FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Tekfen Holding’in Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmaları kapsamındaki stratejik önceliklerini belirlemek amacıyla 2018 yılında, grup şirketlerini de kapsayan bir önceliklendirme analizi yapılmıştır. Önceliklendirme analizi holdingin konsolide ÇSY uygulamaları göz önünde tutularak gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri içeren sürdürülebilirlik yol haritası oluşturulmuştur. Güncel mevzuat ve yeni ihracat rejimleri doğrultusunda önceliklendirme analizi 2024 şubat ve mart aylarında kalkınma sorunlarının şirket operasyonlarına etkilerinin finansal sonuçlarını da göz önünde bulunduracak şekilde çifte önemlilik metodolojisini kullanarak güncellenmeye başlanmıştır. Sürdürülebilirlik hedeflerinin belirlenmesinde altlık oluşturan öncelikli konular listesi dış trendler, riskler ve fırsatlar dahilinde her yıl gözden geçirilmektedir. ÇSY riskleri, Kurumsal Risk Yönetimi faaliyetleri kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından düzenli takip edilmektedir. Çevresel risk ve fırsatlar yıllık döngülerde Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında raporlanmakta ve iklim değişikliği ile su krizinin iş stratejilerine nasıl entegre edildiği ile ilgili bilgiler gerek CDP raporlarında gerek ise sürdürülebilirlik raporlarında kamu ile de paylaşılmaktadır.
https://www.tekfen.com.tr/onceliklerimiz-7-5 https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/2672023155727236tekfen-holding-a.s.---cdp-climate-change-questionnaire-2023---20230726061314.pdf https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/267202315928589tekfen-holding-a.s.---cdp-water-security-questionnaire-2023---20230726065348.pdf
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Tekfen Holding Yönetim Kurulu’nca onaylanmış Sürdürülebilirlik, İnsan Hakları, Tedarik Zinciri, Paydaş, SEÇ, Su, Biyoçeşitlilik, Bilgi Güvenliği, Müşteri Bağlılığı, Etik ve Aile İçi Şiddet ile Mücadele Politikaları mevcut olup web sitesinden yayınlanmaktadır.
https://www.tekfen.com.tr/politikalar-1-18
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Tekfen Holding’in Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmaları kapsamındaki kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini içeren sürdürülebilirlik yol haritası bulunmaktadır. Sadece çevre kapsamındaki bazı hedefler Sürdürülebilirlik Raporu ve Karbon Saydamlık Projesi (CDP) iklim değişikliği ve su güvenliği raporlarında kamuya açık olarak paylaşılmaktadır. Sosyal ve kurumsal yönetim ile ilgili hedefler kamuyla paylaşılmamaktadır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/stratejik-alanlar https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/2672023155727236tekfen-holding-a.s.---cdp-climate-change-questionnaire-2023---20230726061314.pdf https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/267202315928589tekfen-holding-a.s.---cdp-water-security-questionnaire-2023---20230726065348.pdf
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
Tekfen Holding olarak sürdürülebilirlik çalışmalarının bütüncül bir yapıda, ortak bir strateji doğrultusunda yürütülebilmesi ve süreçlere şirketlerin aktif katılımının sağlanabilmesi için değer zincirimizdeki etki alanlarımız tespit edilerek bu alanlarla ilgili uygulamalar konu sahibi ilgili çalışan ve yöneticilerce yönetilmektedir. Tekfen Holding'in tüm paydaşlarına değer yaratması vizyonu çerçevesindetek sermayeli iş modelinden 6 sermayeli iş modeli dönüşümü kapsamında 5 etki alanımız tanımlanarak çalışma grupları hedeflenen etki özelinde gruplandırılmıştır. Çalışma grupları operasyonlarımızdan kaynaklanan etki noktalarında çevresel, toplumsal, insan ile ilgili, inovasyon ile ilgili, üretilmiş ve finansal değerler üzerine ayrı ayrı odaklanacak şekilde yapılandırılmıştır. Operasyonlarımızdan kaynaklı etki, risk ve fırsatları değerlendirerek Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesine raporlamaktadır. Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesi Grup Şirketler Başkanı, Başkan Yardımcıları, Sürdürülebilirlik Koordinatörü ve Şirket Genel Müdürlerinden oluşmaktadır. Sürdürülebilirlik Yürütme Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi’ne bağlı olarak görevini yürütmektedir. Sürdürülebilirlik Yürütme Kurulu, sürdürülebilirlik vizyonunu hayata geçirmek için gerekli strateji, yol haritası, hedef, politika ve raporlamaların oluşturulmasından, öncelikler doğrultusunda kurumsal sürdürülebilirlik ile ilgili konularının ve ÇSY politikalarının iş süreçlerine entegrasyonundan sorumludur.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/gelecein-temelinde
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Yol haritası ile ilgili ilerlemeler, her yıl Kurumsal Yönetim Komitesine ve Yönetim Kurulu’na raporlanmaktadır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/gelecein-temelinde
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Komitesi’ne bağlı olarak beş farklı alanda çalışma gruplarıı faaliyetlerine devam etmektedir. Her çalışma grubu için yol haritaları belirlenmiştir.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/gelecein-temelinde
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Raporlamalarında, ÇSY politikaları kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile birlikte, performansın takibi açısından Tekfen Grubu’nun son 3 yıllık Çevresel, Sosyal, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Ekonomik Performans Göstergeleri yıllar bazında karşılaştırma yapılacak şekilde paylaşılmaktadır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/ekler
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Tekfen’in sürdürülebilirlik vizyonundaki üç ana stratejik değer alanlarından biri olan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri kapsamında iş süreçlerine, ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler yer almaktadır. Ar-Ge ve inovasyona yönelik yapılanmalar, bu alandaki yatırım ve çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgilere, Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verilmektedir.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/stratejik-alanlar
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Tekfen Holding ve grup şirketlerini kapsayan sürdürülebilirlik ve CDP raporlamaları için verilerin konsolidasyonu, hesaplamaları, analizi ve ilgili standartlara uygun olarak hazırlanması süreci yılın ilk yarısının sonunda tamamlanmaktadır. Bununla birlikte, genel sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgilere Faaliyet Raporu’nda da yer verilmektedir.
www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/442023152826835tekfen-faaliyet-raporu-tr-2022-web.pdf Sayfa :136
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Tekfen’in vizyonu, tüm değer zincirini kapsayan ve Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) katkı sağlayan sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmektir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacıları arasında yer alan Tekfen Holding, faaliyet alanları ile uyumlu şekilde sürdürülebilirlik vizyonunu belirli SKA’lara dayandırarak ortak bir değer yaratmayı hedeflemektedir. Tekfen Holding’in bu hedefe yönelik çalışmaları, ilgili olan SKA’ları ile ilişkilendirilerek Sürdürülebilirlik Raporu’nda paylaşılmaktadır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/gelecein-temelinde
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındakiler dâhil olmak üzere, Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklüğe sahip Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamakla birlikte, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalar konsolide olarak faaliyet raporlarında verilmekte, herhangi bir ayırım yapılmamaktadır.
https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/442023152826835tekfen-faaliyet-raporu-tr-2022-web.pdf sayfa: 196
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Tekfen Grup Şirketlerinin üretim faaliyeti gerçekleştiren şirketleri başta olmak üzere büyük çoğunluğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne sahiptir. Şirketlerin çevre politikalarına uyumu dış denetimler ve şirket iç denetimleri ile sağlanmaktadır.
https://www.tekfen.com.tr/cevre-7-7
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik Raporu, uluslararası sürdürülebilirlik raporlama standardı olan GRI Standartları ile uyumlu, CDP Raporları ise, her sene güncellenerek yayımlanan soru setleri ve kılavuzları doğrultusunda hazırlanmaktadır. Dolayısı ile bu raporların kapsamı, dönemi, tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili bilgiler şeffaf bir şekilde raporların ilgili kısımlarında paylaşılmaktadır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/rapor-hakknda
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Holding’in grup şirketleri dahil edilerek belirlenen sürdürülebilirlik öncelikleri ve vizyonu doğrultusunda hazırlanan sürdürülebilirlik yol haritasının uygulanmasından ve şirketlere entegrasyonundan Sürdürülebilirlik Komitesi sorumludur. Sürdürülebilirlik Komitesi’nin altında faaliyet gösteren beş çalışma grubunun yol haritasındaki hedeflerine yönelik ilerlemeler takip edilmektedir. Çevre performansları ve hedefleri Çevre Çalışma grubu tarafından takip edilmektedir. Grup Şirketlerinin yıllık hedeflerinde çevresel hedefler de yer almakta olup, bu hedefler performans değerlendirme sistemine dahildir.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/gelecein-temelinde
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Tekfen Holding, çevre üzerindeki en önemli etki alanları olan iklim değişikliği ve su güvenliği konularındaki yaklaşımını sürdürülebilir iş anlayışı ve risk yönetimi çerçevesinde iş stratejilerine de yansıtmakta ve faaliyetleriyle entegre etmektedir.
