FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
BİM, 2021 faaliyet döneminde ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlamıştır. Bu çalışmalar kapsamında sürdürülebilirlik öncelikleri çeşitli paydaşların da görüşü alınarak belirlenmiştir.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yönetişimi Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Politikalar Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.
https://www.bim.com.tr/Categories/674/politikalar.aspx
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
ÇSY Politikaları kapsamında belirlenen orta vadeli ÇSY hedefleri Entegre Faaliyet Raporunda kamuyla paylaşılmıştır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Taahhütlerimiz ve Hedeflerimiz https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
BİM, 1 Aralık 2020 tarihinde Sürdürülebilirlik Birimi’nin kurulmasına karar vermiştir. İlgili birim organizasyon yapısı genelindeki sürdürülebilirlik faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamaktadır. 18 Mart 2021 tarihinde Şirket’in ÇSY çalışmalarının yürütülmesi, uygulanması ve takibi için Yönetim Kurulu’na bağlı Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yönetişimi Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Yönetim Kurulu, kurul bünyesinde yer alan Sürdürülebilirlik Komitesi vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.
Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları https://www.bim.com.tr/Uploads/Surdurulebilirlik%20Komitesi%20Calısma%20Esasları.pdf
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Belirlenen orta vadeli ÇSY hedefleri dahilinde uygulamaya alınan veya alınması planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Taahhütlerimiz ve Hedeflerimiz https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
KPG'ler Entegre Faaliyet Raporunda toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Performans Göstergeleri Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik performansını iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyetin detayları Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
BİM Sürdürülebilirlik Anlayışı BİM'in ÇSY konularındaki önceliklerinin hangi SKA ile ilişkili olduğu hakkında bilgi vermektedir.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yönetişimi Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Çevre konusunda önemli bir dava veya ceza bulunmamaktadır. Çalışan hakları ile ilgili olarak Şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı: 2023 yılında aleyhte kesinleşmiş 104 adet dava bulunmaktadır. İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle Şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı: 2023 yılında aleyhte kesinleşmiş 1 adet dava bulunmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
BİM’in finansal bilgiler haricindeki verilerine doğrulama alınması önümüzdeki yıllarda değerlendirilecektir.
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Şirket Çevre Politikası kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır. Bu politika kapsamında uygulamalar ve eylem planları Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca, Şirketin bir bölge deposunda ISO14001 sertifikası bulunmaktadır.
https://www.bim.com.tr/Politikalar/Genel/BİM%20Çevre%20Politikası.pdf
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
BİM, birden fazla ülkede, birden fazla marka ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Çevresel verilerde mümkün olduğunca kapsamlı verileri açıklamaya gayret göstermektedir. Bununla birlikte, veriye erişimin mümkün olmadığı durumlarda sadece Türkiye kapsamında veya sadece BİM markasının verileri paylaşılabilmektedir. Kısıtlı verilerin paylaşıldığı durumda aydınlatma mutlaka yapılmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Rapor Hakkında Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Bulunmamaktadır.
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
BİM, sürdürülebilirlik hedeflerinin iş süreçlerine entegre edilebilmesi amacıyla dört adet sürdürülebilirlik çalışma grubu oluşturmuştur. Çevresel konular, Çevre Çalışma Grubu tarafından ele alınmaktadır. Çevre Çalışma Grubu, operasyonlarımızda çevresel etkiyi ölçmek, takip etmek ve en aza indirmek için projeler geliştirmek üzere görevlendirilmiştir.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yönetişimi Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel konulardaki hedeflerimizin tedarikçilerimiz tarafından da benimsenmesi için Sorumlu Tedarik Politikamız, Yönetim Kurulu tarafından benimsenmiş ve internet sitemizde yayımlanmıştır. Bu politika ayrıca tedarikçilerimizle yapılan sözleşmelere eklenmektedir.
