FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Telesis Telekomunikasyon ile Birleşme İşlemi Hakkında (Güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Birleşmeye esas finansal tablo tarihinde değişiklik yapılması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.03.2024
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
31.12.2023
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
-

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027
104.654.507,388
104.654.507,388
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035
177.294.816,678
177.294.816,678
C Grubu, KAREL, TREKREL00019
523.936.206,284
523.936.206,284
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
805.885.530,35 TL
0 TL
0 TL
805.885.530,35 TL
SPK Başvuru Tarihi
18.03.2024
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 17.05.2024 tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, özetle;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı ‘Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6 ncı maddesi uyarınca; Şirketimizin, sermayesine % 100 oranında iştirak etmiş olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Telesis Telekomünikasyon) tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesinde (Birleşme İşlemi), 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotlarının dikkate alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı görülerek;

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun "Telesis Telekomünikasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" konulu 15.03.2024 tarihli Kararı'nın; "birleşme işleminde esas alınacak finansal tablolar"a ilişkin maddesi ile "birleşme sözleşmesinin kabulü"ne ilişkin maddesinden rücu edilmesine;

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı ‘Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6 ncı maddesi kapsamında; Birleşme İşlemi'nde, Birleşme İşlemi'ne taraf Şirketimiz ve Telesis Telekomünikasyon'un, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve diğer düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotlarının dikkate alınmasına ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olan evrakın güncellenerek tekrar iletilmesine,

3. Birleşme İşlemi'nde; Birleşme İşlemi'ne taraf şirketlerin, 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotların dikkate alınacak olması nedeniyle; güncellenen "Birleşme Sözleşmesi"nin kabulüne,

karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.