FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
06.05.2024
Genel Kurul Tarihi
31.05.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEYKOZ
Adres
Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp çıkmazı no:4 34805 Beykoz/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi
3 - 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - Bağımsız Dış Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması
5 - 2023 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
6 - Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul veya reddi
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri
8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini
9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakkına ilişkin tutarın tespiti
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması
11 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2025 yılında 2024 yılı olağan genel kurulu yapılıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması
14 - Bilanço tarihinden sonra yapılan maddi duran varlık alım ve satımı hakkında bilgi verilmesi
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi
16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi
17 - Dilek ve temenniler
18 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Yönetim Kurulu başkanlığından Genel kurula çağrı 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
VEKALETNAME gündem maddeli 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME BELGESİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 11:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere; Şirket Merkezimizin bulunduğu Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No:4 Beykoz/ İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, çağrı mektubu ve vekaletname örneği ekte pay sahiplerinin bilgisine

sunulmuştur