FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Toplantı saati 13.00 olarak düzeltildi.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
15.05.2024
Genel Kurul Tarihi
11.06.2024
Genel Kurul Saati
13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.06.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KADIKÖY
Adres
Eğitim Mah. Poyraz Sk. Er Togay İş Merkezi No : 3 İç Kapı No : 21 Kadıköy / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının hazırlanması ve imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
3 - Şirket Esas Sözleşmesinin Madde 3, Madde 14, Madde 15, Madde 23, Madde 28 ve Madde 37'deki değişikliklerinin yer aldığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan ‘Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul onayına sunulması,
4 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
6 - Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8 - 2023 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin karar teklifinin onaylanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve karara bağlanması,
12 - Şirket'in 2023 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10. maddeleri çerçevesinde 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
15 - Esas Sözleşme'nin ilgili maddesi değişikliği ile 7 kişiye çıkarılan Yönetim Kurulu üye sayısı gereğince atanacak yeni Bağımsız üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18 - 09.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başatılan "Pay Geri Alım Programının" onaylanması ve Pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2
Olağan Genel Kurul Bilgi Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Olağan Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 11.06.2024 tarihinde, Salı günü saat 13:00 'de Şirket merkezi Eğitim Mah. Poyraz Sk. Er Togay İş Merkezi No : 3 İç Kapı No : 21 Kadıköy / İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.