FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri
Alım Satım Yerleri
Alınabilecek Asgari Pay Adedi
Nemalandırma Esasları
Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 13.30
A Grubu katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür. B Grubu katılma payları TEFAS'ta işlem görmeyecek olup alım ve satımı yalnızca Kurucu aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
1
Kurucu tarafından alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, alım emrinin gerçekleşeceği güne kadar yatırımcı adına Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılmak suretiyle bu bölümde belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. Kurucu'nun kurmuş olduğu yatırım fonları tarafından verilen alım emirleri tutarları, alım emrinin gerçekleştiği gün Fon'a aktarılmaktadır. Diğer fon dağıtım kuruluşları nezdinde ise söz konusu kurumların belirleyeceği esaslar dahilinde nemalandırılır.
Fon'a sadece "Nitelikli Yatırımcı"lar yatırım yapabilir.
Yarım günlerde 09:00 - 10.30
Fon satış başlangıç tarihinde bir adet payın nominal fiyatı (birim pay değeri) 1 TL'dir. Takip eden günlerde fonun birim pay değeri, fon toplam değerinin katılma paylarının sayısına bölünmesiyle elde edilir.
Kurucu'nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
Katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. A grubu katılma payları tüm yatırımcılara, B grubu katılma payları ise sadece Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen emeklilik yatırım fonları ve yatırım fonlarına satılabilir.
Katılma Payı Alım Esasları; BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde, saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13.30?dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.
Katılma Payı Satım Esasları; Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Katılma payı bedelleri; bozum talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a (yarım günlerde 10.30) kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BİST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan (yarım günlerde 10.30) sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
Türkiye'de resmi tatil olan günlerde katılma payı alım-satım talimatı iletilmez. Ödeme günü Türkiye'de resmi tatil olması halinde, katılmayı payı bedelleri tatil gününü takip eden ilk iş günü yatırımcılara ödenir.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon?da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi
Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.yapikrediportfoy.com.tr
Fon portföyüne riskten koruma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri, ileri valörlü kira sertifikası ve ileri valörlü altın ve gümüş işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım ve satım yönünde dayanağı faiz swap'ı olan opsiyon (swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev araçların Fon'un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi
Risk Değeri
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.
7
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak bankacılık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarını takip eden endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapacaktır. Bu hedefe erişebilmek için yöneticinin izleyeceği temel yöntem, piyasa öngörüsü doğrultusunda geliştirilecek olan, bankacılık sektörü özelinde yürütülecek yönlü (market directional) stratejilerdir. Belirli dönemlerde Fon'un performansı, piyasanın genel performansından ayrışabilir. Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarından oluşan fonlar "Hisse Senedi Yoğun Fon" olarak kabul edilir. Hisse senedi yoğun fonların portföylerinde yer alan ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri, borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma payları %80'lik oranın hesaplanmasına dahil edilir. Tebliğin 24'üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir fonun, hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için günlük olarak gerekli olan şartları sağlamaması halinde, sağlanmayan günlere ilişkin, fonun, yatırımcıların ve/veya yatırım fonu katılma payı alım satımını yapan kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden de kurucu ve portföy saklayıcısı müteselsilen sorumludur.
Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20 si ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'si ve fazlası olamaz.
Portföy yöneticileri, makro analizlerinde öncelikli olarak global ekonomik durum ve Türkiye ekonomisi hakkındaki görüşleri doğrultusunda genel bir piyasa görüşü oluştururlar. Daha sonra başta Türkiye'deki bankacılık sektörü hakkında araştırmalar yapıp bir sektör öngörüsü oluştururlar. Bu öngörü doğrultusunda, kısa ve orta/uzun vadeli yatırım stratejilerini uygularlar. Özellikle bankacılık sektörünün yüksek hassasiyete sahip olduğu makro ekonomik verilere odaklanırlar. Makro-mikro analizlerde, ekonomik büyüme, enflasyon oranları, cari işlemler dengesi, yurt dışından portföy ve direkt sermaye girişleri, döviz piyasası gelişmeleri, vb. ekonomik göstergeler dikkate alınarak yatırım yapılacak varlık dağılımını belirlerler. Mikrodan makroya geçen analizler ise herhangi bir varlıkta oluşan fiyat anomalisi üzerine başlar. Fon bu esaslar dahilinde madde 3.2.'de yer alan sınırlar dahilinde esnek yönetimi esas alacaktır.
