FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.05.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
120.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
600.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSKY00024
75.000
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
119.925.000
240.000.000,000
200,12507
B Grubu
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
120.000.000
240.000.000,000
200,00000
İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL)
240.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSKY00024
75.000
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
119.925.000
240.000.000,000
200,12507
2,00
B Grubu
B Grubu, GLRYH, TREBSKY00016
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
120.000.000
240.000.000,000
200,00000
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
7
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.05.2024 tarihli toplantısında;

1) Şirket esas sözleşmesinin 7'nci maddesinde öngörülmüş olan yetkiye istinaden, Şirket'in 1.500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 120.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 480.000.000.-TL artırılarak 600.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

2) Artırılan 480.000.000.-TL tutarındaki payların 240.000.000.-TL tutarındaki kısmının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından, 240.000.000.-TL tutarındaki kısmının ise mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmaksızın nakden karşılanmasına,

3) Nakit sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının, 1.-TL nominal değerli 1 adet pay için primli olacak şekilde 2.-TL olarak belirlemesine,

4) Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu AŞ.nin ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

5) Yapılacak sermaye artırımında ihraç edilecek payların tamamının borsada işlem gören nitelikte (B) grubu hamiline yazılı olarak oluşturulmasına,

6) Yapılacak olan nakit sermaye artırımında, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,

7) Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle 1.-TL nominal değerli bir payın fiyatının 2.-TL'den aşağı olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da oluşan fiyattan satılmasına,

8) Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecek işlemleri takiben, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliğ'inin 25'inci maddesi çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılmasına,

9) Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına

Katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.