FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterAbstract|
Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfFinancialStatementsAndOperatingReviewReportAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/04/2024
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2024/8
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

FİNANSAL TABLOLAR VE FAALİYET RAPORU'NUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ     : 18.04.2024

KARAR SAYISI      : 2024/08


SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin;

a) 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 04.10.2022 tarihli Kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2022 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı Bireysel Finansal Tabloları,

b) Türk Ticaret Kanunu ("TTKn."), T.C. Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık")'nın "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve SPK' nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği''ne uygun olarak hazırlanan; genel kurul onayına sunulacak 01.01.2023-31.12.2023  hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotları ile uyumlu; bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu,

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan;

i) Sunum esasları SPK'nın 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 10.01.2019 tarihli ve 2019/02 sayılı Bülteni ile ilan edilen 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ile

ii) Sunum esasları SPK'nın 23.06.2022 tarihli ve 34/977 sayılı Kararı ile belirlenip yine SPK'nın 23.06.2022 tarihli ve 2022/32 sayılı Bülteni ile ilan edilen 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ("SİUÇ")

tarafımızdan incelenmiş olup görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

- Konsolide Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi önemli bir eksiklik içermediği,

- Yürürlükteki Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanmış Konsolide Finansal Tabloların; Şirket'in aktifleri, pasifleri, kar ve zararı ile finansal durumu hakkında gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Faaliyet Raporu'nun da Şirket'in işin gelişimini ve performansını ve finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

tespit olunmuştur.


Jochen Czelecz

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı


Gündüz Kösemen

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi


Ayşe Didem Kurucu

Finans Direktörü


Alpaslan İçli

Muhasebe Müdürü