FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
24.04.2024
Genel Kurul Tarihi
17.05.2024
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
16.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
SİNCAN
Adres
A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi No: 25 06935 Sincan - Ankara
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nun 24.0.42024 tarihli kararı ile kabul edilip 24.04.2024 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
12 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Dilek, görüş ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Manas GK Bilgilendirme Notu 2023 docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Manas GK Çağrı Metni Vekaletname 2023.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.05.2024 tarihinde Şirket Merkezinde yapılmıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
TOPLANTI TUTANAGI MANAS.pdf - Tutanak
EK: 2
MANAS HAZIRUN .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgi ve belgeler ilişikte sunulmuştur.