FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
01.03.2024
Genel Kurul Tarihi
27.03.2024
Genel Kurul Saati
09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
26.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Divan İstanbul Oteli Asker Ocağı Cad. N1 34367 Elmadağ Şişli / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi
ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı
ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2023 yılı kârının
dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin
kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen
üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler
için Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine
bilgi verilmesi ve onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Şirket'in Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2023 yılı içerisinde
yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak
bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler
lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında
Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey
yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun
395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim
Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı

ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
16.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı_Tutanağı_TR.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır_Bulunanlar_Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27 Mart 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul kararları

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 16 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.