FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi ve Davet Metni
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
23.05.2024
Genel Kurul Tarihi
25.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
SULTANTEPE MAH. PAŞALİMANI CAD. NO:41 ÜSKÜDAR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.
3 - 2023 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun özetinin okunması.
4 - 2023 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Genel Kurulca onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - 2023 yılı içinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
8 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
11 - Yönetim Kurulu'nca belirlenen "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görevlendirilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
12 - Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 3'üncü, "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 5'inci, "Sermaye, Paylar'ın Nev'i ve devri" başlıklı 6'ncı, "Birleşme Hükümleri" başlıklı 19'uncu ve "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 20'nci maddelerinin tadil edilmesine ilişkin hazırlanan tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin/uygun görüş alınan şekliyle Genel Kurul'un onayına sunulması.
13 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında halihazırda yapılmış bağışları da kapsayacak şekilde 2024 yılının tamamında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
14 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket'in kendi paylarını geri alabilmesini teminen yürürlükte bulunan Pay Geri Alım Programı hakkında bilgi verilmesi.
15 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, 2023 yılı içinde Şirket'in ve bağlı ortaklığının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
16 - Şirket'in bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2023 faaliyetleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
17 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
GENEL KURUL DAVET İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

2023 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Haziran 2024 Salı günü saat 14:00'da, Sultantepe Mah. Paşalimanı Caddesi No:41 Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde gerçekleştirilecektir. Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul Davet Metni ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Genel Kurula elektronik katılım konusunda https://egk.mkk.com.tr/egkweb/Egitim.jsp adresinden gerekli bilgiler temin edilebilir.