FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Uyum Durumu
Açıklama
Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet
Kısmen
Hayır
İlgisiz
oda_SustainabilityComplianceReportAbstract|
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
oda_GeneralPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
A. GENEL İLKELER
oda_StrategyPolicyGoalsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1. Strateji, Politika ve Hedefler
oda_EsgIssuesRisksOpportunitiesDeterminedByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_EsgPoliciesCreatedDisclosedToPublicByBoard|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_ShortAndLongTermTargetsSetWithinTheScopeOfEsgPoliciesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_ImplementationMonitoringSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2. Uygulama/İzleme
oda_CommitteesUnitsResponsibleForImplementationOfEsgPoliciesAndSeniorOfficialsAndDutiesIdentified|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
Şirketimiz, bağlı olduğu global MDLZ şemsiyesi altında belirlenen ÇSY konularında hedeflerini belirlemekte ve bu yönde aksiyonlar almaktadır. Dolayısıyla lokal tarafta bir komiteye ihtiyaç bulunmamaktadır.
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_ActivitiesCarriedOutByResponsibleCommitteeUnitReportedToTheBoardOfDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X
Şirketimiz, bağlı olduğu global MDLZ şemsiyesi altında belirlenen ÇSY konularında hedeflerini belirlemekte ve bu yönde aksiyonlar almaktadır. Raporlamalar Mondelez bünyesinde yapılmaktadır.
oda_EsgTargetsImplementationAndActionPlansCreatedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Eylem Planları Mondelez bünyesinde oluşuturulmuş olup Global talimatları uyulmaktadır. Bu planlar kamuya açıklanmamıştı
oda_EsgKeyPerformanceIndicatorsAndLevelOfReachingTheseIndicatorsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
Eylem Planları Mondelez bünyesinde oluşuturulmuş olup Global talimatları uyulmaktadır. Bu planlar kamuya açıklanmamıştır
oda_ActivitiesToImproveSustainabilityPerformanceDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Satışını yaptığımız sakız ürünlerimize yönelik sürdürülebilirlik kapsamında Ege Orman Vakfı ile birlikte sakız ağaçlarının artırılmasına yönelik ağaçlandırma projemiz bulunmakta ve devam etmektedir.
oda_ReportingSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3. Raporlama
oda_InformationAboutTheSustainabilityPerformanceTargetsAndActionsGivenInAnnualReports|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X
Global çatı kuruluşumuz Mondelez International Inc. içinde bulunduğumuz Mondelez Şirketler topluluğu adına yılda bir defa sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin hedefleri ve eylemlerini açıklamaktadır.
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_InformationAboutActivitiesWhichAreRelatedToUnDevelopmentGoalsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
Çalışma yapılmamıştır
oda_LawsuitsFiledConcludedAboutEsgIssuesMaterialInTermsOfEsgPoliciesWillSignificantlyAffectCompanyActivitiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
Aleyhimize dava açılmamıştır.
oda_VerificationSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4. Doğrulama
oda_CompanyKeyEsgPerformanceMetricsVerifiedByIndependentThirdpartyAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Sürdürülebilirlik performansı parçası olduğumuz Mondelez grup şirketleri adına global çapta takip edilmektedir ve buna ilişkin performans ölçümleri rapor halinde kamu ile paylaşılmaktadır. Bağımsız üçüncü taraflara bir doğrulatılma işlemi mevcut değildir.
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_EnvironmentalPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
B. ÇEVRESEL İLKELER
oda_PoliciesAndPracticesActionPlansEnvironmentalManagementSystemsAndProgramsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X
Çevre Politikamız, Çevre Yönetim Sistemimiz mevcuttur ve bu yönde faaliyetler sürdürülmektedir, kamu ile paylaşılmamaktadır.
oda_EnvironmentalReportsDisclosedToThePublicInculidingScopeReportingPeriodReportingDateAndLimitationsAboutReportingConditions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
Çevre Politikamız, Çevre Yönetim Sistemimiz mevcuttur ve bu yönde faaliyetler sürdürülmektedir, kamu ile paylaşılmamaktadır.
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_EnvironmentalTargetsWithinTheScopeOfPerformanceIncentiveSystemsWhichIncludedInTheRewardingCriteriaDisclosedOnTheBasisOfStakeholders|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık içerisinde hedeflerin gerçekleşmesi için atıkların azaltılması, su ve enerji tüketiminin azaltılması, CO2 salınımının azaltılması çalışmalarımız global politikalarımız ile uyumlu şekilde mevcuttur, ayrıca kamu ile paylaşım yapılmamaktadır. Global tarafta tek elden tüm Mondelez grup şirketlerine
Ortaklık içerisinde hedeflerin gerçekleşmesi için atıkların azaltılması, su ve enerji tüketiminin azaltılması, CO2 salınımının azaltılması çalışmalarımız global politikalarımız ile uyumlu şekilde mevcuttur, ayrıca kamu ile paylaşım yapılmamaktadır. Global tarafta tek elden tüm Mondelez grup şirketlerine adına rapor hazırlanıp kamu ile paylaşılmaktadır.
oda_HowPrioritisedEnvironmentalIssuesIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Çevresel sorunların çözümü global Mondelez politikları çerçevesinde iş hedefleri ve stratejileri ile entegre durumdadır, global Mondelez şirketler topluluğu sürüdürülebilir tarım, kakao, buğday, palm yağı vb. konularda faaliyetlerini kamu ile paylaşmaktadır.
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_HowEnvironmentalIssuesManagedIntegratedIntoBusinessObjectivesStrategiesByTheCompanysValueChainIncludingOperationalProcessSuppliersCustomersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
Sakız ağaçlandırma projesi gibi çevresel konulardaki işbirliklerimiz devam etmektedir ve kurumsal internet sitemizin sürdürülebilirlik bölümünde yer verilmektedir. Ayrıca global tarafta da daha geniş kapsamda yapılan işbirlikleri kamu ile paylaşılmaktadır.
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_WhetherCompanyInvolvedEnvironmentalRelatedOrganizationsNonGovernmentalOrganizationsPolicyMakingProcessesCollabrationsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık, Türkiye'de Amerikan Şirket Derneği (AMCHAM)'in Sürdürlebilirlik Komitesi Üyesi konumunda bulunmaktadır. Çatı kuruluşumuz olan Mondelez International Inc. çevre konusunda Dünya Kakao Kuruluşu, Tropikal Orman İttifakı, Tüketici Ürünleri forumu gibi üyesi olduğu global kuruluşlar, dernekleri kamu ile paylaşmaktadır
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_CompanyComparativelyReportedInformationEnvironmentalImpactsWithinEnvironmentalIndicatorsPeriodically|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X
Global çatı kuruluşumuz Mondelez International Inc.'nin kamu ile paylaşmış olduğu sürdürülebilirlik raporuna yaptığımız beyanlar aracılığıyla enerji, atıksu yönetimi gibi sürdürülebilirlik performansımız konsolide bir şekilde geçmiş seneler ile karşılaştırmalı bir şekilde raporlanmaktadır.
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_DetailsOfTheStandardProtocolMethodologyBaselineYearUsedCollectCalculateDataDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Global çatı kuruluşumuz Mondelez International Inc.'nın grup şirketleri adına kamu ile paylaşılan sürüdürebilirlik raporunda esas alınan protokol ve metodolojiler (SABS, TCFD) hakkında bilgiler verilmektedir.
oda_IncreaseDecreaseEnvironmentalIndicatorsComparativelyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
Global çatı kuruluşumuz Mondelez International Inc.'nın grup şirketleri adına kamu ile paylaşılan sürüdürebilirlik raporunda geçmiş seneler ile kıyasmalı raporlama yapılmaktadır.
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_ShortLongTermTargetsReducingEnvironmentalImpactsDeterminedTheProgressComparedToPreviousYearsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
Global çatı kuruluşumuz Mondelez International Inc.'nın grup şirketleri adına çevresel etkileri azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefleri belirler ve bu hedefler Birleşmiş Milletler İlklim Değişikliği ile uyumlu olduğu belirtilmiştir.
oda_StrategyCombatClimateCrisisCreatedPlannedActionsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X
Global çatı kuruluşumuz Mondelez International Inc.'nın grup şirketleri adına çevresel etkileri azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefleri belirler ve bu hedefler Birleşmiş Milletler İlklim Değişikliği ile uyumlu olduğu belirtilmiştir.
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_ProgramsProceduresToPreventMinimizePotentialNegativeImpactOfProductsServicesOnTheEnvironmentEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Global çatı kuruluşumuz Mondelez International Inc.'nın grup şirketleri tarafından üretilen ürünlerin çevresel etkileri azaltmaya yönelik alınan aksiyonları sürdürülebilirlik raporunda yer vermektedir.
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_ActionsToReduceGreenhouseGasEmissionsOfThirdPartiesCarriedOutAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
3. Taraflarla böyle bir anlaşma yapılmamıştır
oda_EnvironmentalBenefitsGainsCostSavingsOfInitiativesProjectsAimsReducingEnvironmentalImpactsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
Global çatı kuruluşumuz Mondelez International Inc.'nın grup şirketleri adına çevresel etkileri azaltmak için alınan aksiyonlar ve bu aksiyonların sonuçları kamu ile paylaşılan sürdürülebilirlik raporunda yer verilmektedir.
https://tr.mondelezinternational.com/well-being/environmental-awareness
oda_DataRelatedToEnergyConsumptionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
Global çatı kuruluşumuz Mondelez International Inc.'nin kamu ile paylaşmış olduğu sürdürülebilirlik raporuna yaptığımız beyanlar aracılığıyla enerji, atıksu yönetimi gibi sürdürülebilirlik performansımız konsolide bir şekilde geçmiş seneler ile karşılaştırmalı bir şekilde raporlanmaktadır.
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_InformationRelatedToProductionOfElectricityHeatSteamCoolingDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
Global çatı kuruluşumuz Mondelez International Inc.'nin kamu ile paylaşmış olduğu sürdürülebilirlik raporuna yaptığımız beyanlar aracılığıyla tüketilen enerji, atıksu yönetimi gibi sürdürülebilirlik performansımız konsolide bir şekilde geçmiş seneler ile karşılaştırmalı bir şekilde raporlanmaktadır.
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_StudiesRelatedToIncreaseUseOfRenewableEnergyAndTransitionToZeroLowCarbonElectricityConductedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
Global çatı kuruluşumuz Mondelez International Inc.'nın Mondelez şirketler topluluğu adına yenilebilir enerji kullanımı, karbon salınımı vb. performans kriterleri konusunda konsolide raporlama yapmakta ve kamu ile paylaşmaktadır
oda_RenewableEnergyProductionAndUsageDataPubliclyDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X
Global çatı kuruluşumuz Mondelez International Inc.'nın Mondelez şirketler topluluğu adına yenilebilir enerji kullanımı, karbon salınımı vb. performans kriterleri konusunda konsolide raporlama yapmakta ve kamu ile paylaşmaktadır
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_CompanyConductedProjectsAboutEnergyEfficiencyAndAmountOfReductionOnEnergyConsumptionEmissionAchievedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X
Global çatı kuruluşumuz Mondelez International Inc.'nın Mondelez şirketler topluluğu adına yenilebilir enerji kullanımı, karbon salınımı vb. performans kriterleri konusunda konsolide raporlama yapmakta ve kamu ile paylaşmaktadır.
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_WaterConsumptionTheAmountProceduresSourcesOfRecycledAndDischargedWaterFromUndergroundOrAboveGroundDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
Global çatı kuruluşumuz Mondelez International Inc.'nın Mondelez şirketler topluluğu adına yenilebilir enerji kullanımı, karbon salınımı vb. performans kriterleri konusunda konsolide raporlama yapmakta ve kamu ile paylaşmaktadır.
https://www.mondelezinternational.com/snacking-made-right/reporting-and-disclosure/
oda_InformationRelatedCompanysOperationsActivitiesAreIncludedInCarbonPricingSystemDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
Ortalık olarak faaliyetlerimiz gereği karbon fiyatlandırma sistemine dahil değiliz.
oda_InformationRelatedToAccumulatedPurchasedCarbonCreditDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık olarak faaliyetlerimiz gereği karbon kredisi sistemine dahil değiliz.
oda_IfCarbonPricingAppliedDetailsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
Ortalık olarak faaliyetlerimiz gereği karbon fiyatlandırma sistemine dahil değiliz.
oda_ThePlatformsWhereTheCompanyDisclosesEnvironmentalInformationDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklık olarak faaliyetlerimiz gereği karbon kredisi sistemine dahil değiliz.
oda_SocialPrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
C. SOSYAL İLKELER
oda_HumanRightsEmployeeRightsSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları
oda_InstitutionalHumanRightsAndEmployeeRightsPolicyEstablishedThePolicyAndTheOfficalsDeterminedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X
İş Kanununa tam uyum gösterilmektedir. İş kanunu ile uyumlu uygulamalarımız bulunmaktadır. Bu konuyla alakalı ayrıca kamuya açıklama yapılmamaktadır.
oda_EmployeeRightsPolicyIncludesFairWorkforceImprovementOfWorkingStandardsWomenEmploymentAndInclusivity|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Şirketimizin global Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Manifestosu bulunmaktadır. Global Mondelez grup bünyesindeki tüm şirketler buna uygun olarak bölgesel/lokal uygulamalar geliştirir ve bunların kurum kültüründe yer edinmesi için lokal proje grupları ile çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda orta ve üst düzey yöneticilerin performans hedeflerinde en az 1 çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda hedefi vardır. Kadın istihadımı ile ilgili şirketin hedefleri bulunmaktadır ve hedefler belirli dönemlerde takip edilmektedir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için hem şirket içinde hem de şirket dışında aktiviteler düzenlenmektedir.
https://www.mondelezinternational.com/About-Us/Diversity-and-Inclusion
oda_MeasuresTakenForMinorityRightsEqualityOfOpportunityOrTheOnesSensitiveAboutCertainEconomicEnvironmentalSocialFactorsAlongTheSupplyChainDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklığın bölgesel olarak gelişimine odaklandığı 2 grup bulunmaktadır, kadınlar ve engelliler. Bu 2 grup için şirket dışında gerek sosyal sorumuluk projeleri, gerekse de çeşitli akviteler ve üyelikler ile çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin görme engelli vatandaşlar için kitap seslendirme, çalışma hayatına ara vermiş kadınların tekrar iş hayatına dönmesi projesinde yer alma, çalışma hayatındaki kadın yöneticileri desteklemek üzere dernek çalışmalarını sürdürülmektedir.
oda_DevelopmentsRegardingPreventiveCorrectivePracticesAgainstDiscriminationInequalityHumanRightsViolationsForcedChildLaborDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X
Ortaklığın bölgesel olarak gelişimine odaklandığı 2 grup bulunmaktadır, kadınlar ve engelliler. Bu 2 grup için şirket dışında gerek sosyal sorumuluk projeleri, gerekse de çeşitli akviteler ve üyelikler ile çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin görme engelli vatandaşlar için kitap seslendirme, çalışma hayatına ara vermiş kadınların tekrar iş hayatına dönmesi projesinde yer alma, çalışma hayatındaki kadın yöneticileri desteklemek üzere dernek çalışmalarını sürdürülmektedir.
https://www.mondelezinternational.com/About-Us/Our-Way-of-Doing-Business/Corporate-Responsibilities-Guideline https://www.mondelezinternational.com/About-Us/Our-Way-of-
oda_EmployeeRightPolicyIncludesInvestmentsInEmployeesCompensationFringeBenefitsRightToUnionizeWorkLifeBalanceSolutionsTalentManagement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X
Eğitim tarafında MIU (Mondelez International University) portalı ile çalışanlara 7/24 eğitim olanakları sunulmaktadır, iş/hayat dengesi tarafında uzaktan çalışma modeli ile farklı opsiyonlar sunulmaktadır, hali hazırda Tek Gıda İş ile sözleşmemiz devam etmektedir, yetenek yönetim süreçleri aktif olarak uygulanmaktadır, çalışan memnuniyeti tarafında her yıl tüm çalışanlara yönelik düzenlenen Bağlılık Anketi ile çalışan memnuniyeti ölçülmekte ve gelişim alanı bulunan konularda aksiyon planları oluşturulmaktadır, çalışanların yan hakları her sene duyurulmakta ve ayrıca esnek yan hakları programı çerçevesinde çalışanların yan haklarını bireysel olarak şekillendirme imkanı sunulmaktadır, çalışanların diledikleri zaman
oda_MechanismForEmployeeComplaintsAndResolutionOfDisputesEstablishedRelatedSolutionProcessesDetermined|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X
Eğitim tarafında MIU (Mondelez International University) portalı ile çalışanlara 7/24 eğitim olanakları sunulmaktadır, iş/hayat dengesi tarafında uzaktan çalışma modeli ile farklı opsiyonlar sunulmaktadır, hali hazırda Tek Gıda İş ile sözleşmemiz devam etmektedir, yetenek yönetim süreçleri aktif olarak uygulanmaktadır, çalışan memnuniyeti tarafında her yıl tüm çalışanlara yönelik düzenlenen Bağlılık Anketi ile çalışan memnuniyeti ölçülmekte ve gelişim alanı bulunan konularda aksiyon planları oluşturulmaktadır, çalışanların yan hakları her sene duyurulmakta ve ayrıca esnek yan hakları programı çerçevesinde çalışanların yan haklarını bireysel olarak şekillendirme imkanı sunulmaktadır, çalışanların diledikleri zaman ulaşabilecekleri çalışan şikayet hattı mevcuttur.
oda_ActivitiesCarriedOutWithinTheReportingPeriodRelatedToEnsureEmployeeSatisfactionDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
Eğitim tarafında MIU (Mondelez International University) portalı ile çalışanlara 7/24 eğitim olanakları sunulmaktadır, iş/hayat dengesi tarafında uzaktan çalışma modeli ile farklı opsiyonlar sunulmaktadır, hali hazırda Tek Gıda İş ile sözleşmemiz devam etmektedir, yetenek yönetim süreçleri aktif olarak uygulanmaktadır, çalışan memnuniyeti tarafında her yıl tüm çalışanlara yönelik düzenlenen Bağlılık Anketi ile çalışan memnuniyeti ölçülmekte ve gelişim alanı bulunan konularda aksiyon planları oluşturulmaktadır, çalışanların yan hakları her sene duyurulmakta ve ayrıca esnek yan hakları programı çerçevesinde çalışanların yan haklarını bireysel olarak şekillendirme imkanı sunulmaktadır, çalışanların diledikleri zaman ulaşabilecekleri çalışan şikayet hattı mevcuttur.
oda_TheOccupationalHealthAndSafetyPoliciesEstablishedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
İş Güvenliği ile ilgili politikamız vardır. İş kazası önleme ve kaza istatistiklerimizin kayıtlarını tutmaktayız ve gerekli durumlarda yasal makamlar ile paylaşılmaktadır.
oda_MeasuresTakenForProtectingHealthPreventingOccupationalAccidentStatisticsDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
İş Güvenliği ile ilgili politikamız vardır. İş kazası önleme ve kaza istatistiklerimizin kayıtlarını tutmaktayız ve gerekli durumlarda yasal makamlar ile paylaşılmaktadır.
oda_PersonalDataProtectionAndDataSecurityPoliciesEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikalarımız mevcuttur ve paylaşılan linkler ile kamuya açıklanmıştır
https://tr.mondelezinternational.com/data-protection https://tr.mondelezinternational.com/privacy-policy https://tr.mondelezinternational.com/well-being/information-safety
oda_EthicsPolicyEstablishedAndDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Etik politikamız mevcuttur ve paylaşılan linkler ile kamuya açıklanmıştır.
https://tr.mondelezinternational.com/about-us/code-of-conduct
oda_StudiesRelatedToSocialInvestmentSocialResponsibilityFinansalInclusivityAccessToFinanceExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
oda_InformativeMeetingsTrainingProgramsRelatedToEsgPoliciesPracticesOrganized|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
Çevre Politikası ve uygulamalarımız ile ilgili çalışanlarımıza eğitimler düzenli bir şekilde yapılmaktadır.
oda_StakeholdersInternationalStandardsInitiativesSubAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler
oda_CustomerSatisfactionPolicyRegardingTheManagementAndResolutionOfCustomerComplaintPreparedDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikamız mevcuttur. Tüketici memnuniyeti ve şikayetlerine ilişkin satışı yapılan ürünlerimizin ambalajında iletişim merkezlerimiz bulunmaktadır. Ayrıca kamuoyuna bilgilendirme yapılmamaktadır.
oda_InformationAboutTheCommunicationWithStakeholdersDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütmekteyiz, web internet sitemiz üzerinden gelişmeler paylaşılmaktadır.
https://www.mondelezinternational.com/News/100-Recyclable-Packaging https://tr.mondelezinternational.com/newsroomttps://tr.mondelezinternational.com/well-being/sustainability
oda_TheInternationalReportingStandardsThatAdoptedInReportingExplained|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
Global çatı kuruluşumuz Mondelez International Inc.'nin benimsediği SABS ve TCFD uluslararası raporlama standartlarına ilişkin kamuya açıklama yapmaktadır.
https://www.mondelezinternational.com/-/media/Mondelez/Snacking-Made-Right/SMR-Report/2019_MDLZ_SASB_TCFD_ESG-Datasheet.pdf
oda_PrinciplesAdoptedRegardingSustainabilitySignatoryOrMemberInternationalOrganizationsCommitteesPrinciplesDisclosed|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
Global çatı kuruluşumuz Mondelez International'ın üye olduğu uluslararası kurumlar:Tropical Forest Foundation,World Cacoa Foundation,The Consumer Good Forum. Ayrıca ana Hissedarımız BM Gelişim Programına uyumlu olacak bir şekilde Çevre Sürdürülebilirlik Uyum (ESG)Bildirimi ve Snacking Made Right (Doğru Atıştırmalık) isimli Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu yayınlamaktadır.
oda_ImprovementsMadeStudiesCarriedOutToBeIncludedInTheSustainabilityIndicesOfBorsaIstanbulAndInternationalIndex|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
Bağlı bulunduğumuz global çatı kuruluşumuz Mondelez International Inc. Dow jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin bir üyesidir.
https://www.mondelezinternational.com/Snacking-Made-Right/Reporting-and-Disclosure
oda_CorporateGovernancePrinciplesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/CapsLockLabel
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
oda_OpinionsOfStakeholdersSoughtInTheDeterminationOfMeasuresAndStrategiesRelatedToSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen tüm açıklamalar menfaat sahiplerinin bilgisine zamanında doğru ve açıklayıcı bilgileri içerecek şekilde sunulmaktadır.
oda_SocialResponsibilityProjectsAwarenessActivitiesTrainingsCarriedOutToRaiseAwarenessAboutSustainability|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X
Ortaklığımız sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalarına devam etmektedir.