FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[PA1]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract|
Finansal Duran Varlık Satışı
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023 - 22.03.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_BoardDecisionDateForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/11/2023
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale|
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Hayır
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
A1 Portföy Yönetimi AŞ
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold|
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
30.000.000.-TL
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted|
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.04.2024
oda_SalesConditions|
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
oda_NominalValueOfSharesSold|
Satılan Payların Nominal Tutarı
4.135.673,07 TL
oda_SalesPricePerShare|
Beher Pay Fiyatı
6,66880 TL
oda_TotalSalesValue|
Toplam Tutar
27.580.000.-TL
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset|
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
13,79
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction|
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany|
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,42
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany|
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,18
oda_EffectsOnCompanyOperations|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction|
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
0.-TL
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists|
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought|
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Murat GÜLER
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations|
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Ortak
oda_AgreementSigningDateIfExists|
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset|
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Özsermaye Artık Değer Yöntemi - Net Aktif Değer Yöntemi
oda_DidValuationReportBePrepared|
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared|
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
oda_DateAndNumberOfValuationReport|
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
29.02.2024 - 2024/03
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport|
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists|
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
26.290.198,68 TL
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport|
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Bedel değerleme raporu üzerinde belirlenmiştir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

10.11.2023 tarihinde Şirketimizin A1 Portföy Yönetimi AŞ sermayesinde sahip olduğu 4.135.673,07 TL nominal tutarlı 4.135.673,07 adet payın Sn. Murat GÜLER'e devri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 21.03.2024 tarih ve 2024/16 sayılı SPK Bülteni ile duyurulmuştu. Bu kapsamda Şirketimizin A1 Portföy Yönetimi AŞ sermayesinde sahip olduğu bahse konu payların tamamı 27.580.000.-TL tutarla Sn. Murat GÜLER tarafından bugün (01.04.2024 tarihinde) devralınmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.