FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Devralma Şeklinde Birleşme işlemi hakkında,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.04.2024
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.06.2024
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Dünya Yatırım Holding A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESELG00023
288.960,59
288.960,59
B Grubu, SELGD, TRASELGD91A6
21.711.039,41
21.711.039,41
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
22.000.000 TL
0 TL
0 TL
22.000.000 TL
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26.04.2024 tarihli Genel Özel Durum Açıklaması uyarınca duyurulduğu üzere ve ilgili Genel Özel Durum Açıklamasına konu Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan 26.04.2024 tarihli ve 2024-406 sayılı kararda belirtildiği üzere;

Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ("SPKn") tabi şirket olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn'nın 23'üncü maddesi ve sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatleri gözetilerek Şirketimiz tarafından yeni faaliyet alanlarına girmesi amacıyla, Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleştirilmesine ("Birleşme İşlemi"). Birleşme İşlemi tahtında; "Birleşme oranı", "Değişim oranı", ve gerekmesi halinde bu oranlar dikkate alınarak hesaplanacak "sermaye artırım tutarı" ve dolayısıyla artırılacak sermayede Dünya Yatırım Holding A.Ş. pay sahiplerine verilecek pay adetlerinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespitinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı ‘Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ‘Uzman kuruluş görüşü' başlıklı 7 nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanacak "Uzman Kuruluş Raporu"nun esas alınmasına,

Dünya Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle birleşilmesi işleminde; mevcut durumda Dünya Yatırım Holding A.Ş. Esas Sözleşmesi'nde (A) grubu paylara "oyda imtiyaz" ve "yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazı" tanınması nedeniyle;

a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı ‘Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ‘Pay sahiplerinin korunması' başlıklı 11 inci maddesi dikkate alınarak gerekli değerlendirme ve hesaplamaların yapılmasına,

b) Yapılacak değerlendirme ve hesaplamalara istinaden Dünya Yatırım Holding A.Ş. ortaklarının Dünya Yatırım Holding A.Ş.'de sahip oldukları paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, Şirketimiz payları ve hakları üzerinde istemde bulunma haklarına halel getirmeyecek biçimde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesine karar verilmiştir.

İlgili karara ilişkin detaylı açıklamalar, Şirketimizin 26.04.2024 tarihli Genel Özel Durum Açıklaması'nda yer almaktadır.