.com.tr/_docs/ANADOLU_ISUZU_OTOMOTIV_SANAYI_VE_TICARET_A.S._-_CDP_Climate_Change_Questionnaire_2023.pdf
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Anadolu Isuzu içsel karbon fiyatlandırma mekanizmasını geliştirmektedir. Bu bağlamda yeni yatırımların fizibilite raporlarına ton karbondioksit başına 100-150 Euro (yaklaşık 3.000 – 5.000 TL) karbon değeri eklenmektedir. 2022 GES projesi bunun örneğidir. Bu döngüde, emisyon fiyatlandırılmasının projelere etkisi irdelenmekte; ek maliyetlerin bir diğer ifade ile iklim değişikliğiyle ilişkili potansiyel finansal risklerin ve karbon fiyatının geliştirilmekte olan projelerin fiyatları üzerindeki etkisi hesaplanmaktadır. Uygulanan gölge fiyat finansal akışı etkilememekte, olası etkisi finansal fizibiliteye dahil edilmektedir.
Anadolu Isuzu 2023 yılında yayınlanan CDP Raporu (C11) Bölümü https://www.anadoluisuzu.com.tr/_docs/ANADOLU_ISUZU_OTOMOTIV_SANAYI_VE_TICARET_A.S._-_CDP_Climate_Change_Questionnaire_2023.pdf
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Yıllık olarak yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporları çevresel performansın şeffaf bir biçimde ortaya koyulduğu temel platformdur. Ayrıca kurumsal web sitesinde Faaliyet Raporu’nda ve CDP raporunda da çevresel göstergelere yer verilmektedir.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 115 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili referanslar Anadolu Isuzu İnsan Hakları Politikasında açıklanmaktadır.
www.anadoluisuzu.com.tr/hakkimizda/ikpolitikasi
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Anadolu Isuzu sahip olduğu değerler ve kurum kültürü ışığında; dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeden “önce insana” hizmet etmektedir. Anadolu Grubu’nun çalışma ilkelerinde de yer alan ve ödün verilmeksizin uygulanan fırsat eşitliği desteklenmekte, çalışanların işe alım sürecinden başlayarak eğitim, ücret ve kariyer dâhil tüm insan kaynakları uygulamalarında fırsat eşitliğinin sağlanması ve çeşitliliğin oluşturulması gözetilmektedir
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 90 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Anadolu Isuzu sahip olduğu değerler ve kurum kültürü ışığında; dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeden “önce insana” hizmet etmektedir. Anadolu Grubu’nun çalışma ilkelerinde de yer alan ve ödün verilmeksizin uygulanan fırsat eşitliği desteklenmekte, çalışanların işe alım sürecinden başlayarak eğitim, ücret ve kariyer dâhil tüm insan kaynakları uygulamalarında fırsat eşitliğinin sağlanması ve çeşitliliğin oluşturulması gözetilmektedir.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 90 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Kurum etik konulara ilişkin çalışma prensiplerini paylaşmaktadır. Ayrıca bu konudaki ilerlemelerini 2022 Sürdürülebilirlik Raporu Yetkin İnsan Kaynağı başlığı altında detaylandırmaktadır. İnsan kaynakları uygulamalarını ve süreçlerini AG Anadolu Grubu Holding Fırsat Eşitliği çerçevesinde sürdürmektedir. Ayrıca, UNGC imzacısıdır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 90-92 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
İlgili referanslar Anadolu Isuzu İnsan Hakları Politikasında açıklanmaktadır
Faaliyet Raporu 2023 Sayfa 72 İnsan Kaynakları Başlığı Altında
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Çalışan şikayetleri ve önerilerini yıl içerisinde yaptuğımız ÇBA ve Wellbeing anketlerimizle takip ediyoruz.
Faaliyet Raporu 2023 Sayfa 72 İnsan Kaynakları Başlığı Altında
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket bünyesinde, belirli periyotlarda çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketleri yapılmaktadır.
Faaliyet Raporu 2023 Sayfa 72 İnsan Kaynakları Başlığı Altında
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili referanslar Anadolu Isuzu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasında açıklanmaktadır.
Faaliyet Raporu 2023 Sayfa 86 İSG/Çalışan Güvenliği Başlığı Altında
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet raporunda İSG/Çalışan Güvenliği Başlığı Altında açıklanmıştır.
Faaliyet Raporu 2023 Sayfa 86 İSG/Çalışan Güvenliği Başlığı Altında
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili referanslar İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliğinde ve AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Etik Kurallarda açıklanmaktadır.
https://www.anadoluisuzu.com.tr/hakkimizda/kisiselverilerin-korunmasi
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili referanslar İş Etiği İlkeleri ve Uygunsuzluk Bildirim Yönetmeliğinde ve AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Etik Kurallarda açıklanmaktadır.
https://www. anadolugrubu.com. tr/Upload/Docs/ ag_anadolu_grubu_ holding_is_etigi_ilkeleri_ ve_uygunsuzluk_ bildirim_yonetmeligi.pdf https://www. anadolugrubu.com.tr/ yatirimci-iliskileri/361/ etik-kurallar
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Anadolu Isuzu, kurumsal sosyal sorumluluk alanında 2014 yılından bu yana eğitim, çevre ve engellilik konularına odaklanmıştır. Bu kapsamda çalışmalarını Sosyal Farkındalık Projeleri adı altında toplayan Şirket, söz konusu projelere çalışanlarının gönüllü katılımını sağlamıştır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 104-108 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
Konu özelinde danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili referanslar kalite politikasında açıklanmaktadır.
https://www.anadoluisuzu.com.tr/hakkimizda/kalitepolitikasi
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Hissedar ilişkilerini ilgili kanun ve düzenlemeler ile sermaye piyasası mevzuatı gereklilikleri doğrultusunda yürütmektedir. Şirket hakkında bilgiler ilgili taraflar yıllık olağan Genel Kurul Toplantıları, Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, yıllık ve çeyrek dönem bazlı Finansal Performans Raporları, periyodik analizler ve bilgilendirme dokümanları, internet sitesi, basın duyuruları, özel durum açıklamaları, toplantı ve görüşmeler aracılığıyla iletilmektedir.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 43 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alan performans gösterge ve bildirimleri GRI Standards Kapsamlı (Comprehensive) raporlama çerçevesinde sunulmuştur.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 1 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ve Grup şirketleri Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek, Migros, Anadolu Isuzu ve Anadolu Etap ile birlikte Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen dünyanın en büyük ve tek kurumsal sürdürülebilirlik platformu United Nations Global Compact (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi) imzacısıdır.
İnternet Sitesi, Sürdürülebilirlik Menüsü https://www.anadolugrubu.com.tr/ sayfa/1/410/united-nations-global-compact
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
Anadolu Isuzu bu ilkeye tam uyum sağlamak için önümüzdeki dönemde çalışmalarına devam edecektir.
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Anadolu Isuzu, paydaşları ile sürdürülebilir bir diyalog içinde olmaya büyük önem vermektedir. Şirket, paydaş iletişimi sürecinden elde ettiği geri bildirimleri, · stratejik önceliklerin belirlenmesi, · politikaların oluşturulması, · iş modelinin tasarlanması, · sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi gibi pek çok alanda girdi olarak kullanmaktadır.
Sürdürülebilirlik Raporu 2022 Sayfa 43 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Anadolu Isuzu, kurumsal sosyal sorumluluk alanında 2014 yılından bu yana eğitim, çevre ve engellilik konularına odaklanmıştır. Bu kapsamda çalışmalarını Sosyal Farkındalık Projeleri adı altında toplayan Şirket, söz konusu projelere çalışanlarının gönüllü katılımını sağlamıştır.
2022 Sürdürülebilirlik Raporu Sayfa 104-108 https://www.anadoluisuzu.com.tr/surdurulebilirlik/raporlar