FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
19.04.2024
Genel Kurul Tarihi
15.05.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
14.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KÜÇÜKÇEKMECE
Adres
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Yolu Capital Tower No:9 Kat :1
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve Hazır Bulunanlar Listesi ‘nin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
5 - 2023 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - 2023 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı muamele, fiil ve işlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluşturulması,
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi; ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti
10 - Yönetim Kurulu'nun; Şirketin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 2024 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
11 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Şirket tarafından 2024 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15 - 15. İlişkili taraflar ile ilgili işlemler hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
16 - 16. Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Olağan Genel Kurul Davet- Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
2023 Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı