FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.05.2024
Genel Kurul Tarihi
29.05.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
DİLOVASI
Adres
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No:1 41455 Dilovası Kocaeli
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - 2023 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.
4 - 2023 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi.
6 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı faaliyet yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında ve bu esaslar kapsamında yapılan ödemeler konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi.
10 - SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilen Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Madde tadilinin oya sunulması.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi.
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2023 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395'inci ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması.
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
16 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Marshall_Boya_2023_Yılı_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 06.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mayıs 2024 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'da Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Cad. No:1 41455 Dilovası Kocaeli adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmasına karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.