FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Sürdürülebilirlik Hikayemiz
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
https://www.biziminvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik/default.aspx
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Henüz ÇSY politikaları kapsamında kısa ya da uzun vade hedeflerimiz netleşmemiş olmakla beraber paydaşlarımıza yaptığımız önceliklendirme analizi sonrasında öne çıkan konular 2022 yılı raporumuzda yer almaktadır.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Sürdürülebilirlik Hikayemiz
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili bilgiler Faaliyet Raporlarımızın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanında yer aldığı gibi, her yıl yayınladığımız Sürdürülebilirlik Raporlarımızda da yer almaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzdan incelenebilir
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Sürdürülebilirlik Hikayemiz
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
İlgili bilgiler Faaliyet Raporlarımızın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanında yer aldığı gibi, her yıl yayınladığımız Sürdürülebilirlik Raporlarımızda da yer almaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzdan incelenebilir
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Sürdürülebilirlik Hikayemiz
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili bilgiler Faaliyet Raporlarımızın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanında yer aldığı gibi, her yıl yayınladığımız Sürdürülebilirlik Raporlarımızda da yer almaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzdan incelenebilir
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili bilgiler Faaliyet Raporlarımızın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanında yer aldığı gibi, her yıl yayınladığımız Sürdürülebilirlik Raporlarımızda da yer almaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzdan incelenebilir. 2023 yılı verileri ayrıca 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda açıklanacaktır.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili bilgiler Faaliyet Raporlarımızın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanında yer aldığı gibi, her yıl yayınladığımız Sürdürülebilirlik Raporlarımızda da yer almaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzdan incelenebilir. 2023 yılı verileri ayrıca 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzda açıklanacaktır.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Faaliyet Raporu’nda sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine özet olarak yer verilmektedir. Detaylı bilgiler ise Sürdürülebilirlik Raporlarında paylaşılmaktadır. 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu daha sonra yayınlanacaktır.
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Bu kapsamdaki bilgileri ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz.
https://www.biziminvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik/surdurebilirlik-raporlari.aspx
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek dava yoktur.
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
2022 yılı verileri için seçilmiş çevresel ve sosyal bazı verilerimize ilk kez sınırlı bağımsız güvence hizmeti alınmıştır. Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamalar 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer almaktadır.2023 yılına yönelik detaylar da 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile ayrıca duyurulucaktır
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Bu kapsamdaki bilgileri ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. 2022 yılına ait bilgi ve güncellemeler 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer almaktadır.2023 yılına yönelik detaylar da 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile ayrıca duyurulucaktır
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022 /Doğanın Geleceği İçin Çalışmak
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Bu kapsamdaki bilgileri ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. 2022 yılına ait bilgi ve güncellemeler 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer almaktadır.2023 yılına yönelik detaylar da 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile ayrıca duyurulucaktır
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022 /Doğanın Geleceği İçin Çalışmak
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Bu konuda henüz kamuya açıklanan bilgi mevcut değildir, çalışmalar devam etmektedir.
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Bu konuda henüz kamuya açıklanana bilgi mevcut değildir, çalışmalar devam etmektedir. Ancak tüm paydaşlara öncelikli konuları belirlemek üzere önceliklendirme analizi yapılmış ve 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda sonuçlarına yer verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Sürdürülebilirlik Hikayemiz / Sürdürülebilirlik Yönetişim Modelimiz
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri kapsayan çevresel konuların nasıl yönetildiğine dair bilgiler Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığı ile kamuya açıklanmaktadır. Tüm değer zincirimiz adımları ve etkileriyle raporumuzda yer almaktadır. Ancak bu süreçlerin hedefler ile olan entegrasyonuna dair açıklama yapılmamıştır.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022/ Değer Zinciri
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel etkimizin azaltılması adına ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla proje bazlı iş birliklerimiz bulunmakla beraber herhangi bir politika oluşturma süreçlerinde bir iş birliğimiz bulunmamaktadır. 2022 yılına ait bilgiler ilgili yıl raporumuzda yer almaktadır.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022 /Doğanın Geleceği İçin Çalışmak
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili bilgiler hem Faaliyet Raporlarımızın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanında hem de yer yıl yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporlarımızda kamuya açıklanmaktadır. 2022 yılı verileri ilgili yıl Sürdürülebilirlik Raporu içinde karşılaştırılabilir olarak mevcuttur. 2023 yılına yönelik detaylar da 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile ayrıca duyurulucaktır
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
2022 yılına ait bilgi ve güncellemelere ayrıca bu konuda alınan doğrulama da dahil hesaplamalara Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilmiştir. 2023 yılına yönelik detaylar da 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile ayrıca duyurulucaktır
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022 /Ekler (1-4-5-6)
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili bilgiler Faaliyet Raporlarımızın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanında ve her yıl yayınladığımız Sürdürülebilirlik Raporlarımızda da yer almaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda ilgili yıl verilerine ulaşılabilir. 2023 yılına yönelik detaylar da 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile ayrıca duyurulucaktır
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları / Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Doğanın Geleceği İçin Çalışmak Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları / Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Ek -1
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Henüz bu kapsamda kısa ya da uzun vade resmi hedeflerimiz netleşmemiş olmakla beraber önümüzdeki dönem için çalışmalar yapılmaktadır. Bu yönde netlik sağlamak adına tüm paydaşları kapsayacak şekilde önceliklendirme analizi yapılmış ve 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer verilmiştir. Ayrıca çevresel konularda yapılan çalışmalar ve ilerlemeleri de yine ilgili rapordadır.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Bu kapsamdaki bilgileri ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. 2022 yılına ait bilgi ve güncellemelere 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer verilmiştir. 2023 yılına yönelik detaylar da 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile ayrıca duyurulucaktır.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları/ Sürdürülebilirlik Raporu 2022 /Sürdürülebilirlik Hikayemiz Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları/ Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Doğanın Geleceği İçin Çalışmak
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
https://www.biziminvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik/cevre-dokumanlari.aspx
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Üçüncü tarafları ilgilendiren Kapsam 3 emisyonlarımız özelinde hesaplamaları henüz açıklamamaktayız. Ancak tedarikçilerimizin çevresel etkisini azaltmak adına çabalarımıza Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer vermekteyiz. Kapsam 1 ve Kapsam 2 hesaplamalarımız 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzdadır. 2023 yılına yönelik detaylar da 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile ayrıca duyurulucaktır.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları/ Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Paydaşlarımızla Güçlenmek /Tedarik Zinciri
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
2023 yılına yönelik detaylar da 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile ayrıca duyurulucaktır.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022 /Doğanın Geleceği İçin Çalışmak
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili bilgiler her yıl yayınladığımız Sürdürülebilirlik Raporlarımızda da yer almaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda ilgili yıl verilerine ulaşılabilir. 2023 yılına yönelik detaylar da 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile ayrıca duyurulucaktır.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları / Sürdürülebilirlik Raporu 2022 /Doğanın Geleceği İçin Çalışmak Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları / Sürdürülebilirlik Raporu 2022 /Ek 1
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
2023 yılında Gebze mağazasının elektrik tüketiminin %83'ü güneş enerjisi sistemi ile üretilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Finansal ve Operasyonel Veriler / Faaliyet Raporları / 2023 Yılı Faaliyet Raporu
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
2023 yılında Gebze mağazasının elektrik tüketiminin %83'ü güneş enerjisi sistemi ile üretilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Finansal ve Operasyonel Veriler / Faaliyet Raporları / 2023 Yılı Faaliyet Raporu
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
2023 yılında Gebze mağazasının elektrik tüketiminin %83'ü güneş enerjisi sistemi ile üretilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Finansal ve Operasyonel Veriler / Faaliyet Raporları / 2023 Yılı Faaliyet Raporu
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili bilgiler Faaliyet Raporlarımızın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanında yer aldığı gibi, her yıl yayınladığımız Sürdürülebilirlik Raporlarımızda da yer almaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda ilgili yıl verilerine ulaşılabilir. 2023 yılına yönelik detaylar da 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile ayrıca duyurulucaktır.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları / Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Doğanın Geleceği İçin Çalışmak
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili bilgiler Faaliyet Raporlarımızın Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanında yer aldığı gibi, her yıl yayınladığımız Sürdürülebilirlik Raporlarımızda da yer almaktadır. 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nda ilgili yıl verilerine ulaşılabilir. 2023 yılına yönelik detaylar da 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile ayrıca duyurulucaktır.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları / Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Doğanın Geleceği İçin Çalışmak
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanmıyor.
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık çevresel bilgilerini Faaliyet Raporları ve Sürdürülebilirlik Raporları aracılığı ile kamuya açıklamaktadır. Söz konusu raporlar şirketin yatırımcı ilişkileri web sitesinde yer almaktadır.
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
ILO Sözleşmelerine ve Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikasını henüz oluşturmamıştır.
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
ILO Sözleşmelerine ve Türkiye’de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikasını henüz oluşturmamıştır.
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı / Sosyal İlkeler Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları / Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Paydaşlarımızla Güçlenmek
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı / Sosyal İlkeler
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Çalışan hakları politikasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Buna karşın çalışanlara verilen eğitim, gelişim fırsatları, sendikalaşma hakkı vb ilişkin bilgiler Faaliyet Raporları ve Sürdürülebilirlik Raporları kapsamında kamuya açıklanmaktadır.
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları / Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Paydaşlarımızla Güçlenmek
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Çalışanlarımızla iletişim ve geri bildirim süreçlerine önem veriyoruz. İlkim Anketi gibi çalışan geri bildirimlerini topladığımız araçlarımıza Sürdürülebilirlik Raporumuzda yer veriyoruz.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları / Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Paydaşlarımızla Güçlenmek
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları / Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Paydaşlarımızla Güçlenmek
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
https://www.biziminvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik/sosyal-dokumanlar.aspx
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
2023 yılına yönelik detaylar da 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile ayrıca duyurulucaktır.
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları / Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Paydaşlarımızla Güçlenmek Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları / Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Ek 1
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
https://www.bizimtoptan.com.tr/s/kisisel-veri-aydinlatma-metni
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
https://www.biziminvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik/kurumsal-yonetim-dokumanlari.aspx
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları / Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Paydaşlarımızla Güçlenmek
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Müşteri memnuniyeti şirket için en öncelikli konularda olup, müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi tüm süreçleri ile dijital hale getirilmiş, şikayet toplama mekanizmaları geliştirilmiş ve bağımsız kuruluşlarca da ölçümlenmektedir.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları / Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Amaç Odaklı Ürünler ve İş Modelleri İle Geleceğe İlham Vermek
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları / Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / Sürdürülebilirlik Hikayemiz
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim/ Sürdürülebilirlik /Sürdürülebilirlik Raporları/ Sürdürülebilirlik Raporu 2022 / GRI İçerik Endeksi
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / 2023 Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları / Sürdürülebilirlik Raporu 2022
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
Şirket 2020 yılından itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaktadır.
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
2023 yılına yönelik detaylar da 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ile ayrıca duyurulucaktır.
Yatırımcı İlişkileri İnternet Sayfası / Kurumsal Yönetim / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporları /Sürdürülebilirlik Raporu 2022