FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.05.2024
Genel Kurul Tarihi
30.05.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
SİNCAN
Adres
Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
7 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması
8 - 2023 yılında gerçeklesen ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin 2023 Mali yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi
11 - 2023 yılında Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Bilanço Kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
14 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Özgür Ulupınar'ın yerine TTK 363'e göre atanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İsmail Şahiner'in selefinin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak Genel Kurul'un onayına sunulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
15 - Dilek ve görüşler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 Genel Kurul Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
2023 Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
İç yönerge.pdf - İç Yönerge
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.05.2024 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 30 Mayıs 2024 Perşembe günü, saat 10:00'de işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Alcı OSB Mahallesi 2001. Cadde No:5A Sincan/ANKARA adresinde yapılmasına karar verilmiştir. 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı, Gündem, Vekaletname Formu ve İç Yönergeyi içeren Genel Kurul İlanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.