FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Güncelleme-2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
09.05.2024
Genel Kurul Tarihi
10.06.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
09.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
SİNCAN
Adres
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu, Şadi Türk Bulvarı 20.Cadde No:27 Malıköy, Sincan/ANKARA
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2023 Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - 2023 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Komiteleri'nin üyeleri ile çalışma esaslarının belirlenmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Şirket Kâr Dağıtım Politikası" ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2023 faaliyet yılı kârının nakit dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması, 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Şirket Kamuyu Aydınlatma Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Şirket Kâr Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Halen yürürlükte bulunan ve 09.12.2014 tarihinde tescil edilerek 12.12.2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanan Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerine uyumunun sağlanabilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değişiklik metnini de içeren Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
17 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
GIPTA A.Ş. Genel Kurul İç Yönergesi.pdf - İç Yönerge
EK: 2
GIPTA A.Ş. Genel Kurul Vekâletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
GIPTA_2023_Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 09 Mayıs 2024 tarihli toplantısında, 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 10 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 11:00'de "Başkent Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Konferans Salonu, Şadi Türk Bulvarı 20.Cadde No:27 Malıköy, Sincan/ANKARA adresinde yapılmasına karar vermiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak hazırlanan Bilgilendirme Dokümanı, vekâletname formu ve Genel Kurul İç Yönergesi'ni içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti metni Ek'te verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.