Fon için yatırım yapılan tüm kıymetlerden bağımsız olarak, fon ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası?nda (VİOP) işlem gören bütün kıymetlerde uzun ve/veya kısa pozisyon alabilir ve tüm bu kıymetlerde kaldıraç da yapabilir. Söz konusu tüm VIOB işlemleri için de yine yukarıda belirtilen analizlerden faydalanılacaktır.
Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu?nun düzenlemelerine ve izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyü, Tebliğ?in 4. maddesinde belirtilen tüm varlık ve işlemlerden oluşabilir. Bu kapsamda Fon Türkiye?de mukim şirketler tarafından ihraç edilmiş özel sektör menkul kıymetleri (ortaklık payları ve borçlanma araçları) ve kamu borçlanma araçları (DİBS), repo, ters repo, Takas Bank Para piyasası, kamu ve özel sektör tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurtdışı ihraççıların çıkarmış olduğu TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, sertifikalar, yurtiçi ve yurtdışında kurulmuş olan borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonları katılma payları ve her türlü yatırım ortaklığı payları alabilir. Fon süreklilik arz etmeyecek şekilde mevduata yatırım yapabilir.
Fon piyasa şartları uygun olduğunda çeşitli swap sözleşmeleri yapabilir, varlığa dayalı menkul kıymetlere (asset-backed securities), kredi temerrütüne bağlı tahvillere (Credit Link Notes-CLN), ipoteğe dayalı menkul kıymetlere (mortgage-backed securities) ve yapılandırılmış yatırım araçlarında uzun veya kısa pozisyon alarak yatırım yapabilir. Fon ayrıca Krediye Dayalı Swap Sözleşmesi (CDS) sözleşmelerinde uzun veya kısa pozisyon alabilir. Bunun yanında Fon döviz cinsi varlıklara da yatırım yapabilir: gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borsalarında kote olmuş yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikası (American Depositary Receipt - ADR) ve Global Depo Sertifikası (Global Depositary Receipt -GDR) dahil, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına (eurobond, hazine bonosu ve tahvili, ve benzer yapıdaki borçlanma araçlarına), yatırım fonlarına yatırım yapabilir. Yurtiçi ve yurtdışında kurulmuş olan döviz cinsi borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonları katılma payları ve her türlü yatırım ortaklığı payları alınabilir. Kamu tarafından yurtdışında ihraç edilen Eurobond'lara, sukuk ihraçlarına, Türkiye'de ihraç edilen döviz cinsinden/dövize endeksli borçlanma araçlarına, Türk şirketlerinin yurtiçi ve yurtdışında ihraç ettiği Eurobond'lar ve sukuk dahil döviz cinsi borçlanma senetlerine yatırım yapılabilir. Fon altın, diğer kıymetli madenler ve emtia ile bu madenler ve emtialara dayalı türev ürünlere ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ayrıca, fon sözü geçen tüm varlıklara ve/veya bu varlıklara dayalı varlıklar üzerinden oluşturulan endekslere yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yatırım yapabilir.
Fon, döviz ve emtiaya dayalı sermaye piyasası araçları da dahil olmak üzere Tebliğ'in 4. maddesinde yer alan varlıklara ve /veya işlemlere dayalı forward işlem yapabilir, vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon alıp satabilir, ayrıca VİOP'ta işlem gören vadeli kontratlar, opsiyon sözleşmeleri ve/veya borsa dışı türev ürünler/işlemler ile swap sözleşmesi/işlemlerini de portföyüne dahil edebilir.
Fon uygulayacağı stratejilerde, yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Ayrıca yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunmak amacıyla yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarının dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına ve türev araçlara yatırım yapabilir. Fon ödünç menkul kıymet alabilir, verebilir, kredili menkul kıymet işlemi ve açığa satış gerçekleştirebilir. Fon portföyünde bulunan yerli ve yabancı borçlanma araçlarını yerli ve yabancı bankalara kredi işlemleri için teminat olarak verebilir, kredi karşılığı alınan ve teminat olarak verilen menkul kıymetleri kredi kullanılan ve yurtdışı saklama yetkisine haiz olan kurum nezdinde saklayabilir. Fon portföyünde bulunan tüm ortaklık payları ödünç işlemine konu edilebilecektir. Fon serbest fon niteliğinde olmasından dolayı ödünç menkul işlemlerine dair Tebliğ'in 22. maddesindeki sınırlamalara tabi değildir. Ödünç işlemlere dair uygulanacak esaslar ise Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in 4.2.5. maddesinde belirtilmiştir.
