FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Tarih ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Tarihi
06.06.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:6 42 Maslak Plaza Ofis:3 Kat:2 Daire:59 Sarıyer/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
4 - 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması.
5 - 2023 faaliyet yılına ait konsolide SPK ve TTK bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6 - 2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması.
7 - Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti ve yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması.
8 - 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılına ait yönetim kurulu üyeleri üyelik ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.
9 - 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
10 - 2023 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2024- 31.12.2024 faaliyet yılı bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması.
11 - Şirketimiz Esas Sözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar verme yetkisi verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
12 - 2024 yılı içerisinde yönetim kurulu tarafından avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2024 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
14 - 2023 faaliyet yılında gerçekleşen Pay Geri Alımları hakkında bilgi verilmesi.
15 - Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi.
17 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. - 2023 OGK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. - 2023 OGK Davet Gündem ve Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; şirketimiz ortaklarının 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14:00'da Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:6 42 Maslak Plaza Ofis:3 Kat:2 Daire:59 Sarıyer/İSTANBUL adresinde gerçekleşecek Olağan Genel Kurul toplantısına davet edilmelerine karar verilmiştir.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Daveti, Vekaletname Örneği, Bilgilendirme dökümanı ve ekleri ekte yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimiz internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.