FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
13.03.2024
Genel Kurul Tarihi
05.04.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
04.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜMRANİYE
Adres
Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin EK-1'de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin EK-2'de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
CCI_Olagan Genel Kurul Davet Ilan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
CCI 2023 Ordinary General Assembly Invitation and Proxy.pdf - İlan Metni
EK: 3
CCI 2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı_1403.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4
CCI 2023 Ordinary General Assembly Information Document_1403.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5
Amaç ve Konu - Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6
Scope and Objective - Amendments to the Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 7
Sermaye - Ana Sozlesme Tadili.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 8
Share Capital - Amendments to the Articles of Association.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 5 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda;

 • Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı Finansal Tabloları ve Entegre Faaliyet Raporu onaylanmıştır.
 • Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
 • Şirketimizin SPK muhasebe standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2023 mali yılı net dönem kârı 20.579.818.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2023 yılı net dönem kârından karşılanmak üzere toplam brüt 2.000.015.710,55 TL'nin 27 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2023 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması önerisi onaylanmıştır.
 • SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil ve tescil edilmesi onaylanmıştır.
 • SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil ve tescil edilmesi onaylanmıştır.
 • Yönetim Kurulu üyeliklerine 2024 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıl müddetle Tuncay Özilhan, İlhan Murat Özgel, Mehmet Hurşit Zorlu, Talip Altuğ Aksoy, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Agah Uğur, Rasih Engin Akçakoca, Burak Başarır, Lale Develioğlu (Bağımsız), Prof. Dr. Barış Tan (Bağımsız), İlhami Koç (Bağımsız) ve Emin Ethem Kutucular'ın (Bağımsız), seçilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık toplam brüt 1.800.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.
 • 2024 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.
 • 2023 yılı içinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na (vergiden muaf vakıf) 90.107.840 TL, diğer kamuya yararlı dernekler ile vergiden muaf vakıflara ise 343.812 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.
 • Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
 • 2023 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
 • Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri konusunda izin verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?
Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
CCI 2023 YILI OLAĞAN GK TOPLANTI TUTANAĞI (05.04.2024)pdf.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazirun listesi_KVKKcompliant_ 5 Nisan 2024.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
SPK Onaylı Tadil Metinleri.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
Amendments to the Articles of Association.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 5 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiştir.