FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Genel Kurul İşlemleri Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
17.05.2024
Genel Kurul Tarihi
26.06.2024
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
25.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
ANKARA
İlçe
SİNCAN
Adres
Oğuz Cd. No:21, 06935 Ahi Evran OSB
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanakları ve diğer evrakın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması ve müzakere edilmesi,
4 - 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulunun 2023 yılı kâr payı dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 18.04.2024 tarihli kararı ile kabul edilip 18.04.2024 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu önerisinin Genel Kurul onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye " başlıklı 6.maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in sosyal yardım amacıyla 2023 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
13 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
16 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
BVS GK GÜNDEM VEKALETNAME BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
BVS GK ÇAĞRI METNİ VEKALET2023.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgi ve belgeler ilişikte sunulmuştur.