FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
21.03.2024
Genel Kurul Tarihi
18.04.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
17.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Galata Wind Enerji AS Şirket Merkezi, Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.
4 - 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tablolar'ın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
8 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için yürürlükte olan Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
11 - Şirket Esas Sözleşmesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılacak yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi, zaman ve koşullarının tespitine ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap döneminde Şirket'in yaptığı bağış ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18 - Şirketin mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve aksiyon planıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları
  • Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve finansal tablolar kabul edilmiştir.
  • Yönetim Kurulu üyeleri ibra edilmişlerdir.
  • Nakit temettü olarak brüt 437.000.000,00 TL (net 393.300.000 TL) dağıtılmasına ve kar dağıtımına 29.08.2024 tarihi itibarıyla başlanmasına karar verilmiştir.
  • Yönetim Kurulu üye sayısı 6 kişi olarak belirlenmiş ve Yönetim Kurulu üyeliklerine genel kurul tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere; Sn. Çağlar Göğüş, Sn. Burak Kuyan, Sn. Bora Yalınay ve Sn. Neslihan Sadıkoğlu ile Sn. Hüseyin Faik Açıkalın (Bağımsız) ve Sn. Ozan Korkmaz (Bağımsız) süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
  • DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte) 2024 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak seçilmiştir.
  • Bir hesap dönemi içerisinde yapılacak Bağış ve Yardım sınırının 20.000.000 TL olarak belirlenmesi karar verilmiştir.
  • Sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti ve kar payı avansı verilmesi, zaman ve koşullarının tespitine ilişkin hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
29.04.2024
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 18 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.