FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
10.05.2024
Genel Kurul Tarihi
06.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
05.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ÜSKÜDAR
Adres
Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması.
4 - 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Kar Dağıtım Politikası'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.
14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap döneminde yapılan bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
DİTAŞ_OGK 2023_GK Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2
DITAS 31.12.2023-Faaliyet Raporu - imzalı full set.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 3
Ditas 2023 yılı kar dağıtım.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Vekaletname örneği .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Ditaş Doğan SPK Rapor 31.12.2023 imzalı.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 6
Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Haziran 2024 Perşembe günü saat 11:00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde toplanacaktır. Olağan Genel Kurul Çağrı İlan Metni TTSG'de yayınlanacak olup; ayrıca açıklama ekinde verilmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.ditas.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür.