FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Tescili Hakkında...
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
01.04.2024
Genel Kurul Tarihi
26.04.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
ÇANKAYA
Adres
MİDAS HOTEL - Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No.20, 06680 Çankaya / ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ortaklar adına imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
3 - 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması,
4 - Şirketin 2023 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 2023 Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Genel Kurul'a kadar vazife yapmak için seçilen üyelerin onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası hakkında müzakere ve karar alınması.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
8 - SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesinin oylanması,
9 - Yönetim Kurulu'nun karın dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı tutarının tespit edilmesi,
11 - "Sermaye Piyasasındaki Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik"in 14'üncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlerin yapılabilmesi için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
14 - 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulunun 15.02.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Genel Kurul Çağrısı ve Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.04.2024 tarihinde, saat 10.00'da Midas Hotel Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No:20, 06680 Çankaya / ANKARA adresinde, T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/04/2024 Tarih ve 00096178030 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet UYAROĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinin 03.04.2024 tarih ve 11057 Sayılı nüshasında ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ile şirket internet sitesinde süresi içerisinde yapılmıştır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan hazır bulunanların listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılan bir katılımcının olduğu görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanların listesinin tetkikinde, şirketin toplam 424.397.981,76 TL sermayesine tekabül eden 424.397.981.760 adet hisseden;

(i) 324.319.731,19 TL'lik sermayeye karşılık 32.431.973.119 adet hissenin vekaleten,

(ii) 2.094.561,69 TL'lik sermayeye karşılık 209.456.169 adet hissenin asaleten,

(iii) 6,00 TL'lik sermayeye karşılık 600 adet hissenin elektronik ortamda olmak üzere toplam 326.414.298,88 TL'ye karşılık gelen 32.641.429.888 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu adına Mustafa ÖZPEHLİVAN tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir. Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Başkanlığının oluşturulması için verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Haluk TUNA'nın, Oy Toplama Görevlisi Özer OKER ve Tutanak Yazmanı olarak İbrahim YILMAZ'ın seçilmelerine, Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

2- Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylanmış olup, oy birliğiyle kabulüne karar verilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı Haluk TUNA Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan İbrahim YILMAZ'ı görevlendirmiştir.

3- Şirketin 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Sn. Emir TAŞAR tarafından okundu. Söz alan olmadı.

4- Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Şirketin 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun şirketin adresinde, şirket internet sitesinde www.isbirsentetik.com, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Söz konusu rapor ve mali tablolar hakkında söz alan olmadı. Oylamaya geçildi. 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve gelir tablosu 500 adet red oyuna karşılık 32.641.429.388 adet kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla onaylandı.

5- Gündemin beşinci maddesine geçildi. 2023 faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyelerinin yerine seçilmiş olan Sn. Ali KANTUR, Sn. Metin GÜLTEPE, Sn. Ediz KÖKLÜ ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Hasan GEDİK'in Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca onaylanması hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu üyeleri yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda 600 adet red oyuna karşılık 32.641.429.288 adet kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla onaylandı. Genel kurula elektronik ortamda katılan Emrah ÖZBAY isimli ortak muhalefet şerhi olduğunu beyan etti. "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum. (30 Club Türkiye adına katılıyorum) SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla, (Cevabınızı yazılı olarak da paylaşabilir misiniz" dedi. Söz konusu şerh tutanağa eklendi. Yönetim kurulu tarafından yazılı olarak cevap verileceği belirtildi.

6- Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Sn.Ediz KÖKLÜ, Sn. Ali KANTUR, Sn. Mustafa ÖZPEHLİVAN, Sn. Metin GÜLTEPE, Sn. Necati KÖKLÜ, Sn. Hasan Sinan ALP, Sn. Osman Atay KURT, Sn. Yakup AKPINAR ve Sn. Bülent GÜRSOY'un 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda 600 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri; üyelerin ibrasında oy kullanmamışlardır.

7- Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim kurulu üye sayısının 4 ve bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 2 olmak üzere toplam 6 kişiden oluşması kararlaştırıldı. Yönetim kurulu üyeliklerine Sn. Mustafa ÖZPEHLİVAN, Sn. Ali KANTUR, Sn. Ediz KÖKLÜ ve Sn. Metin GÜLTEPE'nin 3 (üç) yıl süre ile seçilmeleri genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 100 adet red oyuna karşılık 32.641.429.788 adet kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Genel kurula elektronik ortamda katılan Emrah ÖZBAY isimli ortak muhalefet şerhi olduğunu beyan etti. "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum. (30 Club Türkiye adına katılıyorum) SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla, (Cevabınızı yazılı olarak da paylaşabilir misiniz" dedi. Söz konusu şerh tutanağa eklendi. Yönetim kurulu tarafından yazılı olarak cevap verileceği belirtildi.

8- Gündemin sekizinci maddesine geçildi. SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Bağımsız yönetim kurulu üyelikleri için aday gösterme komitesi tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Sn. Yakup AKPINAR ve Sn. Hasan GEDİK'in 1 (bir) yıl süre ile seçilmesi görüşmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde 100 adet red oyuna karşılık 32.641.429.788 adet kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. Genel kurula elektronik ortamda katılan Emrah ÖZBAY isimli ortak muhalefet şerhi olduğunu beyan etti. "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum. (30 Club Türkiye adına katılıyorum) SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla, (Cevabınızı yazılı olarak da paylaşabilir misiniz" dedi. Söz konusu şerh tutanağa eklendi. Yönetim kurulu tarafından yazılı olarak cevap verileceği belirtildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 02.04.2024 tarihli kararına istinaden detayları Kamuyu Aydınlatma Platformunda belirtilen şekilde olmak üzere; özetle şirketin 2023 yılı karından brüt %6 oranında toplam 25.463.879 TL nakit temettü ödenmesi hususu genel kurulda görüşülmüş; kar dağıtım tutarının kabulü ile kar dağıtım zamanının belirlenmesi için yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

10- Gündemin onuncu maddesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri de dahil olmak üzere uygulanacak huzur hakkı tutarının tespitine geçildi. Toplantı başkanlığına verilen önerge okundu. Önergeye göre Yönetim Kurulu üyelerine net 60.000 (Altmış bin) TL ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine net 35.000 (Otuzbeş bin beşyüz) TL aylık; ayrıca üç ayda bir aylık ücret tutarında huzur hakkı ödenmesi talep edildi.

Söz konusu madde oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

11- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetim Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunca 2024 yılı için seçilen ve Genel Kurulun onayına sunulan EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile çalışılması hususu görüşüldü. Yapılan oylama neticesinde 2024 yılı için EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile çalışılması önerisine oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

12- Gündemin onikinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; şirket tarafından 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve buna bağlı gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca yazılı izin verilmesi görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396 maddelerinde yazılı iznin verilmesi oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

14- Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Şirket tarafından 2023 yılında Sosyal Yardım, Vakıf ve Derneklere yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda 2024 yılında uygulanmak üzere azami 3.000.000 TL (Üç Milyon) bağış üst sınırı belirlenmesine ilişkin teklif oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

15- Yönetim Kurulunun 15.02.2023 tarihli "Payların Geri Alımına İlişkin" kararı hakkında detayları Kamuyu Aydınlatma Platformunda da açıklandığı şekliyle gerçekleştirildiği ve 15.04.2023 tarihinde sonlandırıldığı ve bu tarihten sonra geri alınan paylardan herhangi bir satış işlemi gerçekleştirilmediği hususunda genel kurula bilgi verildi.

16- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan paydaşımız Bülent BALCI; İSSEN hissesinin son bir yıldır olumsuz tarafta bulunduğunu kendisinin küçük yatırımcı olduğunu, parasını faizde değerlendirmek yerine şirket hissesine yatırım yaptığını belirterek hissenin neden kötü performans gösterdiğini sordu. Yönetim kurulu tarafından sorulan sorulara cevap verildi. Başka söz alan olmadığından toplantıya saat 10.55te son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
30.04.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
İşbir Sentetik Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
26.04.2024 tarihinde gerçekletirdiğimiz 2023 yılına ait olağan genel kurulumuz ; 30.04.2024 tarih ve 11072 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.