FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Azaltımı İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Pay İhracını/İptalini Doğuran Durum
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği"ne (II-22.1) uyum sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.04.2024
Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ?
Hayır
Ortakların Paylarından İptal Yapılacak mı?
Hayır
Konu Genel Kurul‘da Görüşülecek mi ?
Evet
Mevcut Sermaye (TL)
563.875.937
Ulaşılacak Sermaye (TL)
500.000.000
Pay İhracı/İptali Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Pay İhracı Tutarı(TL)
Pay İhracı (%)
Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Pay İptali Tutarı(TL)
Pay İptali (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTHL00020
12,351
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6
563.875.924,649
0,00000
63.875.937
11,32801
Mevcut Sermaye (TL)
Pay İhracı Tutarı(TL)
Pay İhracı (%)
Pay İptali Tutarı(TL)
Pay İptali (%)
TOPLAM
563.875.937
0
0
63.875.937
11,32801
Para Birimi
TRY
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.04.2024 bugünkü tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" (II-22.1) hükümleri, bu tebliğe ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları, 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemeleri kapsamında;


SPK'nın 29.03.2024 tarih ve E-29833736-110.01-52055 sayılı yazısı ile elde tutma süresi 2023 yılı muhtelif tarihlerde dolan ve sermaye azaltımı yoluyla itfası ve/veya satış yoluyla elden çıkarılması için 31.03.2024 tarihine kadar ek süre verilen 18.033.149,28 TL tutarlı paylar için ikinci kez, 31.04.2024 tarihinde dolacak olan 2.080.029 TL ve 27.06.2024 tarihinde dolacak olan 200.000 TL tutarlı paylar için ilk kez olmak üzere toplam 20.313.178,28 TL tutarındaki paylara 30.06.2024 tarihine kadar ek süre verilmiş olup Şirketimizin Geri Alınan Paylarının toplamı, toplantı tarihimiz itibarıyla 95.595.696,98 TL'dir.

Şirketimizin 95.595.696,98 TL tutarındaki geri alınan paylar toplamı içerisinden;

Yukarıda belirtilen 20.313.178,28 TL tutarındaki paylara, 43.562.758,72 TL tutarındaki diğer geri alınan payların da ilave edilmesi suretiyle bulunan toplam 63.875.937 TL tutarındaki payların, 563.875.937 TL olan mevcut sermayemizin azaltılması suretiyle itfa edilerek, sermayemizin 500.000.000 TL'ye indirilmesine,

Kararımızın ekinde yer alan, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Holding'in Sermayesi" başlıklı 8'inci ve "Paylar ve Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 9'uncu maddelerine ilişkin tadil tasarılarının ekteki şekilde kabulüne,

SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19. maddesi ile SPK'nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca uygunluk görüşü almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

Uygunluk görüşünün alınmasından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına,

Yapılacak ilk Genel Kurul için gündemin, tarihin ve yerin belirlenerek pay sahiplerine çağrı yapılmasına, genel kurul kararının tescil ve ilan ettirilmesine,

Sermaye azaltımı süreci içerisinde, payların tamamı için nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek olası alım taleplerinin değerlendirilmesine, satış yapılarak payların elden çıkartılmasına, böylelikle nakit girişi sağlanmak suretiyle şirketimizin özkaynak değerlerinde artış sağlanmasına,

Diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası hususlarında Şirket Üst Yönetimin yetkilendirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.