https://www.tekfen.com.tr/cevre-7-7
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Grubun sürdürülebilirlik stratejisinin üç ana başlığından biri olan İklim Krizi konusundaki yaklaşım ve eylemleri, operasyon süreçleri ile birlikte ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde ele alınarak Sürdürülebilirlik Raporlarında ve CDP raporlarında paylaşılmaktadır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/stratejik-alanlar https://www.tekfen.com.tr/cevre-7-7
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Tekfen Holding, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve CDP Türkiye gibi sivil toplum kuruluşlarına üye olmak ve çeşitli çalışma gruplarına katılmak suretiyle çevresel konularda sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası politika oluşturma süreçlerine katılmaktadır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/operasyonel-kkler
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 olarak sera gazı emisyonları, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi ile atık yönetimi kaynaklı çevresel etkiler de son üç yıllık veriler şeklinde karşılaştırılabilir bir şekilde yıllık olarak yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporlarında ve CDP raporlarında kamu ile paylaşılmakta ve çevresel göstergelerin artış ya da azalış durumları açıklanmaktadır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/ekler - https://www.tekfen.com.tr/cevre-7-7
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilir Raporu ile CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği raporlarında, verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmaktadır
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/ekler - https://www.tekfen.com.tr/cevre-7-7
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel göstergeler son üç yıllık veriler şeklinde yıllık olarak yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporlarında ve CDP Raporlarında kamu ile paylaşılmakta ve çevresel göstergelerin artış ya da azalış durumları açıklanmaktadır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/ekler - https://www.tekfen.com.tr/cevre-7-7
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Sera gazı emisyon azaltımı ile ilgili orta ve uzun vadeli hedefler, Bilim Tabanlı Hedefler Girişimi (Science Based Targets Initiative - SBTI) araçları kullanılarak 2020 yılında oluşturulmuştur. Sunulan ürün ve hizmetler ile üçüncü taraf kaynaklı sera gazı emisyon hesaplamalarına ve bu tür emisyonların azaltılması için alınan aksiyonlara ilişkin bilgilere CDP Raporlarından ulaşmak mümkündür.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/ekler - https://www.tekfen.com.tr/cevre-7-7
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Tekfen, 2021 yılında iklim krizine yönelik stratejik planlama çalışmalarına ağırlık vererek, net sıfıra geçiş planını şekillendirmek amacıyla “Tekfen Net Sıfır Yol Haritası” çalışmalarını başlatmıştır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/stratejik-alanlar
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Sunulan ürün ve hizmetler ile üçüncü taraf kaynaklı sera gazı emisyon hesaplamalarına ve bu tür emisyonların azaltılması için alınan aksiyonlara ilişkin bilgilere CDP Raporlarından ulaşmak mümkündür.
https://www.tekfen.com.tr/cevre-7-7
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Sunulan ürün ve hizmetler ile üçüncü taraf kaynaklı sera gazı emisyon hesaplamalarına ve bu tür emisyonların azaltılması için alınan aksiyonlara ilişkin bilgilere CDP Raporlarından ulaşmak mümkündür.
https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/2672023155727236tekfen-holding-a.s.---cdp-climate-change-questionnaire-2023---20230726061314.pdf
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Grup Şirketlerinin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik olarak yürüttüğü projeler, bunların sağladığı çevresel fayda ve kazançlar, döngüsel ekonomi ve yalın üretim uygulamaları, enerji üretim ve tüketim verileri ile yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği projeleri, su tüketimi, suyun geri dönüştürülmesi ve su kaynaklarının korunması, karbon kredisi ve fiyatlandırması gibi başlıklardaki bilgilere CDP İklim Değişikliği, CDP Su Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Raporlarında yer verilmektedir.
https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/2672023155727236tekfen-holding-a.s.---cdp-climate-change-questionnaire-2023---20230726061314.pdf
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Enerji tüketim verileri CDP İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Raporunda Çevresel Performans Göstergelerinde açıklanmaktadır.
https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/2672023155727236tekfen-holding-a.s.---cdp-climate-change-questionnaire-2023---20230726061314.pdf
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkındaki veriler CDP İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Raporunda Çevresel Performans Göstergelerinde açıklanmaktadır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/ekler https://www.tekfen.com.tr/cevre-7-7
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği projeleri gibi bilgilere CDP İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Raporlarında yer verilmektedir.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/ekler https://www.tekfen.com.tr/cevre-7-7
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri gibi bilgilere CDP İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Raporlarında yer verilmektedir.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/ekler https://www.tekfen.com.tr/cevre-7-7
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Enerji verimliliği projeleri hakkındaki bilgilere CDP İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Raporlarında yer verilmektedir.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/ekler https://www.tekfen.com.tr/cevre-7-7
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Su tüketimi, yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürlerine CDP Su Güvenliği ve Sürdürülebilirlik Raporlarında yer verilmektedir.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/ekler https://www.tekfen.com.tr/cevre-7-7
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket, operasyonlarında veya faaliyetlerinde herhangi bir fiyatlandırma sistemine dahil değildir ancak önümüzdeki 3 yıl içinde düzenlemeye tabi tutulmak beklenmektedir. Detaylı bilgiye CDP İklim Değişikliği raporundan ulaşılabilir.
https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/2672023155727236tekfen-holding-a.s.---cdp-climate-change-questionnaire-2023---20230726061314.pdf
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Raporlama döneminde karbon kredisi alınmamıştır. Detaylı bilgiye CDP İklim Değişikliği raporundan ulaşılabilir.
https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/2672023155727236tekfen-holding-a.s.---cdp-climate-change-questionnaire-2023---20230726061314.pdf
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket iç karbon fiyatlandırması kullanmaktadır. Detaylı bilgiye CDP İklim Değişikliği raporundan ulaşılabilir.
https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/2672023155727236tekfen-holding-a.s.---cdp-climate-change-questionnaire-2023---20230726061314.pdf
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Grup, çevresel bilgilerini geniş bir çerçevede web sitesi, Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu, CDP İklim Değişikliği Raporu, CDP Su Güvenliği Raporu ve UN Global Compact İlerleme Raporu yoluyla şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır.
https://www.tekfen.com.tr/uyelikler-ve-desteklenen-inisiyatifler-7-6
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Tekfen Holding, tüm iş süreçlerinde temel insan haklarına saygı duymakta; çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırmamakta; tüm çalışanlarına eşit fırsatlar sunmakta; din, dil, yaş, renk, etnik köken, cinsel yönelim, engellilik ve medeni durum gibi her türlü ayrımcılığın karşısında durmakta ve işe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamaktadır. Şirketin İnsan Hakları Politikası web sitesinde yayınlanmaktadır.
https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/5102020203114174tekfen-grp-pol-007-insanhaklari-r0-20.02.2020-imzali.pdf
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Grup Şirketlerinin tedarikçi ve alt yüklenicilerinin de insan ve çalışan hakları konusunda aynı paralelde hareket etmesi, Tedarik Zinciri Politikası ile sağlanmaktadır.
https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/510202020114517tekfen-grp-pol-006-tedarik-zinciri-politikasi-r0-20.02.2020-imzali.pdf
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Tekfen Grup Şirketleri, kadınların iş hayatının her kademesinde görev almasını desteklemekte ve kadın istihdamını hedef alan çeşitli projeleri hayata geçirmektedir. Aile içi şiddeti en temel insan hakları ihlali olarak gören Tekfen, 2020 yılında yayımladığı Aile İçi Şiddet ile Mücadele Politikası doğrultusunda, 2021 yılında çalışanlarına 7/24 Aile İçi Şiddet ile Mücadele Hattı hizmeti sunmaya başlamıştır. Tekfen Vakfı da kadınlara alternatif gelir imkânları yaratmak amacıyla Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) iş birliği ile kadınlara mikro finans desteği vermektedir.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/stratejik-alanlar https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/271202193119793tekfen-grp-pol-011-aile-ici-siddet-ile-mucadele.pdf
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Tekfen’de iş yapış şeklinin temelini etik kurallar belirlemektedir. Grup, iş etiği kuralları ile rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularında çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlemektedir. Ulusal ve uluslararası mevzuata, şirket içi prosedürlere ve etik kurallara uygun olmayan davranışlardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi amacıyla Holding ve Grup Şirketlerinde Hukuk birimlerinin koordinasyonunda çalışmalar yürütülmektedir. Tekfen Holding bünyesinde iş etiği kurallarının uygulanmasından ve takibinden sorumlu olan Etik Komitesi bulunmaktadır. Çalışanların etik kuralların ihlaline dair bildirimlerine yönelik olarak 2018 yılında “Etik Hat” devreye alınmıştır. Hatta gelen bildirimler bağımsız bir şirket tarafından toplanmakta ve yapılan değerlendirme sonucunda alınması gereken düzeltici ve önleyici uygulamalar Holding Etik Komitesi tarafından takip edilmektedir.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/operasyonel-kkler https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/3012202012440397tekfen-grp-pol-010-etik-politikasi.pdf
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında temel stratejik değer alanlarından biri olan çalışanlar ve toplum başlığı altında yer alan diğer bir başlık olan yetenek yönetimi, Grubun sürdürülebilirlik açısından çok yüksek öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Tekfen Grup Şirketlerinde, yapılan işin ve farklı pozisyonların gerekliliklerine göre çalışanların mevcut ve gelecekteki gelişim ihtiyaçları planlanmaktadır. Çalışan memnuniyeti ve bağlılığına ilişkin çalışan etkinliği ve iç müşteri anketleri; eğitimler ve gelişim programları; çalışanlarla iletişim ve şikâyet yönetimi mekanizmaları Sürdürülebilirlik Raporu’nda kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Sendikalaşma hakkı, İnsan Hakları Politikası kapsamında değerlendirilmektedir. Çalışanlara tanınan yan haklar, esnek çalışma ve iş etiği gibi konular ise şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmektedir.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/stratejik-alanlar https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/5102020203114174tekfen-grp-pol-007-insanhaklari-r0-20.02.2020-imzali.pdf
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Tekfen’de iş yapış şeklinin temelini etik kurallar belirlemektedir. Grup, iş etiği kuralları ile rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularında çalışanlarına yönelik eğitimler düzenlemektedir. Ulusal ve uluslararası mevzuata, şirket içi prosedürlere ve etik kurallara uygun olmayan davranışlardan kaynaklanabilecek risklerin yönetilmesi amacıyla Holding ve Grup Şirketlerinde Hukuk birimlerinin koordinasyonunda çalışmalar yürütülmektedir. Tekfen Holding bünyesinde iş etiği kurallarının uygulanmasından ve takibinden sorumlu olan Etik Komitesi bulunmaktadır. Çalışanların etik kuralların ihlaline dair bildirimlerine yönelik olarak 2018 yılında “Etik Hat” devreye alınmıştır. Hatta gelen bildirimler bağımsız bir şirket tarafından toplanmakta ve yapılan değerlendirme sonucunda alınması gereken düzeltici ve önleyici uygulamalar Holding Etik Komitesi tarafından takip edilmektedir.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/stratejik-alanlar
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Çalışan memnuniyeti ve bağlılığına ilişkin çalışan etkinliği ve iç müşteri anketleri; eğitimler ve gelişim programları; çalışanlarla iletişim ve şikâyet yönetimi mekanizmaları Sürdürülebilirlik Raporu’nda kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/stratejik-alanlar
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Grup Şirketlerinin iş güvenliği açısından riskli sektörlerde faaliyet göstermesinin de etkisiyle İş Sağlığı ve Güvenliği, Holding’in sürdürülebilirlik açısından en yüksek önceliğe sahip konularından biridir. Tekfen'in SEÇ Politikasına web sitesinden ulaşılabilmektedir.
https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/5102020201412798tekfen-grp-pol-001-sec-politikasi-r1-20.02.2020-imzali.pdf https://www.tekfen.com.tr/is-sagligi-guvenligi-7-8
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Grup, çalışanlarının yanı sıra yüklenici ve alt yüklenicileri ile faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde “sıfır kaza” hedefi ile hareket etmektedir. Tekfen Grubu’nda İSG Yönetim Sistemi uluslararası standartlara göre kurulmuş ve uygulanmaktadır. Grup Şirketlerinin SEÇ Politikası kapsamında yürütülen faaliyetleri ve İSG performansları Holding tarafından sürekli takip edilmektedir. İSG önlemleri ve kaza istatistikleri, Sürdürülebilirlik ve Faaliyet Raporları aracılığıyla şeffaflıkla paylaşılmaktadır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/stratejik-alanlar
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kişisel verilerin korunmasına dair Bilgi Güvenliği Politikası ile Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası mevcut olup web sitesinden duyurulmaktadır.
https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/285202118621124tekfen-grp-pol-003-bilgi-guvenligi-politikasi-r2-28.05.2021.pdf
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Tekfen'in Etik Politikası mevcut olup web sitesinden duyurulmaktadır.
https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/3012202012440397tekfen-grp-pol-010-etik-politikasi.pdf
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Toplumsal yatırımlar, sosyal sorumluluk projeleri, finansal kapsayıcılık ve finansal erişimin kaspamındaki çalışmalar Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında ve Faaliyet Raporu kapsamında açıklanmaktadır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/stratejik-alanlar www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/442023152826835tekfen-faaliyet-raporu-tr-2022-web.pdf
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
Çalışanlar, sürdürülebilirlik, İSG, çevre, etik ve bilgi güvenliği gibi konularda toplantılar ve online eğitimler yoluyla desteklenmekte olup eğitimler ile ilgili detaylı bilgilere Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verilmektedir.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/stratejik-alanlar
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Müşteri bağlılığı, Grubun sürdürülebilirlik öncelikleri arasında en üst sıralarda yer almakta ve Sürdürülebilirlik Raporu’nda ayrı bir başlık olarak değerlendirilmektedir. Tekfen, müşterilerini uzun vadeli ilişki kurduğu stratejik ortakları olarak görmekte ve taahhütlerini eksiksiz yerine getirme prensibi ile kalite devamlılığını, müşterileri ile arasındaki köprünün temeli saymaktadır. Tüm Grup Şirketlerini kapsayan standart bir müşteri şikâyeti yönetimi politikası bulunmamakla birlikte, müşteri bağlılığını artırmaya yönelik hedefler sürdürülebilirlik yol haritasında yer almakta ve ölçülebilen müşteri memnuniyet oranlarına Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verilmektedir. Paydaşlarla iletişimi sürekli kılmak için kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler de Sürdürülebilirlik Raporu ekinde mevcuttur.
https://www.tekfen.com.tr/Uploads/pdfs/30122020122649570tekfen-grp-pol-009-musteri-bagliligi-politikasi.pdf
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Paydaşlarla iletişimi sürekli kılmak için kullanılan yöntemlere ilişkin bilgiler de Sürdürülebilirlik Raporu'nda mevcuttur.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/ekler
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
Tekfen Holding, sürdürülebilirlik alanında CDP ve GRI standartlarına uygun raporlama yapmaktadır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/ekler
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Tekfen Holding, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UN Global Compact) imzacısı ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Türkiye’deki bölgesel ağı olan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) üyesidir. Diğer tüm üyelikler Sürdürülebilirlik Raporu içerisinde kamuya açıklanmaktadır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/ekler
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
Tekfen Holding, 2016 yılından bu yana Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaktadır. Şirketin Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusundaki aksiyon adımlarının yer aldığı Yol Haritası hazırlanırken uluslararası standartların yanı sıra diğer global endekslerin de değerlendirme kriterleri referans alınmıştır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/operasyonel-kkler
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Tekfen, sürdürülebilirlik alanındaki tedbir ve stratejilerinin belirlenmesinde 2018 yılında hazırlamış olduğu Önceliklendirme Analizi'nden yararlanmaktadır. Önceliklendirme Analizi sırasında paydaşlarının ve menfaat sahiplerinin de bu konudaki görüş ve beklentileri alınmış ve sürdürülebilirlik stratejisi belirlenirken bu sonuçlardan yararlanılmıştır.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/gelecein-temelinde https://www.tekfen.com.tr/onceliklerimiz-7-5
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Tekfen Holding, sürdürülebilirlik stratejisini ve anlayışını geniş bir tabana yaymak amacıyla sürdürülebilirlik çalıştayları düzenlemekte; çevre, iş sağlığı ve güvenliği, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, iş etiği, insan hakları ve aile içi şiddet gibi konularda şirket politikaları doğrultusunda farkındalık çalışmaları yürütmekte; sosyal sorumluluk ve toplumsal yatırım odaklı faaliyetlerini Ortak Değer Yaratma (Creating Shared Value-CSV) Yaklaşımı çerçevesinde geliştirerek, çalışanlarına ve paydaşlarına sürdürülebilirlik ve bunun önemi hakkındaki farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.
https://sr2022.tekfen.com.tr/tr/stratejik-alanlar https://www.tekfen.com.tr/toplumsal-yatirim-3-9