Fon, taraf olunan ters repo sözleşmelerine konu sermaye piyasası araçlarını, fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının ödünç verilmesi kapsamında teminat olarak alınan varlıkları ve repo işlemleri çerçevesinde fon portföyüne dahil edilen nakdi ilave kaldıraç yaratmak üzere yeniden yatırıma yönlendirebilir. Bu kapsamda Fon yerli ve yabancı borsalara kote menkul kıymetler, borsa yatırım fonları, borçlanma araçları ve borsa içi ve dışı türev araçlara kaldıraçlı yatırım yapabilir.
Yönetici tarafından, Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlere dair azami bir sınırlama getirilmemiş olup, Tebliğ?in 4.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tüm enstrümanlara yatırım yapabilecektir
Fon portföyüne riskten koruma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler ve göstergeler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri, ileri valörlü kira sertifikası ve ileri valörlü altın ve gümüş işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, faiz swaplarına dayalı alım ve satım yönünde dayanağı faiz swap?ı olan opsiyon (swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev araçların Fon?un yatırım stratejisine uygun olması zorunludur.
Repo/Ters Repo pazarındaki işlemlerin yanı sıra menkul kıymet tercihli ve/veya pay senedi repo/ters repo işlemleri yapılabilecektir. Kaldıraç kullanımı; ? Vadeli işlemler ve opsiyonlar gibi belirli bir teminat, prim ya da ödeme karşılığı nispi işlem yapılabilmesine imkan tanıyan kaldıraçlı işlemlere yatırım yapılarak, ? Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Pay Senedi Repo Pazarı ve Repo/Ters Repo Pazarı?nda repo yoluyla fon temin edilerek, ? Kredi kullanılarak kredili menkul kıymet alımı ve açığa satış gibi diğer borçlanma yöntemleriyle gerçekleştirilebilir.
Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin pozisyon hesaplaması yapılırken dayanak varlığın piyasa fiyatı olarak, Finansal Raporlama Tebliği?nde yer alan esaslar çerçevesinde belirlenen fiyat esas alınır. Fon sadece yapılan işlemlerle ilgili olması kaydıyla yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası ya da diğer finansal varlıkları teminat olarak gösterebilir.
Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri, repo-ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri, repo-ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
Fon hesabına kredi alınması mümkündür.
Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler:Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte likidasyona sahip olması şartlarıyla, yurt dışında borsa dışından yatırım araçlarının/borçlanma araçlarının fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür. Fon portföyüne sadece derecelendirmeye tabi tutulmuş yurtdışında ihraç edilen borçlanma araçlarının ve kira sertifikaları alınabilir. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler yönetici nezdinde bulundurulur.
Fon portföyüne aşağıda belirtilen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ihraç edilmiş yabancı fonların katılma payları dahil edilebilir: ABD, İngiltere (Birleşik Krallık), Fransa, Almanya, Japonya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, İsviçre, Malta, Lüksemburg, Norveç, İspanya, Hollanda, İtalya, Finlandiya, Danimarka, Hong Kong, Portekiz, Yunanistan, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvator, Mısır, Şili, Endonezya, İsrail, Güney Kore, İsveç, Singapur, Yeni Zelanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Meksika, Nijerya, Peru, Filipinler, Polonya, Romanya, Rusya, Güney Afrika, Ukrayna, Uruguay, Venezüella, Vietnam ülkelerine ait olanlar alınabilir.
Fon portföyüne yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilecek olup, yapılandırılmış yatırım araçlarının; Fon'un yatırım stratejisine ve risk yapısına uygun olması, ihraççısının ve/veya varsa yatırım aracının, Fon Tebliği' nin 32. maddesinde belirtilen yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip olması, derecelendirme notunu içeren belgelerin Kurucu nezdinde bulundurulması ve tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması gereklidir. Yurt dışında ihraç edilmiş olması durumunda borsada işlem görmesi şartı aranır. Türkiye?de ihraç edilmiş olması durumunda, ihraç belgesinin Kurulca onaylanmış olması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi, fonun fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir nitelikte likiditeye sahip olması zorunludur. Yapılandırılmış yatırım araçlarının dayanak varlıkları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, ortaklık payları, faiz, döviz, altın, diğer kıymetli madenler ve finansal endekslerden oluşabilmekte olup, söz konusu dayanak varlıkların getirisi ile birlikte bir türev aracın kombinasyonundan oluşan yapılandırılmış yatırım araçları da portföye dahil edilebilecektir.
Diğer Hususlar
Açıklama

Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar İçin Ödenen Komisyonlar


Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına aracılık eden kuruluşlara aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Fon portföyüne; Fon izahnamesinin II. Fon Portföyünün Yönetimi, Yatırım Stratejisi İle Fon Portföy Sınırlamaları bölümünde yer alan varlık ve işlemler dahil edilebilecek ve ilgili varlıklara ilişkin komisyonlar geçerli olacaktır.


1. Yurt İçi Pay Senedi Piyasası ve Varant İşlemleri Komisyonu:

a) Pay Senedi ve Varant Alım Satım İşlemleri: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre BSMV hariç 0,00009 ve 0,0005 aralığında değişkenlik göstermektedir.


2. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Komisyonu: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.

a) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,000015 + BSMV

b) Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00002 + BSMV

c) İleri valörlü Tahvil-Bono Piyasası İşlem Komisyonu: 0,00001 + BSMV

d) Hazine İhalesi İşlem Komisyonu: 0


3. Repo-Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N Repo-Ters Repo: 0,0000075 + BSMV

b) O/N Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001 + BSMV

c) Vadeli Repo-Ters Repo: 0,0000075*Gün Sayısı + BSMV

d) Vadeli Repo-Ters Repo (14:00-17:30 arası işlemler): 0,00001*Gün Sayısı + BSMV


4. Takasbank Para Piyasası İşlem (TPP) Komisyonu:

a) Takasbank Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): 0 - 0,000005*Gün Sayısı + BSMV (Oranlar değişkenlik göstermektedir)

b) Takasbank Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): 0 - 0,00003 + BSMV (Oranlar değişkenlik göstermektedir)


5. Yabancı menkul kıymet işlem komisyonu: İlgili kurumun komisyon tarifesine göre 0,0001 ile 0,0014 aralığında değişkenlik göstermektedir.


6. VİOP komisyonu: 0,0001 - 0,0003 + BSMV (Oranlar değişkenlik göstermektedir)


7. Uluslararası Tahvil Pazarı işlemleri komisyonu: 0,00001 + BSMV


8. Ödünç menkul kıymet işlem komisyonu: İşlemin vadesine göre BSMV hariç 0,0000375 (yüzbinde 3,75) ile 0,0048 (onbinde 48) aralığında değişir.


9. Kıymetli Madenler Piyasası İşlem Komisyonu: BİST Kıymetli Madenler Piyasası'nda gerçekleşen işlemler için BİST tarifesi geçerlidir.

a) Altın: 0,00010 + BSMV

b) Gümüş: 0,00015 + BSMV

Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının Ayrılığı

Fon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurulun portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.

Portföy Saklayıcısı'nın, fon portföyünde yer alan ve Takasbank'ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler ile diğer varlıkları Takasbank nezdinde ilgili fon adına açılan hesaplarda izlemesi gerekmektedir. Bunların dışında kalan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgiler Takasbank'a aktarılır veya söz konusu bilgilere Takasbank'ın erişimine imkân sağlanır. Bu durumda dahi Portföy Saklayıcısı'nın yükümlülük ve sorumluluğu devam eder.

Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının Tasfiyesi

Fon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.