FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
08.03.2024
Genel Kurul Tarihi
05.04.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
6 - Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası kapsamında hazırlanan 2023 yılı faaliyet karı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve oylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 37nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek 1 madde 1.3.1.c gereğince Yönetim Kurulu Üyelik adaylığı önerilen kişiler hakkında bilgi sunulması,
10 - Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve oylanması,
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçimi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi, teklif edilen üst sınırın oya sunulması,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6. maddesi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
18 - Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında oluşturulan Şirket'in "İnsan Hakları Politikası" ve "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023_ Genel Kurul Davet-Gündem-Vekaletname antetsiz.pdf - İlan Metni
EK: 2
2023_Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
2023 Genel Kurul Davet Gundem Vekaletname ing.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.04.2024 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan kararlar;

Gündem Madde 3: 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanmış "Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu", üç hafta süreyle ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve şirket merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan; bir kez daha okunmasına gerek olmadığı ve doğrudan oylanması hususuna ilişkin olarak Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge; fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.570,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, okunan raporlar 313.535.570,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 4: Başkan'ın gündemin 4'üncü maddesi uyarınca; 2023 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu görüş sayfasının okunması ile ilgili önergesi okundu. Bağımsız denetim firması raporunun görüş sayfası; KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Sorumlu Denetçi Temsilcisi Sn. Alperen KURTULUŞ tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündem Madde 5: 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu sayılmasına ve sadece Bilanço ve Gelir Tablosu ana kalemlerinin okunmasına ilişkin Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge; fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.570,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi. Finansal tabloların müzakeresi sonrasında yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ilişkin finansal tablolar, 313.535.570,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 6: Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Toplantıya katılan her üye kendi ismi oylanırken kendi paylarından veya yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmaksızın ayrı ayrı ve 313.535.570,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile ibra edildiler.

Gündem Madde 7: 2023 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası solo olarak hazırlanan finansal tablolarına göre, 2023 yılı faaliyetlerinden 1.846.046.906-TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise (584.015.417,95) -TL dönem zararı gerçekleşmiştir. 12 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; SPK mevzuatına göre hesaplanan enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tablolarında 1.846.046.906-TL dönem karı elde edilmesine rağmen, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 2023 yılı yasal kayıtlarımızda (584.015.417,95)-TL tutarında zarar edilmiş olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayarak ilgili zarar tutarının geçmiş yıllar zararları hesabına alınmasına ve dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2023 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Kar Dağıtımı Tablosu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde 313.535.570,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla, oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 9: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek-1 madde 1.3.1.c gereğince, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

Gündem Madde 10: Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ile ilgili 10'uncu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak; Yönetim Kurulu üye sayısının şirketimiz esas sözleşmesi madde 11 uyarınca 6 kişi olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan

· Toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Hüsnü AKHAN'ın,

· Toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Ekrem Nevzat ÖZTANGUT'un,

· Toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün,

· Toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Erdem TAVAS'ın,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise;

Bağımsız üye olarak; toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Güler ARAS'ın,

Bağımsız üye olarak; toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No'lu Sn. Murat Bahadır TEKER'in

2024 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.570,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı toplantıya katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti.

Gündem Madde 11: Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na seçilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. Güler ARAS ile Sn. Murat Bahadır TEKER'e aylık net 37.500 TL (otuzyedibinbeşyüz) TL huzur hakkı ödenmesine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.570,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 12: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

2023 yılı Faaliyet Raporu'nun, "Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar" kısmında belirtildiği üzere; 01.01.2023-31.12.2023 dönemi içerisinde Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan menfaatler toplamı 649.333-TL; Yönetim Kurulu danışmanlarına ödenen menfaatler toplamı 1.029.113-TL; idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine sağlanan menfaatler toplamı ise 11.747.598-TL olmak üzere toplam 13.426.044-TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu husus fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.570,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 13: Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 2024 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.570,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 14: Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 madde 9-10 gereğince gerçekleşen ve 2024 yılında da benzeri koşullarda olabilecek ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak KAP'ta yayınlanan "İlişkili Taraflar Raporu" sonuç kısmı okunarak pay sahiplerine bilgi sunuldu.

Gündem Madde 15: Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.2023 yılı içinde Şirket tarafından uygulanan tasarruf tedbirleri gereği bağış ve yardım yapılmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19 (5)'e uygun olarak 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı belirlendi. Şirketin 2024 yılı içerisinde yapacağı Bağış ve Yardımların toplam tutarının 1.000.000 (birmilyon) TL ile sınırlandırılması, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.570,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Madde 16: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2023 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısında 3 hafta içinde Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dökümanında belirtilen aşağıdaki bilgi hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

Gündem Madde 17: 2024 yılı içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 1.3.6. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395nci ve 396ncı maddeleri gereğince; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi, yapılan müzakereler sonucunda, 313.535.569,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu, 1 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca 2023 yılında bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem Madde 18: Şirket'in Sürüdürlebilirlik çalışmaları ve bu kapsamda oluşturulan "İnsan Hakları Politikası" ve "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

Doğuş GYO Çift Önemlilik Çalıştayı Sonuç Raporu 15 Aralık 2023 tarihli YK toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve Şirket'in Sürdürülebilirlik Strateji ve Önemlilikleri belirlenmiştir. Şirket "Sürdürülebilirlik" çalışmaları kapsamında hazırlanan "İnsan Hakları Politikası" ve "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası", 29 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Eş zamanlı olarak şirketin internet sitesinde "Politikalar" başlığı altında paydaşlarımız ile paylaşılmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
05042024_TOPLANTI TUTANAK-kap.pdf - Tutanak
EK: 2
05042024 E Hazirun-kap (2).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
2023_Profitdistrubition.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
2023_Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 8 Mart 2024 tarihinde yapılan toplantısında; 2023 yılına ilişkin Şirket Olağan Genel Kurul Toplatısı'nın 5 Nisan 2024 Cuma günü saat 11:00'da yukarıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.