FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
16.04.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014
1. Taksit
1,6855163
168,55163
10
1,5169646
151,69646
ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014
2. Taksit
0,8427581
84,27581
10
0,7584822
75,84822
ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014
TOPLAM
2,5282744
252,82744
10
2,2754468
227,54468
SOKM, TRESOKM00022
1. Taksit
1,6855163
168,55163
10
1,5169646
151,69646
SOKM, TRESOKM00022
2. Taksit
0,8427581
84,27581
10
0,7584822
75,84822
SOKM, TRESOKM00022
TOPLAM
2,5282744
252,82744
10
2,2754468
227,54468
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
01.07.2024
03.07.2024
02.07.2024
2. Taksit
01.10.2024
03.10.2024
02.10.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ODAK Grubu, İşlem Görmüyor, TRESOKM00014
0
0
SOKM, TRESOKM00022
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 16.04.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;


Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve 18.07.2018 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak;

- Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım, nakit ve finansman politikaları ve şirketimizin ve ortaklarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak 2023 hesap dönemine ilişkin olarak, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarına göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı olan 4.474.686.919,81 TL'den, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %252,82745'i, net %227,54471'i oranında olmak üzere, toplam brüt 1.500.000.000 TL, net 1.350.000.000 TL tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payının 2 taksit halinde; 1.000.000.000 TL'lik ilk taksidin 01 Temmuz 2024 tarihinden itibaren, 500.000.000 TL'lik ikinci taksidin ise 01 Ekim 2024 tarihinden itibaren dağıtılmasının,

- Dağıtılması öngörülen 1.500.000.000 TL (‘'brüt'') kar payının, 691.927.563,56 TL'sinin VUK yasal kayıtlarına ve vergi mevzuatına göre hesaplanan tutarındaki net dağıtılabilir dönem karından, 691.005.726 TL'sinin geçmiş yıl karlarından, 12.327.403 TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve 104.739.307 TL'sinin kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılabilir diğer yedeklerden karşılanmak üzere,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtıma tabi tutulmayan 2.762.794.960,85 TL'sinin Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına aktarılmasının ve

- Kar payı dağıtım hususunun yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu 2023 KAP şablon TR.pdf
EK: 2
Dividend Distribution Table 2023 PDP ENG.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
593.290.008
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
68.467.306,3
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
5.897.771.535
1.217.380.754,59
4. Vergiler ( - )
-1.451.525.784
-489.035.950,84
5. Net Dönem Kârı
4.446.245.751
728.344.803,75
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
36.417.240,19
36.417.240,19
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.409.828.510,81
691.927.563,56
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
4.409.828.510,81
691.927.563,56
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
64.858.409
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
4.474.686.919,81
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
1.500.000.000
691.927.563,56
* Nakit
1.500.000.000
691.927.563,56
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
147.033.549,96
147.033.549,96
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
2.762.794.960,85
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
808.072.436,44
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
ODAK Grubu
327.664.375,57
0
2,27545
227,54471
- - -
1.022.335.624,44
0
2,27545
227,54471
TOPLAM
1.350.000.000
0
2,27545
227,54471
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları