FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Faaliyet Yılı Kar Dağıtımı Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Genel Kurul'da Kar Dağıtım maddesine ilişkin sunulan ve onaylanan önerge sebebiyle değişiklik yapılmıştır.
Karar Tarihi
21.03.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
18.04.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GWIND, TREGWIN00014
Peşin
0,8092592
80,92592
10
0,7283332
72,83332
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir.
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
29.08.2024
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GWIND, TREGWIN00014
0
0
Ek Açıklamalar

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 623.547.735.00-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 23.385.256,61.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan, Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.11.2023 tarihli ve 2023/29 sayılı Kararı'na istinaden dağıtılan 125.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki "Kar Payı Avansı" düşüldükten ve 2023 yılında yapılan 14.461.357-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 489.623.835,29.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,


- Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 467.705.132,27.-Türk Lirası cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 1.488.420.866,83.-Türk Lirası negatif bakiye verdiği, toplam 1.956.125.999,10 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu; bu kapsamda VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 467.705.132,27.-Türk Lirası tutarında net dönem karının bulunduğu;

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtlarına göre ise "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 467.705.132,27 .-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 23.385.256,61.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.11.2023 tarihli ve 2023/29 sayılı Kararı'na istinaden dağıtılan 125.000.000,00.-Türk Lirası tutarındaki "Kar Payı Avansı" düşüldükten sonra, 319.319.875,66.-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,

görülerek,

- Kar dağıtımında 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'nın esas alınması,

- Bu çerçevede; Yasal Muhasebe Kayıtları'nda yer alan 319.319.875,66 .-Türk Lirası tutarındaki 2023 yılı "Net Dağıtılabilir Dönem Karından" öncelikle çıkarılmış sermayenin %5'i oranında ve 27.000.000,00.-Türk Lirası tutarında I. Temettü dağıtılması,

- TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 26.574.534,15.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra net dağıtılabilir dönem karının 260.000.000,00.-Türk Lirası tutarında II. Temettü dağıtılması,

- İlaveten "Olağanüstü Yedekler" hesabında yer alan tutardan 150.000.000,00.-TL olmak üzere kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsurat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin %80.93'ü oranında brüt 437.000.000,00.- Türk Lirası kar payı dağıtılması, net 393.300.000,00.-Türk Lirası tutarında nakit kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 29 Ağustos 2024 tarihinde başlanması,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra 161.587.944,24.- Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması, Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre yukarıda bahsi geçen yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra, 5.745.341,51.- Türk Lirası tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,

hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulması"

katılanların oybirliği ile karar verildi.


İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım 2023 v1.pdf
EK: 2
Profit Distribution 2023 v1.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GALATA WIND ENERJİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
540.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
0
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.005.061.436
608.632.449,24
4. Vergiler ( - )
-381.513.701
-140.927.316,97
5. Net Dönem Kârı
623.547.735
467.705.132,27
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-23.385.256,61
-23.385.256,61
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
600.162.478,39
444.319.875,66
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
125.000.000
125.000.000
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
475.162.478,39
319.319.875,66
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
14.461.357
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
489.623.835,39
319.319.875,66
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
54.000.000
54.000.000
* Nakit
54.000.000
54.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
358.000.000
358.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
26.574.534,15
26.574.534,15
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
161.587.944,24
5.745.341,51
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
150.000.000
150.000.000
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - -
393.300.000
80,33
0,7283333
72,8333
TOPLAM
393.300.000
80,33
0,7283333
72,8333