FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
Ortaklık, sistematik risk yönetim anlayışı doğrultusunda çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarıda oluşabilecek risk ve fırsatları tespit ederek bu alanlarda şirket politikalarını geliştirir. Çevre Politikası, Bilgilendirme Politikası, İnsan Değerleri Politikası, Yönetime Katılmayı Destekleyici Şirket Politikası, Kariyer Planı Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücret Politikası ve Tazminat Politikası oluşturulan polikalara örnek tekil eder. Ortaklık, mensubu olduğu Bakioğlu Holding'in geliştirdiği grup düzeyi politikalara da uyumla faaliyetlerini yürütür. Örneğin Bakioğlu Holding Etik İkleri, Bak Ambalaj için de geçerli olan ve şirketin çalışma ilkelerini belirleyen temel politikadır. Bahsi geçen tüm politika dokümanları www.bakambalaj.com.tr ve www.bakioglu.com.tr adreslerinden paydaşların serbest erişimine açıktır.
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık, sistematik risk yönetim anlayışı doğrultusunda çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarıda oluşabilecek risk ve fırsatları tespit ederek bu alanlarda şirket politikalarını geliştirir. Çevre Politikası, Bilgilendirme Politikası, İnsan Değerleri Politikası, Yönetime Katılmayı Destekleyici Şirket Politikası, Kariyer Planı Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Ücret Politikası ve Tazminat Politikası oluşturulan polikalara örnek tekil eder. Ortaklık, mensubu olduğu Bakioğlu Holding'in geliştirdiği grup düzeyi politikalara da uyumla faaliyetlerini yürütür. Örneğin Bakioğlu Holding Etik İkleri, Bak Ambalaj için de geçerli olan ve şirketin çalışma ilkelerini belirleyen temel politikadır. Bahsi geçen tüm politika dokümanları www.bakambalaj.com.tr ve www.bakioglu.com.tr adreslerinden paydaşların serbest erişimine açıktır.
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklığın hedef ve stratejileri doğrultusunda hazırladığı eylem planları bulunmakla birlikte, raporlama dönemi itibarıyla bu planların kamuoyuna duyurulduğu bir mecra henüz oluşturulmamıştır. Önümüzdeki dönemde yayınlanmasını hedeflediğimiz sürdürülebilirlik raporuyla bu ihtiyacın giderilmesini hedefliyoruz.
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklığın kurumsal politikalar doğrultusunda kurumsal yönetim süreçlerinin yönetilmesine ilişkin çalışmalar Yönetim Kurulu'nun alt komitesi olarak örgütlenmiş Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir. Yönetim düzeyinde çeşitli birimler ve çalışma grupları bu alanlarda gerçekleştirilen faaliyetleri yürütmektedir. Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komiteleri hakkında ayrıntılı bilgiye Bak Ambalaj 2022 Faaliyet Raporu’ndan ulaşılabilir.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu gözetiminde yürütülen çalışmaların verimli biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere bir alt komite olarak “Sürdürülebilirlik Komitesi” oluşturulmuştur. Sürdürülebilirlik Komitesi, Bak Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de üstlenen Bakioğlu Holding İcra Eş Başkanları’nın yanı sıra Bakioğlu Holding İnsan Değerleri ve Kurumsal Gelişim Grup Başkanı ve Holding Denetim Direktörü ile birlikte toplam 4 üyeden oluşur. Sürdürülebilirlik Komitesi, Bakioğlu Holding ve tüm Grup Şirketleri gibi Bak Ambalaj’ın sürdürülebilirlik performansının takibinden ve iyileştirilmesine yönelik aksiyonların kararlaştırılmasından sorumludur. Bu doğrultuda Komite, sürdürülebilirlik öncelikleri, şirket stratejisi ve iş hedefleri arasındaki uyumu gözetir, sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik gelişimi takip eder, şirket üst yönetiminin sürdürülebilirlik sorumluluklarını belirler ve performansı izler, sürdürülebilirlik politika, strateji ve çalışma programlarını değerlendirir. Sürdürülebilirlik Komitesi, elde ettiği bulguları her çeyrek dönemde Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu’na, yıllık çalışma raporu ve bulguları Genel Kurul’a sunar
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf sayfa :20-21
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklığın hedef ve stratejileri doğrultusunda hazırladığı eylem planları bulunmakla birlikte, raporlama dönemi itibarıyla bu planların kamuoyuna duyurulduğu bir mecra henüz oluşturulmamıştır. Önümüzdeki dönemde yayınlanmasını hedeflediğimiz sürdürülebilirlik raporuyla bu ihtiyacın giderilmesini hedefliyoruz.