https://www.bim.com.tr/Politikalar/Genel/BİM%20Sorumlu%20Tedarik%20Politikası.pdf
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Ambalaj ve Atık Yönetimi Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
BİM çevresel göstergeleri Entegre Faaliyet Raporunda toplu olarak açıklamaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Performans Göstergeleri Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
BİM’in sürdürülebilirlik stratejisini ve performansını paydaşlarına sunduğu Entegre Faaliyet Raporu, Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) Standartları “Temel” (Core) seçeneğine uygun olarak hazırlanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Rapor Hakkında Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Performans Göstergeleri Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
BİM, çevresel göstergelerin durumunu, kısa ve uzun vadeli hedeflerini Entegre Faaliyet Raporunda açıklamaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Taahhütlerimiz ve Hedeflerimiz https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
BİM, iklim krizi ile mücadele stratejisi ve eylemlerini Entegre Faaliyet Raporunda yayımlamaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu İklim Değişikliği ile Mücadele ve Çevre Yönetimi Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu İklim Değişikliği ile Mücadele ve Çevre Yönetimi Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
BİM Sorumlu Tedarik Politikası kapsamında özellikle özel markalı ürün tedarikçileriyle yapılan projelerin çıktılarına Entegre Faaliyet Raporunda yer verilmektedir.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu İklim Değişikliği ile Mücadele ve Çevre Yönetimi Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Performans Göstergeleri Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Performans Göstergeleri Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu İklim Değişikliği ile Mücadele ve Çevre Yönetimi https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Performans Göstergeleri Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu İklim Değişikliği ile Mücadele ve Çevre Yönetimi https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Performans Göstergeleri Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
BİM’in karbon ticaretine yönelik bir uygulaması mevcut değildir.
BİM Entegre Faaliyet Raporu https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
BİM’in karbon ticaretine yönelik bir uygulaması mevcut değildir.
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
BİM'de karbon fiyatlandırması uygulaması mevcut değildir.
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
https://www.bim.com.tr/Categories/654/faaliyet-raporlari.aspx
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.
https://www.bim.com.tr/Politikalar/Genel/BİM%20İnsan%20Hakları%20Politikası.pdf https://www.bim.com.tr/Politikalar/Genel/BİM%20İnsan%20Kaynakları%20Politikası.pdf
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.
https://www.bim.com.tr/Politikalar/Genel/BİM%20Çeşitlilik%20ve%20Kapsayıcılık%20Politikası.pdf
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Tedarik Zinciri Yönetimi ve İnsan Kaynakları Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Bu konuda şikayetlerin iletilebileceği Etik Hat oluşturulmuş, gelen bildirimlerin çözümlenmesine ilişkin süreç Uygunsuzluk Bildirim Politikasında açıklanmıştır.
https://www.bim.com.tr/Politikalar/Genel/BİM%20Uygunsuzluk%20Bildirim%20Politikası.pdf
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.
https://www.bim.com.tr/Politikalar/Genel/BİM%20İnsan%20Kaynakları%20Politikası.pdf
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Bu konuda şikayetlerin iletilebileceği Etik Hat oluşturulmuş, gelen bildirimlerin çözümlenmesine ilişkin süreç Uygunsuzluk Bildirim Politikasında açıklanmıştır.
https://www.bim.com.tr/Politikalar/Genel/BİM%20Uygunsuzluk%20Bildirim%20Politikası.pdf
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Çalışanlar Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
İSG konularına İnsan Kaynakları Politikasında yer verilmiştir.
https://www.bim.com.tr/Politikalar/Genel/BİM%20İnsan%20Kaynakları%20Politikası.pdf
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Performans Göstergeleri Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
İlgili aydınlatma metnine Şirket internet sitesinde yer verilmiştir.
https://www.bim.com.tr/Categories/697/talep-sikayet-kvkk.aspx
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
BİM Etik İlkeler Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.
https://www.bim.com.tr/Politikalar/Genel/BİM%20Etik%20İlkeler.pdf
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Mesajı ve CEO Mesajı Bölümleri https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Çalışanlar Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır.
https://www.bim.com.tr/Politikalar/Genel/BİM%20Müşteri%20Memnuniyeti%20Politikası.pdf
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Konuya ilişkin açıklamalar Entegre Faaliyet Raporunda kamuya açıklanmaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Paydaş Haritası ve Paydaş Diyaloğu Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
BİM, Entegre Faaliyet Raporlarını GRI standartlarında yayımlamaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Rapor Hakkında Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Bulunmamaktadır.
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
2022 yılı itibarıyla BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan BİM, 2023 yılı ilk çeyreği itibariyle BIST Sürdürülebilirlik 25 endeksine dahil edilmiştir. BİM ayrıca FTSE4Good Emerging ve FTSE Emerging ESG Endekslerinde yer almaktadır.
BİM Entegre Faaliyet Raporu CEO Mesajı Bölümü Kamuyu Aydınlatma Platformu Bildirimi: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088484
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
BİM'in sürdürülebilirlik öncelikleri çeşitli paydaşların da görüşü alınarak belirlenmiştir.
BİM Entegre Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Yönetişimi Bölümü https://www.bim.com.tr/FaaliyetRaporlari/2023/Entegre%20Faaliyet%20Raporu%202023.pdf
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Bulunmamaktadır.