FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
04.04.2024
Genel Kurul Tarihi
29.04.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
AKSARAY
İlçe
AKSARAY MERKEZ
Adres
Kırımlı Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi Mehmetçik Bulvarı No:2
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi.
2 - 2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması.
4 - 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 - Şirketin 2023 faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2024 mali yılında görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin Şirket "Sponsorluk, Bağış ve Yardım Politikası" nın görüşülmesi ve onaya sunulması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan "Kar Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve görüşülmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan Şirket "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Şirket'in 2023 yılı baǧış ve yardımları hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı baǧış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi.
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
17 - Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

29.04.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır bulunanlar listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
02.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 29 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Aksaray Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 2 Mayıs 2024 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.