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf sayfa :76-84
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Paydaş iletişiminde kurumsal web sayfası, faaliyet raporları, KAP Bildirimleri kullanılmaktadır.
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Birleşmiş Milletler tarafından hükümetler, şirketler ve sivil toplum örgütlerine, sürdürülebilir bir gelecek için küresel sorunlara karşı iş birliği içinde çalışmaları ve harekete geçmeleri için yapılan bir eylem çağrısıdır. Bakioğlu Holding ve Grup Şirketleri olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) destekliyoruz. Sürdürülebilirlik öncelikleriyle ilişkilendirilen SKA’lar da sürdürülebilirlik yönetimi programının bir parçası kabul ediyoruz. Bakioğlu Holding ve Grup Şirketlerimizin yürüttüğü faaliyetler ile 7 amaca doğrudan katkı sağlıyoruz.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf sayfa:26
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında herhangi bir dava bulunmamaktadır
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklığın sürdürülebilirlik performansına yönelik bağımsız güvence çalışması bulunmamaktadır.
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak_ambalaj_2022_fr.pdf sayfa:47-48
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık, iş etiği ve kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere uyumlu biçimde yürütmeyi hedefler. Raporlama döneminde çevre mevzuatına uyumsuzluktan dolayı ortaklığa açılan dava bulunmamaktadır.
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel hedeflerin gerçekleştirilmesi ve yönetimi ile ilgili henüz bir teşvik programı tanımlanmamıştır..
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Bakioğlu Holding A.Ş. bünyesindeki diğer şirketler gibi Bak Ambalaj Şirketi çalışanlarının, tedarikçilerinin, müşterilerinin ve toplumun çevre bilincinin arttırılması için çalışmalarda bulunmakta ve çoğaltarak devam edecektir. Bakioğlu Holding bünyesindeki diğer şirketler gibi Bak Ambalaj Şirketi satın alma sistemlerinde çevreci satın alma kriterlerini esas almayı hedeflemektedir. Sivil Toplum Kuruluşları ve Devlet Kuruluşlarında aktif çalışılarak, bilgi paylaşımında bulunulacak, ülke çevre ve iklim değişikliği politikaları oluşturulmasında yapılan çalışmalara devam edilecek, destek verilecektir. Uluslar arası politika yapıcı platformlarda aktif katılım ile, gelişmelere katkıda bulunulacaktır.
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf sayfa:28-30
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
2022 yılında, faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyon yoğunluğu 0,05 Ton CO₂/Bin TL olarak gerçekleşti. Enerji verimliliği girişimlerimiz ve yenilenebilir enerji kullanım stratejimiz sayesinde 12.239 Ton CO₂ emisyon tasarrufu sağladık.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf sayfa:35-37
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık, çevre ve iklim etkilerine yönelik performansını tanımlanmış standart ve protokollere göre ölçüp değerlendirmekte ve raporlama dönemi itibarıyla bilgiler sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna duyurulmaktadır.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık, çevre ve iklim etkilerine yönelik performansını tanımlanmış standart ve protokollere göre ölçüp değerlendirmekte ve raporlama dönemi itibarıyla önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna duyurulmaktadır.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Bak Ambalaj elektrik enerjisi ihtiyacının tamamını, karbon ayak izini azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak amacıyla yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik enerjisinden sağlamakta, IREC sertifikaları ile süreci belgelenmektedir. 2023 yılında tüm elektrik tüketiminin %100'ünü Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’na (I-REC) bağlı üreticilerden gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra çalışanların özel günlerinde onların adına fidan bağışları yapılmaktadır. Bak Ambalaj olarak da ayrıca düzenli olarak fidan bağışları yapılmaktadır.
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Sera gazı salım sınırlamaları iş yapış tarzının bir parçasıdır. Şirketimiz tüm operasyonların ve üretim süreçlerinin çevre etkisini ölçerek, sürekli iyileştirme hedefi içinde sera gazı emisyonları ve çevreye zararlı etkileri sektörel karşılaştırmalara paralel olarak azaltacak ve ülke çapında öncü kuruluşlardan biri olmayı hedeflemektedir.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık, iş hedefleri çerçevesinde sunduğun ürünlerin çevresel etkisini azaltmaya, çevresel etkisi muadillerine kıyasla düşürülmüş ürünler geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu türden ürünler hakkında bilgiler kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.
http://www.bakambalaj.com.tr/surdurulebilir-urunler.aspx
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
Bak Ambalaj üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmaktadır. Tedarikçilerimizden Sera Gazı Emisyonlarına yönelik yaptıkları çalışmaları takip etmek adına çalışma yapılması planlanmaktadır. Ayrıca Bak Ambalaj olarak Bilimsel Tabanlı Hedefler konusunda 2024 yılı içerisinde taahhüt verilmesi planlanmaktadır.
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
raporlama dönemi itibarıyla bu veriler sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna duyurulmaktadır.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık, çevre ve iklim etkilerine yönelik performansını dönemsel olarak ölçüp değerlendirmekte ve raporlama dönemi itibarıyla bu veriler sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna duyurulmaktadır.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Ortaklık, çevre ve iklim etkilerine yönelik performansını dönemsel olarak ölçüp değerlendirmekte ve raporlama dönemi itibarıyla bu veriler sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna duyurulmaktadır.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık, karbon ayak izini azaltmak ve yenilenebilir enerji kullanımını artırmak amacıyla tüm elektrik tüketiminin %100'ünü Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikasına (I-Rec) bağlı üreticilerden gerçekleştirmiştir.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf sayfa:34-37
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık, tüm enerji tüketim verilerini tür bazında dönemsel olarak ölçüp değerlendirmekte; tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan tedarikçilerden sağlamakta ve yenilenebilir enerji tüketimini I-REC sertifikasıyla güvence altına almıştır. raporlama dönemi itibarıyla bu veriler sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna duyurulmaktadır.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf sayfa:34-37
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Raporlama dönemi itibarıyla bu veriler sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna duyurulmaktadır.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf sayfa:34-37
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Raporlama dönemi itibarıyla bu veriler sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna duyurulmaktadır.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf sayfa:34-37
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de henüz karbon fiyatlandırma uygulaması yoktur. Gelişmeler takip edilmektedir
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Uygulanmamaktadır.
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
CDP (Karbon Saydamlık Projesi), iklim değişiklikleri risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan tek bağımsız uluslararası kuruluş olma özelliğini taşımaktadır. CDP aracılığıyla sera gazı salımları ve iklim değişikliği stratejilerinin kamuoyuna ve yatırımcılara açıklanması sayesinde şirketler ve hükümetler karbon emisyonlarını azaltma hedefleri koyarak performans iyileştirmesi yapabilmektedirler. Bak Ambalaj olarak, 2010 yılından bu yana CDP raporlaması yapıyoruz. 2022 yılında Bak Ambalaj, İklim Değişikliği araştırmasında değerlendirilerek C düzeyle ödüllendirilmiştir
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf sayfa:29
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklığın mensubu olduğu Bakioğlu Holding'in yayınladığı Etik İlkeleri, Ortaklık içinde geçerli olan kuralları düzenlemektedir. Bu politika dokümanında insan hakları ve çalışan haklarına yönelik maddeler de yer almaktadır.
https://bakioglu.com.tr/pdf/Bakioglu_EtikIlkeler.pdf
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
https://www.bakambalaj.com.tr/insan-degerleri-ve-kurumsal-gelisim-politikasi.aspx
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz SEDEX tarafından denetlenmekte olup, bu kapsamdaki çalışmalarımız devam etmektedir.
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
lgili kurallar Ortaklığın mensubu olduğu Bakioğlu Holding'in yayınladığı Etik İlkeler dokümanında ve Ortaklığın yayınladığı İnsan Değerleri Politikasında yer almaktadır.
https://bakioglu.com.tr/pdf/Bakioglu_EtikIlkeler.pdf
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
lgili kurallar Ortaklığın mensubu olduğu Bakioğlu Holding'in yayınladığı Etik İlkeler dokümanında ve Ortaklığın yayınladığı İnsan Değerleri Politikasında yer almaktadır.
https://www.bakambalaj.com.tr/insan-degerleri-ve-kurumsal-gelisim-politikasi.aspx https://bakioglu.com.tr/pdf/Bakioglu_EtikIlkeler.pdf
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Geçtiğimiz yıl Bakioğlu Holding çatısı altında hayata geçirilen “Etik Kurul ve Etik Hat Yönetmeliği”ne uygun olarak etik ilkelerin ihlalini kesinlikle tolere etmeyiz. Bu kapsamda, Bak Ambalaj’da etik ve yolsuzluğa ilişkin herhangi bir şüphe durumunda ve/ veya kurallara aykırı bir davranış ya da uygulamaya tanık olunduğunda söz konusu durumu bildirmek veya danışmak isteyen tüm çalışanlarımız için 2022 yılı itibarıyla Etik Hat uygulamasını devreye aldık. Etik Hatta gelen tüm bildirimler KPMG Bağımsız Denetim firması tarafından Etik Hat ve Etik Kurul Yönetmeliği’ne uygun olarak ilgili bölümlere raporlanmaktadır. Gelen bildirimlerin tamamı için Denetim Bölümü tarafından ön inceleme yapılmaktadır. Tüm bildirimler ön inceleme raporlarıyla birlikte Etik Kurul ile paylaşılmaktadır. Çalışanlarımız, üçüncü bir tarafsız kuruluş tarafından yönetilen Etik Hattı’na e-postayla ya da günün her saatinde bu konuya özel telefon hattı üzerinden ulaşabilmektedirler. Paydaşlarımız da aynı şekilde Etik Hattı’na ulaşarak şikayetlerini bildirebilmektedirler Telefon No : 0 850 281 55 57 Mail adres : bakiogluetikhat@kpmg.com.tr
https://bakioglu.com.tr/pdf/Bakioglu_EtikIlkeler.pdf
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
İlgili kurallar Ortaklığın mensubu olduğu Bakioğlu Holding'in yayınladığı Etik İlkeler dokümanında ve Ortaklığın yayınladığı İnsan Değerleri Politikasında yer almaktadır.
https://www.bakambalaj.com.tr/insan-degerleri-ve-kurumsal-gelisim-politikasi.aspx https://bakioglu.com.tr/pdf/Bakioglu_EtikIlkeler.pdf
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık faaliyetleri, belirli iş güvenliği ve çevre prosedürlerine bağlı olarak yasalarda belirtilen şartlara uyumlu biçimde yürütülmekte ve iş güvenliği istatistikleri sistematik olarak takip edilmektedir. raporlama dönemi itibarıyla bu veriler sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna duyurulmaktadır.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf sayfa :69-70
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık faaliyetleri, belirli iş güvenliği ve çevre prosedürlerine bağlı olarak yasalarda belirtilen şartlara uyumlu biçimde yürütülmekte ve iş güvenliği istatistikleri sistematik olarak takip edilmekle birlikte bu bilgilerin kamuoyuna açıklandığı bir uygulama raporlama dönemi itibariyle henüz hayata geçirilmemiştir. Önümüzdeki dönemde yayınlanmasını hedeflediğimiz sürdürülebilirlik raporuyla bu ihtiyacın giderilmesini amaçlıyoruz.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf sayfa :69-70
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kişisel verilerin korunmasına ilşkin şirket politikamız şirket internet istesinde yayınlanmaktadır.
http://www.bakambalaj.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu.aspx
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
Etik İlkelerimiz şirket internet istesinde yayınlanmaktadır.
http://www.bakambalaj.com.tr/pdf/Bakioglu_EtikIlkeler.pdf
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Önümüzdeki dönemde şirket bu konuda aksiyon almayı planlamaktadır.
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
İş sağlığı ve güvenliği, çevre, etik ilkelerle ilgili çalışanlarımıza bilgilendirme eğitimleri verilmektedir.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
ISO 9001 Kalite yönetimimiz kapsamında Kalite ve Gıda Yönetim politikamız gereği müşterilerimizin memnuniyet öncelikli odak konularımız arasında yer almaktadır. Müşterilerimizin şikayetlerini ilgililere iletebilecekleri kanallar da oluşturulmuştur. Bu bilgilere şirket internet sitesinde yer verilmektedir. Ancak raporlama dönemi itibariyle Müşteri Memnuniyeti Politikası henüz yayınlanmamıştır. Önümüzdeki dönemde bu çalışmanın gerçekleştirilmesine yönelik planlamalar yapılacaktır.
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik konularındaki iletişimlerimiz kurumsal internet sitemiz, sürdürülebilirlik raporumuz ve yıllık faaliyet raporumuz çerçevesinde yürütülmektedir
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf Sayfa:27-30
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
Raporlama dönemi itibarıyla bu veriler sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna duyurulmaktadır.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Raporlama dönemi itibarıyla bu veriler sürdürülebilirlik raporu ile kamuoyuna duyurulmaktadır.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
Şirket bu madde ile ilgili aksiyonlarını izleyen dönemlerde gündeme almayı planlamaktadır.
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Bak Ambalaj’ın sürdürülebilirlik konusunda öncelikli konuların belirlenmesi süreci şirket çalışanlarımız, yöneticilerimiz ve dış paydaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Paydaş analizimiz neticesinde Bak Ambalaj için öncelikli konular ve katkı sağlanacak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları belirlenmiştir.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Ortaklığın 2030 sürdürülebilirlik gelişim planı kapsamında çalışma kapsamına dahil ettiği "zero carbon point" ve "continued dialogue, closer to europe" projeleri sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve eğitim konularında farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaları kapsar.
https://www.bakambalaj.com.tr/images/kataloglar/bak-ambalaj-sr-2022.pdf