FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.05.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
385.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
771.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
CONSE, TRECONS00019
385.500.000
385.500.000,000
100,00000
1,00
CONSE, TRECONS00019
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
385.500.000
385.500.000,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 8 Mayıs 2024 tarihli toplantısında,

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinde verilmiş bulunan yetkiye istinaden, Şirket'in 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 385.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranda; 385.500.000 TL tutarında artırılarak tamamı nakden karşılanmak üzere 771.000.000 TL'ye artırılmasına;

2. Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'da detaylandırıldığı şekilde, Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi, borçluluk seviyesinin düşürülerek finansman giderlerinin kârlılık üzerindeki etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla finansal borçların ödenmesinde kullanılmasına,

3. Artırılan 385.500.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerli 385.500.000 adet payın nama yazılı olarak ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların imtiyazsız olarak tespitine;

4. Mevcut pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve mevcut pay sahiplerinin pay alma hakkının 1 adet pay için nominal değer olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına;

5. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesi, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine;

6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal fiyatın aşağısında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilmesine;

7. Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılmasına;

8. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

9. Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Global Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkili aracı kurum olarak belirlenmesine;

10. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması için Şirket imza sirkülerinde yetkili kişilere yetki verilmesine

karar vermiştir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.


Saygılarımızla