FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Tarihi
31.05.2024
Genel Kurul Saati
09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
30.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
ÇEŞME
Adres
Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin üyeliğinin tasvibi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınması şartıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili konusunda müzakere ve karar
10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması
13 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması
14 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi
16 - Dilek ve görüşler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Pınar Süt 2023 ogk ilan.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
PNSUT-2023 OGK Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mayıs 2024 Cuma günü, saat 09:30'da, Altın Yunus Mahallesi 3215 Sk. No:38 Çeşme/İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.

Şirketin 44.951.051,25 TL. olan çıkarılmış sermayesi, A grubu nama, B grubu nama, C grubu hamiline, paylardan oluşmakta olup, genel kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oy hakkı vardır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.