FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
24.04.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUWN00014
Peşin
0,2500000
25
10
0,2250000
22,5
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022
Peşin
0,2500000
25
10
0,2250000
22,5
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESUWN00014
0
0
B Grubu, SUWEN, TRESUWN00022
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara göre; net dönem karının 191.563.448 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan enflasyona göre düzeltilmemiş yasal finansal tablolarına göre ise 273.651.846 TL olduğu tespit edilmiştir.

2023 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 12. maddesine ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak, aşağıda belirlenen şekilde kar dağıtımı yapılması uygun bulunarak kar dağıtım önerisinin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede;

1)Şirketimizin 2023 yılı enflasyona göre düzeltilmemiş yasal finansal tablolarda yer alan net dönem karından hesaplanmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2023 yılı için 13.682.593 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,

2) 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %25'sine ve TFRS esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen enflasyona göre düzeltilmiş konsolide finansal tablolarına göre hesaplanan ve yıl içinde yapılan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karının %31'ine tekabül eden 56.000.000 TL tutarında nakit brüt kar payı dağıtılması,

3) 1 TL nominal değerli bir paya nakit olarak brüt 0,25 TL, tam mükellef gerçek kişi ortaklarımız ile dar mükellef gerçek ve tüzel kişi ortaklarımıza vergi kanunlarında yer alan stopaj oranları düşüldükten sonra bulunan net tutarda temettü ödenmesi,

4) Yapılacak nakit kar payı dağıtımı nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilaveten 4.480.000 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (II. Tertip Yedek Akçe) ayrılması,

5) Net dağıtılabilir dönem karından nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile I. ve II. Tertip Yasal Yedekler düştükten sonra kalan kısmın olağanüstü yedekler hesabına aktarılması,

6) Kar dağıtım zamanlamasının genel kurulca belirlenmesi,

hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
224.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
17.170.811
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yok
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
334.121.861
359.611.745
4. Vergiler ( - )
-142.558.413
-85.959.899
5. Net Dönem Kârı
191.563.448
273.651.846
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
-13.682.593
-13.682.593
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
177.880.855
259.969.253
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
177.880.855
259.969.253
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
2.434.956
1.547.209
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
180.315.811
261.516.462
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
56.000.000
56.000.000
* Nakit
56.000.000
56.000.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
4.480.000
4.480.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
119.835.811
201.036.462
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
4.500.000
0
2,53
0,225
22,5
B Grubu
45.900.000
0
25,8
0,225
22,5
TOPLAM
50.400.000
0
28,33
0,225
22,5