FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
04.03.2024
Genel Kurul Tarihi
28.03.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
YALOVA
İlçe
ÇİFTLİKKÖY
Adres
Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No: 2 Taşköprü Çiftlikköy Yalova
Gündem Maddeleri
1 - Toplantının açılışı ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2023 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ' ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
9 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Şubat 2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde verilen izine uygun olarak Şirketimizin 20 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı ‘Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması,
13 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
TOPLANTI İLANI-AKSA-2023.pdf - İlan Metni
EK: 2
Aksa Esas Sözleşme değişikliği karar eki.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
THE AMENDMEND TO ARTICLES OF ASSOCIATON.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4
Aksa Genel Kurul Bilgilendirme Dökümani_2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
Information Note 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6
INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING FOR 2023.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirket'in 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 28.03.2024 tarihinde saat 10:30'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No:2 Taşköprü-Çiftlikköy/Yalova ‘da yapılmış ve özetle ekteki kararlar alınmıştır.

Gündemin 1.maddesi uyarınca toplantı divanı oyçokluğu ile oluşturuldu.

Gündemin 2.maddesi uyarınca faaliyet raporu ile ilgili bilgi verildi.

Gündemin 3.maddesi uyarınca denetçi raporu okundu.

Gündemin 4.maddesi uyarınca 2023 yılına ait Finansal Tablolar pay sahiplerinin oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

Gündemin 5. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı oyçokluğu ile ibra edildiler.

Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ait kar dağıtım teklifine ilişkin kararının aynen kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 75.000-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 8. maddesi uyarınca Şirketimizin 2024 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 9. maddesi uyarınca Şirket pay sahipleri ve yöneticilerinin şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işleri hakkında genel kurula bilgi verildi.

Gündemin 10. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 11. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14 Şubat 2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde verilen izine uygun olarak Şirketimizin 20 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki açıklamasına istinaden, Şirketimizin kendi paylarının geri alımı işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 12. maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hüküm ve prensipler doğrultusunda ve ileriye yönelik ihtiyaçlar da göz önüne alınarak bağış ve yardımların üst sınırının her takvim yılı için 100.000.000,00-TL olarak belirlenmesi konusunda Genel Kurul'un onayı alındı.

Gündemin 13. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2023 yılında yapılan ve Faaliyet Raporunda da yer alan toplam 2.597.033-TL tutarındaki bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemin 14.maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca; gündemin işbu maddesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişi lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet hususunda bilgi verildi.

Gündemin 15.maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6 nolu maddesinin tadiline dair tadil tasarısının Genel Kurul'un onayı alındı.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
02.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
hazirun_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Aksa Akrilik Genel Kurul Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almışlardır:


1. Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28.03.2024 tarihinde saat 10:30'da Şirket'in merkez adresi olan Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No: 2 Taşköprü Çiftlikköy Yalova adresinde yapılmasına,

2. Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak Bakanlık Temsilcisi davet edilmesine,

3. Toplantı gündeminin aşağıda yazılı olduğu şekilde belirlenmesine,

karar verildi.

Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. İki versiyon arasında farklılık olması halinde Türkçe açıklama esas alınacaktır.