FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını belirleyerek ÇSY politikalarını gözden geçirmeye ve gerekli politikaları oluşturmaya başlamıştır. Politikaların çeşitlendirilmesi için çalışmalar devam ettirilmektedir.
https://www.parkelektrik.com.tr/surdurulebilirlik-ile-ilgili-politikalar/
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını belirleyerek ÇSY politikalarını gözden geçirmeye ve gerekli politikaları oluşturmaya başlamıştır. Politikaların çeşitlendirilmesi için çalışmalar devam ettirilmektedir.
https://www.parkelektrik.com.tr/surdurulebilirlik-ile-ilgili-politikalar/
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Yönetim Kurulu, belirlediği ÇŞY öncelikli konuları çerçevesinde, kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek için çalışmalara devam etmektedir.
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
Kurumsal Yönetim alanında kurulmuş olan komitelere (Riskin Erken Saptanması, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi, Denetim Komitesi) ek olarak Şirket bünyesinde bir Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Komite kurulduktan sonra Yönetim Kurulu’na raporlama başlayacaktır.
https://www.parkelektrik.com.tr/yonetim-kuruluna-bagli-komiteler/
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Kurumsal Yönetim alanında kurulmuş olan komitelere (Riskin Erken Saptanması, Kurumsal Yönetim ve Atama Komitesi, Denetim Komitesi) ek olarak Şirket bünyesinde bir Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Komite kurulduktan sonra Yönetim Kurulu’na raporlama başlayacaktır.
https://www.parkelektrik.com.tr/yonetim-kuruluna-bagli-komiteler/
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Park Elektrik kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirleme çalışmalarına başlamış olup, bu hedeflerin belirlenmesi akabinde eylem planları oluşturulacaktır.
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
Park Elektrik Yönetim Kurulu KPG’lerini belirleme çalışmalarına başlamıştır. Bu nedenle karşılaştırmalı veri açıklanması ileriki dönemlerde mümkün olabilecektir.
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Bu alanda henüz bir çalışma gerçekleştirilmemiştir.
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporları” başlıklı 8’inci maddesi çerçevesinde gerekli açıklamalara yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir. Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması mevcut değildir.
2023 Yıllık Faaliyet Raporu’nun “X. Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporlaması” bölümünde yer almaktadır.
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Bu kapsamda bir bilgi henüz paylaşılmamaktadır.
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet raporlarında ve KYBF ile URF raporlamalarında ÇSY konuları dahil Şirket aleyhine açılan veya sonuçlanan önemli nitelikteki tüm davalara ilişkin bilgi verilmektedir.
2023 Yıllık Faaliyet Raporu’nun “III. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler” bölümünün “e) Grup Aleyhine Açılan ve Grubun Mali Durumunu ve Finansal Sonuçlarını Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında bilgiler” alt başlığında yer almaktadır.
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Henüz ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması gerçekleştirilmediğinden sürdürülebilirlik performans ölçümlerinin 3. taraflarca doğrulanması gerçekleştirilmemiştir.
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Çevre ve Atık Yönetim Politikası Şirket’in kurumsal internet sitesinin “Sürdürülebilirlik” bölümünde kamuya açıklanmıştır. Politikaların çeşitlendirilmesi için çalışmalar devam ettirilmektedir.
https://www.parkelektrik.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/cevre-ve-atik-yonetimi-politikasi.pdf
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Park Elektrik madencilik faaliyetlerini ilgili Madencilik ve Çevre mevzuatına uyumlu olarak yürütmekle birlikte henüz ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması gerçekleştirilmediğinden bu bilgiler kamuya açıklanmamaktadır.
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Henüz çevresel hedeflerin entegre edildiği bir teşvik sistemi bulunmamaktadır.
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz tüm iş stratejilerinin sürdürülebilirlik yaklaşımıyla uyumlu olmasına özen göstermekle birlikte bu konuda kamuya yapılmış bir açıklama bulunmamaktadır.
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel konularda politika oluşturma süreçlerine doğrudan dahil olunmamaktadır.
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir raporlama bulunmamaktadır.
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir raporlama bulunmamaktadır.
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Park Elektrik kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirleme çalışmalarına başlamış olup, bu hedeflerin belirlenmesi akabinde ilgili veriler toplanmaya başlayıp raporlanacaktır.
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet gösterdiği sektörün çevreye ve iklim değişikliğine etkisinin ve üzerine düşen sorumlulukların bilinciyle hareket eden Park Elektrik ilgili stratejiyi oluşturmak için çalışmalara devam etmektedir.
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimizin mevcut durum itibariyle doğrudan sunduğu ürün veya hizmet bulunmamakta olup, sahip olduğu maden ruhsat sahasını rödovans usulüyle işlettirmektedir. Üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarına dair oluşturulmuş bir aksiyon planı henüz bulunmamaktadır.
