FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
15.05.2024 Tarihli Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
17.04.2024
Genel Kurul Tarihi
15.05.2024
Genel Kurul Saati
15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
14.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Muallim Naci Cad. No: 69 34347 Alarko Merkezi Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve saygı duruşu.
2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
4 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2023 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
7 - Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
8 - Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
9 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
10 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
11 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 15.05.2024 tarihinde, saat 15.00'te, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.05.2024 tarih ve 96794455 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.04.2024 tarih ve 11066 sayılı nüshasında, şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 19.04.2024 tarih 14238 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.800.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 9.078.260,49 TL olan 907.826.049 payın temsilen, toplam itibari değeri 171 TL olan 17.100 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ÜMİT NURİ YILDIZ tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı NİV GARİH, Yönetim Kurulu Üyesi BAHAR ÖZERAY ÇOLAKEL, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'yi temsilen SELÇUK ŞAHİN'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.

2. Toplantı Başkanlığına MEHMET AHKEMOĞLU'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na ZÜMRÜT DİLEK ELMAS'ı, Tutanak Yazmanlığı'na NİLAY FULYA KURUTÇU'yu ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerin bulunmadığı toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen SELÇUK ŞAHİN tarafından okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporu da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5. 2023 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.

6. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. 2023 yılında yapılmış olan bağışların tutarının 3.776.842 TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

8. 2024 yılında yapılacak bağışların sınırı konusu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge doğrultusunda, 10.000.000,-TL olmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

10. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önergeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu kararında önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

· Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2023 yılına ait finansal tablolarında yer alan net dönem zararı 411.416.305 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise net dönem zararı 70.377.104,77 TL olduğundan söz konusu finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığına,

· Bu nedenle kar dağıtımı yapılmayarak oluşan zararın geçmiş yıllar zarar hesabına aktarılmasına,

oybirliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda; Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin ve imza yetkilerinin iptaline, Yönetim Kurulu üyeliklerine; Niv GARİH, Ümit Nuri YILDIZ, Muriel Makharine TOPPAZZİNİ ve Sathya Moorthi DEVARAJAN, bağımsız üye olarak Sıla BAŞARAN ve Bedriye Banu KÖKER'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız üyeler Bedriye Banu KÖKER ve Sıla BAŞARAN'a aylık brüt 40.000,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

SPK'nın 19.03.2024 tarihli yazısı ile Bedriye Banu Köker ve Sıla Başaran hakkında olumsuz görüş bildirilmediği bilgisi iletildi.

12. Yönetim Kurulu üyelerine, "Carrier ile Alarko arasındaki Hissedarlar Sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı hükümleri saklı kalmak kaydıyla" Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına oybirliği ile karar verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 479920-0 Ticaret Sicil No ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

15. Dilek ve temennilere geçildi. Fiziki ortamda hissedarlarımızdan Hamza İnan söz alarak, açık ve şeffaf yönetim için ve yapılan bağışlar için teşekkür ederek, hissedarlara bedelsiz hisse dağıtımı yapılıp yapılmayacağını sordu. Yönetim Kurulu başkanımız Niv Garih, şu an için bu yönde bir plan olmadığını ancak konunun her sene değerlendirileceğini belirtti.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirilmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih'e tutanakla teslim edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2
15.05.2024 _tarihli hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3
Meeting Minutes.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar