FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
26.02.2024
Genel Kurul Tarihi
22.03.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
21.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center 4.Levent / Beşiktaş / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2023 yılı Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7 - Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
8 - Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanması hakkında karar alınması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
11 - Denetçinin seçilmesi,
12 - 2023 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
13 - Banka'nın 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
15 - Güncellenen Banka Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası hakkında bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 31.12.2023 tarihinde sona eren pay geri alım işlemi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BilgilendirmeDokuman.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
InformationDocument2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Vekaletname2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
ProxyStatement2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
ToplantiCagrisiGundem2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6
InvitationAgenda_2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

22 Mart 2024 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI

22 Mart 2024 tarihinde yapılan Bankamız Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

· 2023 yılı Finansal Tabloları'nın tasdikine,

· Yıl içerisinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Özgür DEMİRTAŞ'ın nin yerine seçilen Sabri Hakan BİNBAŞGİL'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanmasına,

· Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesine,

· 2023 yılı kârının Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Banka'nın 2023 yılı faaliyetlerinden sağlanan 66.478.940.241,69 TL'lik net kârdan;

Ortaklara 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Banka'nın ödenmiş sermayesi olan 5.200.000.000 TL.'nin %5'ine tekabül eden 260.000.000 TL. birinci nakit brüt kâr payı ve 9.711.000.000 TL. ikinci nakit brüt kâr payı olmak üzere toplamda ödenmiş sermayenin %191,75'i olan 9.971.000.000 TL. nakit brüt kâr payı dağıtılmasına,

• Nakit kâr payı ödemelerine 26 Mart 2024 tarihinden itibaren başlanılmasına,

Kanuni Yedek Akçe olarak 971.100.000 TL. ayrıldıktan sonra kalan kârın "Olağanüstü Yedekler"e tahsis edilmesine,

· Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. Maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemi sonucunda oluşan toplam 4.659.961.237,81 TL'lik değer artış fonunun, olağanüstü yedek akçelerden karşılanarak özel fon hesabına aktarılmasına,

· Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için, Suzan Sabancı SABANCI, Sabri Hakan BİNBAŞGİL, Ahmet Fuat AYLA, Eyüp ENGİN, Şakir Yaman TÖRÜNER, Nusret Orhun KÖSTEM, Emre DERMAN, ve Levent DEMİRAĞ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Mehmet Tuğrul BELLİ'nin de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2025 yılında yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere 1 yıl süre ile seçilmelerine,

· Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 120.000 TL. ücret ödenmesine; ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinin Bankada belirli başka bir görev üstlenmeleri halinde, görev üstlenen üyelere bu görevleri sebebiyle sağlanacak mali hakların Yönetim Kurulu'nca yetkilendirilecek Ücretlendirme Komitesi tarafından tespit edilmesi ve görev üstlenen üyelere 2025 yılında toplanacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar sağlanacak mali haklar için toplam 245.000.000 TL. üst sınır belirlenmesine,

· Banka'nın 2024 yılına ilişkin denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçiminin onaylanmasına,

· Banka'nın Bankacılık Kanunu'nun 59uncu maddesi gereğince özkaynaklarının binde dördüne kadar bağış yapabilmesi ile Bankacılık Kanunu'nun bağış ve yardımlar hakkında belirlediği sınırlamalara muafiyet getiren düzenlemeler çerçevesinde banka özkaynaklarının binde dördünü aşacak miktarda bağış ve yardım yapılmasının söz konusu olması halinde gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

· Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

karar verilmiştir.

Ayrıca,

· 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2023 yılı Denetçi Raporları okunmuş olup,

· 2023 yılı içerisinde dernek, vakıf ve benzeri kurumlara 728.297.854,61 TL bağışta bulunulduğu,

· Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. numaralı ilkesi uyarınca hazırlanan "Akbank T.A.Ş. Ücretlendirme Politikası"nın güncellendiği,

· Yönetim Kurulu üyelerinin deneyimlerindeki çeşitlilik ve etkin yönetime ilişkin Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikasının hazırlandığı,

· Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararıyla başlatılan pay geri alım programının 31.12.2023 tarihi itibariyle sona erdiği ve söz konusu program kapsamında pay geri alım işlemi yapılmadığı,

hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
01.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
22032024_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Zaptı_TCKNsiz_Muhalefet_Şerhli_.pdf - Tutanak
EK: 2
22032024_Olağan_Genel_Kurul_Toplantısı_Hazirun_Cetveli_TCKNsiz.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Bankamızın, 22 Mart 2024 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.