FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
09:00-13:15
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
1
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına para piyasası fonlarında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL?dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Avro (EUR) üzerinden gerçekleştirilir.
09:00-13:15
ING Bank A.Ş.
Fon katılma paylarının satış başlangıç tarihinde bir adet B Grubu katılma payının nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 Avro (EUR), bir adet A Grubu katılma payının nominal fiyatı (birim pay değeri) ise bir önceki iş gününde TCMB tarafından ilan edilen Avro (EUR) döviz alış kuru esas alınarak hesaplanacak olan 1 Avro (EUR) karşılığı Türk Lirası (TL)?dır. Takip eden günlerde Fon?un birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.
09:00-13:15
Burgan Bank A.Ş.
Fon birim pay değeri yukarıda belirlenen pay grupları çerçevesinde, bağlı olduğu pay grubuna göre Türk Lirası ve Avro cinsinden hesaplanır ve ilan edilir. B Grubu payların Avro (EUR) cinsinden değerinin hesaplanmasında; ilgili gün için hesaplanan TL cinsi pay fiyatının TCMB tarafından saat 15:30?da ilan edilen gösterge niteliğindeki Avro (EUR) döviz alış kuruna bölünmesi suretiyle tespit edilir. Türk Lirası (TL) veya Avro (EUR) ödenerek satın alınan fon payının, fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para birimi cinsinden yapılır. Türkiye, veya Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa?da tatil olan günlerde gerçekleşmesi gereken alım satım işlemleri, tatil süresi kadar ötelenir.
09:00-13:15
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Katılma Payı Alım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?ten (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
09:00-13:15
Alternatif Bank A.Ş.
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
A Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, pay alımlarının gerçekleştiği tarihe kadar yatırımcı adına para piyasası fonlarında nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. B Grubu katılma paylarının alım talimatının karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmayacaktır.
Katılma Payı Satım Esasları Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?ten (yarım iş günlerinde saat 10:30?dan) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Fon portföyündeki varlıkların işlem gördükleri organize veya tezgah üstü piyasalarda etkin bir fiyatının oluşmadığının veya söz konusu varlıklara piyasada talep olmadığının veya likidite koşullarının yetersiz olduğunun veya portföydeki varlıkların satışının yatırımcıların zararına olacağının ya da mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, Kurucu katılma paylarının geri alımlarını kısmen (katılma payı geri alım taleplerini oransal olarak) gerçekleştirebilir ve/veya bir sonraki ihbar tarihine kadar erteleyebilir. Söz konusu durum detaylı gerekçeleri ile birlikte katılma payı sahiplerine bildirilir.
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?e (yarım iş günlerinde saat 10:30?a) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ilk işlem gününde; iade talimatının BIST Borçlanma Araçları Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:15?ten (yarım iş günlerinde saat 10:30?dan) sonra verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Pay Grupları: Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A Grubu paylar, fiyatı Türk Lirası (TL) olarak ilan edilen ve Türk Lirası (TL) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları; B Grubu paylar ise fiyatı Avro (EUR) olarak ilan edilen ve Avro (EUR) cinsinden ödeme yapılarak alınıp satılan payları ifade eder. Bu çerçevede, Türk Lirası cinsinden katılma payı alım satım talimatları A Grubu katılma payları ile Avro cinsinden katılma payları ise B Grubu katılma payları ile gerçekleştirilir. Pay grupları arasında geçiş yapılamaz. Türk Lirası (TL) ve Avro (EUR) ödenerek satın alınan fon payının fona iade edilmesi durumunda ödeme aynı para cinsinden yapılır. Pay gruplarına uygulanan yönetim ücreti oranında farklılık bulunmamaktadır.
Fon?da oluşan kar, Fon?un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon?a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
Fon?un eşik değeri Avro (EUR) cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için %100 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi olarak belirlenmiştir.
Fon?un eşik değeri Avro (EUR) cinsinden ihraç edilen B Grubu paylar için %100 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi olarak belirlenmiştir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki EUR/TL getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. EUR/TL getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30?da açıklanan gösterge niteliğindeki EUR döviz alış kurları kullanılmaktadır. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ?de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.