FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
18.04.2024
Genel Kurul Tarihi
17.05.2024
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
MENEMEN
Adres
ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660 MENEMEN / İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması
3 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul onayına sunulması
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçiminin yapılması ve görev süresinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin brüt ücretinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu'nun 01.03.2024 tarihli kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi ve olarak seçilen Francis Van EECKHOUT'un üyeliğinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması, görev süresi ve brüt ücretinin belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu'nun, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, kar dağıtım teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi
10 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'na kar payı avansı dağıtma yetkisi verilmesi, 2024 yılında dağıtılacak kar payı avansının, ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında bir önceki bilançoda yer alan olağanüstü yedeklerden mahsup edileceği hususunun karara bağlanmasının görüşülmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
12 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi içerisinde başlatılan Geri Alım Programı kapsamında geri alınan ve elden çıkarılan paylar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi
14 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Dilek ve temenniler
18 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2023 Faaliyet Yılı - Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı