FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan genel Kurul sonuçları tescili hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
28.03.2024
Genel Kurul Tarihi
15.05.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
14.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
BOLU
İlçe
MENGEN
Adres
Beşler Mahallesi Serpek Mevkii
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, saygı duruşu,
2 - Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
5 - 2023 Yılı Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket'in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
7 - 2023 Yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına yönelik teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimi hakkında karar alınması
11 - Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile ilgili Tadil Tasarısının onaylanması
12 - Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/173-174 sayılı Bülteninde yayınlanan İlke kararına istinaden 2023 yılı bağış ve yardım üst sınırının 1.500.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin 26.10.2023 tarih ve 27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın 3. Maddesi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
13 - Şirketin 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarı üst sınırının belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin ve pay sahibi diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2023 yılı içerisinde, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile kendisi veya başkası adına çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yaptıkları işlemler hususunda bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde bahsi geçen iznin verilmesi,
16 - Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirilme esasları" ve bu kapsamda 2023 yılında yapılan ödeme ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi,
17 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Çift onaylı GK a sunulacak 6. sermaye tadil metni 2024..pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar onaylandı,

Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı karının dağıtım teklifi kabul edildi,

Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 yıllığına Mustafa ATEŞ ve Nilüfer ARIAK seçildi,Yönetrim Kurulu - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı belirlendi,

2024 yılı Bağımsız Denetim Şirketi olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş' nin seçimi onaylandı,

2023 Yılı bağış sınırı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan artış onaylandı, 2024 yılı için bağış sınırı 3.000.000 TL olarak belirlendi.

Kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL na yükseltilmesi ve tavan süresinin 2024-2028 olarak belirlenmesi kabul edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
16.05.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Hazirun KVKK lı.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Toplantı Tutanağı 15.05.2024.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

15.05.2024 Tarihinde yapılan Olağan Genel kurul toplantısı sonuçları Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde 16.05.2024 tarihinde tescil edilerek TTSG nin 11083 sayısında ilan edilmiştir.