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimizin mevcut durum itibariyle doğrudan sunduğu ürün veya hizmet bulunmamakta olup, sahip olduğu maden ruhsat sahasını rödovans usulüyle işlettirmektedir. Üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarına dair oluşturulmuş bir aksiyon planı henüz bulunmamaktadır.
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır. Enerji tüketim verileri Şirket içinde raporlanmaktadır.
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Park Elektrik, iklim değişikliğine karşı verilen mücadeleye katkı sağlamayı hedeflemektedir.
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır. Madencilik faaliyetleri kapsamında deşarj edilen su miktarları Şirket içinde raporlanmaktadır.
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket’in operasyonları ve faaliyetleri herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir.
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi bulunmamaktadır.
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası’na kurumsal internet sitesinin “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer verilmektedir. Söz konusu politikanın gözden geçirilme çalışmaları devam etmektedir.
https://www.parkelektrik.com.tr/wp-content/uploads/2022/10/I%CC%87nsan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Şirket’e değer katacak her bir birey, fırsat eşitliği ve objektif değerlendirme kriterleri öncelikli olacak şekilde değerlendirilmektedir. Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası’na kurumsal internet sitesinin “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer verilmektedir. Söz konusu politikanın gözden geçirilme çalışmaları devam etmektedir.
https://www.parkelektrik.com.tr/wp-content/uploads/2022/10/I%CC%87nsan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Park Elektrik cinsiyet, dil, din, ırk medeni hal, siyasi görüş, yaş, engellilik vb. her türden ayrımcılığa izin vermemektedir. Söz konusu hususların İnsan Kaynakları Politika metnine de yansıtılması için politikanın gözden geçirilme çalışmaları devam etmektedir.
https://www.parkelektrik.com.tr/wp-content/uploads/2022/10/I%CC%87nsan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Yasalarla belirlenmiş koşullar dışında, işletmelerimizin tümünde çocuk işçi istihdamına yer verilmemektedir. Söz konusu hususların İnsan Kaynakları Politika metnine de yansıtılması için politikanın gözden geçirilme çalışmaları devam etmektedir.
https://www.parkelektrik.com.tr/wp-content/uploads/2022/10/I%CC%87nsan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası’na kurumsal internet sitesinin “Kurumsal Yönetim” bölümünde yer verilmektedir. Söz konusu politikanın gözden geçirilme çalışmaları devam etmektedir.
https://www.parkelektrik.com.tr/wp-content/uploads/2022/10/I%CC%87nsan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Şirketimizin Şikayet Politikası’na kurumsal internet sitesinin “Sürdürülebilirlik” bölümünde yer verilmektedir.
https://www.parkelektrik.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/sikayet-politikasi.pdf
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Çalışan bağlılığı ve memnuniyeti Şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu kapsamda yapılan faaliyetlerin dokümante edilmesi ve açıklanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’na kurumsal internet sitesinin “Sürdürülebilirlik” bölümünde yer verilmektedir.
https://www.parkelektrik.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/is-sagligi-ve-guvenligi-politikasi.pdf
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Kaza istatistikileri Şirket içinde değerlendirilmekte olup mevcut durum itibariyle kamuyla paylaşılmamaktadır.
https://www.parkelektrik.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/is-sagligi-ve-guvenligi-politikasi.pdf
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na kurumsal internet sitesinin “Kişisel Verilerin Korunması” bölümünde yer verilmektedir.
https://www.parkelektrik.com.tr/wp-content/uploads/2023/10/Kisisel-Verilerin-Korunmasi-ve-Islenmesi-Politikasi.pdf
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimizin Etik İlkeler’ine kurumsal internet sitesinin “Sürdürülebilirlik” bölümünde yer verilmektedir.
https://www.parkelektrik.com.tr/wp-content/uploads/2023/07/Etik-ilkeler.pdf
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Geçmişten günümüze yürütülmüş olan sosyal sorumluluk çalışmalarına kurumsal internet sitesinin "Sürdürülebilirlik" bölümünde yer verilmektedir.
https://www.parkelektrik.com.tr/sosyal-sorumluluk-projeleri/
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
ÇSY politikalarının güncellenmesi ve oluşturulması çalışmaları devam etmekte olup akabinde eğitim programları düzenlenecektir.
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz mevcut durum itibariyle sahip olduğu ruhsatlı maden sahasını rödovans usulüyle işlettirmekte olduğundan doğrudan bir müşterisi bulunmamaktadır.
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Ayrı bir Sürdürülebilirlik Raporlaması henüz mevcut olmadığından bu konuda bir açıklama bulunmamaktadır.
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
ÇSY alanındaki hedeflere ulaşılması akabinde konu ile ilgili çalışmalara hız verilecektir.
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Bu konuya yönelik çalışmalar devam etmektedir.