FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
01.04.2024
Genel Kurul Tarihi
03.05.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
02.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Beyaz Karanfil sokak No:13 3. Levent
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması müzakeresi ve onaya sunulması,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması konusunda karar verilmesi,
6 - Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve karar alınması,
7 - . 31.12.2023 tarihi itibarıyla TMS/TFRS tablolarında ve Vergi Usul Kanunlarına göre yapılan enflasyon düzeltmesinden kaynaklı oluşan geçmiş yıl zararlarının öz sermaye kalemleri ile mahsup işlemine dair yönetim kurulunun önerisinin oylanması,
8 - . Hisse senedi ihraç pirimlerinin vergi usul kanununa (VUK) göre sermaye yedekleri hesabında takip edilmesine ilişkin bilgilendirme,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
10 - Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin asaletlerinin Genel Kurul tasvibine sunularak,onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,
11 - Şirketin, 2024 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulunca önerilen Bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
12 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,
14 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "MERKEZ VE ŞUBELER" başlıklı 4.maddesinin (EK 1),Şirketin Merkezinin Muğla İli Bodrum İlçesi maliki olduğumuz Fuga Panorama Sitesine taşınmasına dair Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - . 2023 yılında sosyal yardım amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 faaliyet yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması,
18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 faaliyet yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve diğer haklar konusunda genel kurula bilgi verilmesi,
20 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması
21 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Metemtur Genel Kurul Toplantısı Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş.' nin Olağan Genel Kurul toplantısı 03.05.2024 tarihinde, saat 11.00'de, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3,Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2024 tarih ve 96410164 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda ÇEÇEN'in katılımı ile yapılmıştır. Toplantı tutanağı tam metni ve Hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
13.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
METEMTUR TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2
hazirun_1212641714727426635.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 03.05.2024 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.